Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podzemní
Monografie
    Hodnocení kvality horninového masivu pro záměr vybudování podzemní stavby: Zásobník zemního plynu Rožná - Rodkov
    Hornická Příbram 1998. Sekce S. Geotechnika a podzemní stavitelství. Sborník přednášek
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce P, Podzemní stavitelství a báňská záchranná služba
    Metodika tvorby informační služby Chemismus podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
    Metodika tvorby informační služby Zranitelnost podzemní vody webové reportingové aplikace Georeporty
    Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Podzemní Praha
    Podzemní Praha
    Podzemní stavby 1994. Sborník příspěvků na konferenci
    Podzemní stavby Praha 2003. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI
    Podzemní voda ve vodoprávním řízení VII
    Podzemní vody ve vodoprávním řízení VII
    Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000
    Sborník symposia Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce S - Geotechnika a podzemní stavitelství.
    Vliv podzemní vody na kvalitu odtoku v krystalinických oblastech v éře ustupující kyselé depozice
    Webové stránky knihy Jiří Krásný et al.: Podzemní vody České republiky
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby
    XII. národní hydrogeologický kongres - Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské stavby
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
Článek
    50. výročí zpřístupnění podzemní Punkvy
    Aplikace některých geofyzikálních metod v podzemní dolu Hamr
    Aplikace numerického modelování při návrhu sanace kontaminované podzemní vody
    Aragonit v jeskyních : dobrodružství podzemní estetiky aneb příroda má víc času než my
    Aragonit v jeskyních. Dobrodružství podzemní estetiky aneb Příroda má víc času než my
    Biodegradace ropného znečištění podzemní vody na lokalitě Motorlet u Staré Boleslavi
    Dlouhodobá stabilita opuštěných dolů, využívaných jako podzemní úložiště
    Doba setrvání a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
    Doba zdržení a původ nitrátů v podzemní vodě v okrajových partiích křídových pánví
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Faktory ovlivňující předpovědi režimu podzemní vody
    Fluor v podzemní vodě na riftu v Etiopii
    Geobotanické metody při výzkumu znečuštění podzemní vody
    Geotechnika a ochrana podzemní vody
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze : 12-24 Praha
    Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze
    Historický podzemní objekt v Praze-Šárce. 12. 12
    Hodnocení režimu a jakosti podzemní vody v oblasti územní působnosti pobočky ČHMÚ Brno
    Hydraulická ochrana podzemní vody v horní části Žitného ostrova
    Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
    Inženýrskogeologický průzkum pro podzemní stavby
    Jeskynní systém na podzemní Punkvě a jeho postavení v Moravském krasu
    K metodě rozčleňování hydrogramu pomocí pozorování hlladiny podzemní vody
    Kdy vznikly podzemní vody Českého masívu?
    Komory Paraple : projektovaná podzemní těžba vápence v lomu Paraple v Českém krase (1953)
    Krkonošské podzemní toky
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Ložisko kaolinu, šamotka a podzemní tunel u Vidnavy
    Matematické modely proudění podzemní vody - některé problémy s jejich aplikací
    Mělká podzemní díla a vibrace
    Mělké podzemní vody kvartéru Ostravska
    Metodika vyhledávání lokalit pro podzemní mrazírenské skladovací potravinářské objekty
    Mikrogravimetrické sledování hladiny podzemní vody na Radovesické výsypce u Bíliny
    Mikrogravimetrie a skryté podzemní prostory
    Modelování časového průběhu kolísání hladiny podzemní vody - dva možné přístupy
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Modelování vlivu podzemní vody na velikost seizmických projevů na povrchu
    Monitoring hladiny podzemní vody v tělese Radovesické výsypky
    Morfohydrogeometrická analýza - metoda umožňující objektivnější pohled na formování zásob podzemní vody a jejich využití v rámci fluviálních uloženin údolní nivy
    Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
    Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
    Možnosti využití podzemní vody z Ralska pro Prahu
    Největší podzemní bludiště
    Některé otázky spolehlivosti numerického modelování transportu kontaminantů podzemní vodou
    Neustálené plošné proudění podzemní vody a jeho řešení metodou konečných prvků
    Nové metody sanace kontaminovaných zemin a podzemní vody
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy : 24-23 Protivanov
    Nové stopovací zkoušky v Moravském krasu II: Podzemní Punkva v okolí Macochy
    Nové typy injektážních materiálů fy Carbo Tech pro podzemní stavitelství
    Novinky v mapování pro ochranu podzemní vody
    Podzemní díla
    Podzemní dobývání čediče
    Podzemní dobývání sklářského křemene v Krašovicích u Krásné Hory
    Podzemní drenážní kanál v Křešicích u Litoměřic
    Podzemní jezera Albeřické jeskyně
    Podzemní klášter Gegard v Arménii
    Podzemní laboratoř BCF v Maďarsku - vyhodnocení polních zkoušek hornin numerickými metodami
    Podzemní led v kamenných sutích : Ostrůvky severské přírody s chladnomilnými rostlinami a živočichy v České republice
    Podzemní lomy u Hrádku na Rokycansku
    Podzemní lomy v okolí Maastrichtu : Zpráva o akci TMS Permon Sint Pietersberg 2002
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Podzemní opukové lomy ve Vehlovicích u Mělníka. 16. 16
    Podzemní opukové lomy ve Vehlovicích u Mělníka
    Podzemní poklady a podvodníci : Ještě pár slov k zaručeně "tajemné" štole u Konopiště
    Podzemní prostory vytvářené sběrateli zkamenělin v oblasti Barrandienu
