Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podmínky
Monografie
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 1 - Těžba, zpracování a úprava uhlí, dobývací podmínky, dobývací stroje a inovace
    Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP v Beskydech
    Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP na Frenštátsku
    Podmínky žádosti pro stanovení průzkumného území na vyhledávání vyhrazených nerostů - hematitových žil a polodrahokamovou surovinu (acháty apod).. Nepubl. posudek ČGS č.j.441/032/2011
    Zdraví a přírodní podmínky (medicína a geologie)
Článek
    Aplikace výsledků stanovení upravitelnosti hnědých uhlí metodou analýzy mikrovzorků na provozní podmínky
    Báňsko-technické podmínky dobývání uhlí na Kladensku
    Báňskotechnické podmínky dopbývání v oblasti Hodonín -Břeclav na základě výsledků geologického průzkumu
    Geografické podmínky vzniku povodní
    Geologické a geomorfologické podmínky zaniklé vsi, Odezva přírodního prostředí v okolí Bystřece na odlesnění krajiny
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově (02-33 Chomutov)
    Hydrotermální uranová mineralizace Českého masívu: Fluidní inkluze, P-T podmínky depozice
    Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice?
    Ložisko mědi a stříbra Lubin-Sieroszowice (Polsko) - geologie, těžba a ekonomické podmínky
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie a podmínky vzniku tišnovských barytových žil (24-32 Brno)
    Možnosti a podmínky pokračování těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Možnosti a podmínky pro zřízení zásobníku plynu na uzavřeném Dole Paskov
    Nejdůležitější přírodní podmínky určující, resp. ovlivňující uvolňování plynů do důlních děl
    Nové trendy v inovaci třecích svorníků pro důlní podmínky
    Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    P-T podmínky násunové deformace a charakter generovaných fluid v hádsko-říčských vápencích na Hádech u Brna
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje a těžební činnosti v SHR ve světle probíhající společenské a ekonomické transformace
    Perspektiva a podmínky dalšího rozvoje těžební činnosti v SHR
    Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR
    Podmínky depozice některých štěrkových sedimentů v okolí Moravských Budějovic
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Podmínky pro rekreaci v CHKO Žďárské vrchy a jejich využívání
    Podmínky pro úpravu zlatých rud v Chemické úpravně MAPE
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Podmínky sedimentace a diageneze štramberských vápenců
    Podmínky vmístění, vývoje a exhumace moldanubického batolitu
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-1.část
    Podmínky využitelnosti polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory-II.část
    Podmínky využití polymetalických ložisek Horní Benešov a Zlaté Hory - III. část
    Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů
    Podmínky vzniku a fyzikálně chemické parametry stefanitu
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna (12-41 Beroun)
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
    Podmínky vzniku ettringitu a thaumasitu v betonových konstrukcích
    Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic (25-12 Hranice)
    Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9
    Podmínky vzniku skarnu na lokalitě Pernštejn (svratecké krystalinikum)
    Podmínky vzniku tzv. "Au-Sb formace " v oblasti Krásnohorsko-milešovské ve středních Čechách
    Podmínky získání srovnatelných dat terénní spektroskopie gama
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Připravovaný výzkum ploužnického obzoru semilského souvrství, jeho geneze a paleoekologické podmínky v době sedimentace
    Přírodní podmínky Brna jako indikátor kvality bydlení
    Přírodní podmínky
    Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky
    Reálné směry dlouhodobého rozvoje OKR a jejich podmínky
    Současné ekonomické podmínky těžení a zpracování zlatonosných rud v Čechách
    Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masivu
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
    Teplotně tlakové podmínky metamorfózy hornin v okolí Jemnice na jižní Moravě
    Teplotní podmínky vzniku ložiska Vrančice na základě studia fluidních inkluzí
    Základní podmínky stavby vysokých výsypek v neogenních sedimentech a důsledky jejich nedodržování
    Zdroje a fyzikálně chemické podmínky vzniku rudních ložisek na Příbramsku (na základě distribuce izotopů síry) : (abstrakt přednášky)
    Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území