    Podzemní skladování
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
    Podzemní vápencový důl Richard u Litoměřic
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní voda a její ochrana
    Podzemní voda pro sociální a ekonomický rozvoj a ochranu ekosystémů
    Podzemní voda v databázích a publikacích Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M., České geologické služby a České geologické služby - Geofondu
    Podzemní voda v hydrologickém cyklu a jako přírodní zdroj
    Podzemní vody - významný zdroj jakostních vod pro hromadné zásobování pitnou vodou na Ostravsku
    Podzemní vody a organizace a.s. Povodí
    Podzemní vody a skládky odpadů
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Podzemní vody hydrogeologického masívu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
    Podzemní vody neogenních sedimentů moravské brány
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Podzemní vody Příhrazské vrchoviny a jejich ochrana
    Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku
    Podzemní vyluhování uranových rud. I. část
    Podzemní vyluhování uranových rud. II. část
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Podzemní zásobníky plynu - důležitý článek v plynárenské soustavě
    Podzemní zásobníky plynu
    Podzemní zásobníky zemního plynu ve skalních kavernách
    Podzemní zplyňování uhelných pilířů
    Podzemní zplyňování uhlí
    Použití modelování proudění podzemní vody pro řešení ochrany její kvality
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Praktické zkušenosti s aplikací modelového řešení proudění podzemní vody v oboru hydrogeologie
    Pražská podzemní tajemství : mýty, fakta a vliv na životní prostředí
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody
    Prognóza množství a jakosti podzemní vody jímané v blízkosti řeky
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Projevy slapových sil v režimu podzemní vody teplického křemenného porfyru
    Proudění podzemní vody s volnou hladinou ve spojitě nehomogenním prostředí
    Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Příklad preventivního průzkumu znečištění podzemní vody ropnými uhlovodíky
    Příklady deformací svahů a staveb při změnách hladiny podzemní vody
    Příspěvek k metodě rozčlenění odtoku s využitím režimního pozorování hladiny podzemní vody v reprezentativním vrtu
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Radioaktivita v podzemní vodě a radonový index
    Sanace podzemní vody kontaminované chlorovanými alifatickými uhlovodíky; pilotní pokus, laboratorní testování
    Schovaný plyn : podzemní zásobníky zemního plynu
    Seminář Podzemní voda ve vodoprávním řízení 10
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení IX"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení V"
    Seminář "Podzemní voda ve vodoprávním řízení VI"
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulace proudění podzemní vody v Třeboňské pánvi pomocí numerických modelů
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Sledování kvality podzemní vody ve studánkách v Praze
    Současnost a perspektiva využití podzemní vody pro vodárenské zásobování okresu Kolín
    Stanovení možných seismických účinků při podzemní explozi skládkových plynů v lokalitě Chabry u Prahy
    Stanovení tvaru hladiny podzemní vody v okolí Přelouče
    Stopové prvky v podzemní vodě jímacího území Černovír
    Sufozní podzemní systém ve sprašové rokli v Zeměchách u Kralup
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Těžba a podzemní skladování zemního plynu v Maďarsku
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Uran v podzemní vodě a na stěnách bedřichovského tunelu v úseku A - hydrochemické následky okysličování EDZ
    Vibrace vyvolané trhacími pracemi a jejich účinky na podzemní díla, povrchovou zástavbou a na obyvatelstvo
    Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve - hydraulický model proudění podzemní vody
    Vliv klimatické variability a antropogenní činnosti na podzemní odtok
    Vliv neodpálených náloží TNT v prospekčních geofyzikálních vrtech v Halenkovicích na kvalitu podzemní vody
    Vliv organického znečištění vody v řece Moravě na jakost podzemní v její údolní nivě
    Vliv plošného odovodňování na podzemní vody
    Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry
    Vliv revitalizace říční sítě na podzemní vody
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Vlivy chemického ošetřování vozovky na kvalitu podzemní vody : 14-41 Šumperk
    Voda povrchová a podzemní. Hospodaření s vodou
    Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách
    Vyhledávání zdrojů podzemní vody v západní části moldanubika
    Výpočet hydraulických parametrů a zásob podzemní vody na samočinném počítači Minsk 22
    Výpočet výtokové čáry s využitím pozorování hladiny podzemní vody
    Výskyt selenu v podzemní vodě v povodí Suchomastského potoka
    Výsledky 70-letého pozorování podzemní vody ve vrtu V-12 v jímacím území brněnského vodovodu
    Výsledky stoletého pozorování hladiny podzemní vody ve vrtu V 12 v Baníně
    Využití údajů o podzemním odtoku pro bilancování využitelnosti zdrojů podzemní vody
    Vývoj chemického složení podzemní vody při jejím dlouhodobém a intenzívním čerpání ze střednoturonského kolektoru
    Vývoj chemismu podzemní vody na povodí Lysina v CHKO Slavkovský les
    Vývoj režimu podzemní vody ve výsypkách centrální části SHP
    Záhadná Amerika?. 5. část, Projekt podzemní těžby v lomu Velká Amerika
    Zkušenosti s monitorováním kvality podzemní vody v rámci její preventivní ochrany před ropním znečištěním
    Změny režimu podzemní vody v údolí Dyje u Nových Mlýnů
    Zranitelnost půdy a podzemní vody kontaminanty