Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podzemních
Monografie
    Geochemické mapování zemědělských půd a podzemních vod Evropy (na území České republiky) GEMAS
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1991, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Likvidace dolů a následné využití podzemních prostor
    Malé Žernoseky, geofyzikální průzkum podzemních dutin
    Mapa zranitelnosti podzemních vod údolní terasy levého břehu Labe mezi Dolními Beřkovicemi a Hněvicemi a posouzení možných zdrojů znečištění
    Orfeus : kniha podzemních řek
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 3-2002 - ukládání popílku do zaplavených prostor
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech - etapa 2005
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech
    Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
    Sdružené a srovnávací modelování podzemních konstrukcí
    Simulace podzemních procesů v hydrogeologické struktuře žulového pně Podlesí
    SPL VZ-VPOD Vzorkování podzemních vod
    Vliv hlubinné těžby na specifický odtok podzemních vod, příklad dolu Rožná a Rosice-Oslavany
    Webové stránku projektu Rebilance zásob podzemních vod
    Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
Článek
    5 podzemních skvostů
    Analytička podzemních vod RNDr. Milena Kobrová, CSc., se dožívá šedesáti let
    Analýza geofyzikálních metod pro vyhledávání inženýrských sítí v předpolí ražených podzemních děl
    Antropogenní změny chemického složení podzemních vod na mapách
    Aplikace koloidně-chemických systémů při budování podzemních zásobníků plynu
    Aplikace metody AFMAG s umělým zdrojem pro zaměření podzemních prostor v Rudickém propadámí
    Aplikace systémového přístupu při modelových výpočtech přírodních zdrojů podzemních vod
    Archivace a zpracování dat o jakosti (nejen) podzemních vod
    Arzen v podzemních vodách Bangladéše : Největší kontaminační problém na světě
    Arzen v podzemních vodách Bangladéše. Největší kontaminační problém na světě
    Berylium v podzemních vodách v oblasti Horních Dubenek na Jihlavsku (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-41 Třešť)
    Bilance podzemních vod jako nástroj vodohospodářského plánování
    Biodegradace těkavých chlorovaných uhlovodíků v podzemních vodách a v zeminách
    Charakter a vlastnosti podzemních vod mělkého oběhu na území okresu Jihlava
    Chemismus podzemních vod jihozápadní části Hornoslezské pánve na základě geologické stavby oblasti
    Chlórované uhlovodíky - závažný kontaminant podzemních vod
    Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
    Datování podzemních vod z průzkumných štol do svahu Krušných hor v předpolí Velkolomu Čs. armády (SHR)
    DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
    Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    Faktory zemědělského mikrobního znečištění podzemních vod a možnosti jejich regulace
    Filosofie tvorby vstupních dat pro použití multiparametrických analýz v hydrogeochemii podzemních vod
    Filozofie tvorby vstupních dat pro použití multiparametrických analýz v hydrogeochemii podzemních vod
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geochemická charakteristika podzemních vod a krystalických hornin v oblasti Jezeří (Krušné hory)
    Geochemický vývoj podzemních vod v průběhu těžby, po zatopení ložiska a při návratu k původním podmínkám
    Geologické podloží úzamí Brna jako geotechnický faktor pro vedení podzemních tras tramvajové sítě
    Geoštatické modelovanie hladiny podzemních vód v oblasti Žitného ostrova
    Geotechnické vlastnosti terciérních jílů z hlediska realizace podzemních kolektorů v Brně
    Havarijní znečištění podzemních vod krystalinika pesticidy
    Hrozí v Čechách regionální acidifikace podzemních vod?
    Hydrogeochemie a režim podzemních vod sedimentárních oblastí
    Hydrogeologická problematika pseudokrasových podzemních vod z opuštěných uhelných dolů v okolí Nýřan (karbon plzeňské pánve)
    Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu
    Hydrogeologický výzkum pro racionální využití a ochranu podzemních vod
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    Hydrogeologie polické křídové pánve: optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Hydrogeologie polické pánve : optimalizace využívání a ochrany podzemních vod
    Hydrologické charakteristiky režimu podzemních vod
    Hydrologický režim podzemních vod a pramenů
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Izotopické složení zdrojů sulfátové kontaminace podzemních a povrchových vod v blízkosti odkaliště energetického popílku
    Jeden z možných způsobů intenzifikace jímání podzemních vod
    K metodice rajónování podzemních vod
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Kontaminace podzemních vod
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně : 14-24 Bělá pod Pradědem
    Krápníkové útvary v podzemních prostorách přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Kvalita vody a biocenózy podzemních toků Amatérské jeskyně (Moravský kras)
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Mapa jakosti zdrojů podzemních vod ČSR 1:200 000
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe
    Metody hodnocení průniku pesticidů půdou do podzemních vod
    Metody hodocení vlivu znečištěných povrchových vod na obsah organických látek v poříčních podzemních vodách
    Metody kartografického znázorňování regionalizace podzemních vod v mapách
    Modelové řešení rozsahu ochranných pásem podzemních vodních zdrojů
    Modelové výpočty přírodních zdrojů podzemních vod
    Modely a metody zpracování dat z monitorování podzemních vod na příkladu jižní části vysokomýtské synklinály
    Monitoring mobilních polutantů v půdách a podzemních vodách a jeho ekonomika
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Monitorovací systém podzemních vod v oblasti jímacího území Doubrava-Špluchov
    Monitorování hladiny podzemních vod v lokalitě Stráž pod Ralskem
    Monitorování kontaminace povrchových a podzemních vod vodami z odkališť elektrárenských popílků
    Monitorování podzemních vod
    Monitorování podzemních vod
    Možnosti kontaminace podzemních vod z neodpálených náložek TNT po neuskučněném geofyzikálním průzkumu v katastru obce Halenkovice
    Možnosti technické kontroly anomálních projevů horninového masivu v oblasti podzemních staveb
    Možnosti využití podzemních vod z Ralska pro Prahu
    Nástroje na podporu rozhodování při optimalizaci režimu jímání a ochrany vodních zdrojů podzemních vod
    Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje
    Některé problémy související s možnostmi využívání důlních a ostatních podzemních prostor, vzniklých zejména hornickou těžební činností
    Některé zvláštnosti hydrologie brněnské stokové sítě a jejich souvislosti s režimem podzemních vod
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Nové strukturně geologické měřidlo a jeho využití při výstavbě podzemních děl
    Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná
    Ochrana podzemních vod - aktuální úkol naší společnosti
    Ochrana podzemních vod a jejich vlastnictví
    Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu
    Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza
    Ochrana podzemních vod před znečištěním a risiková analysa
    Ochrana podzemních vod v okrese Mladá Boleslav
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Ochrana podzemních vod v USA
    Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance
    Ochrana povrchových a podzemních vod při provádění staveb a jejich provozu
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne?
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod v České republice
    Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky
    Odtraňování radonu-222 z podzemních vod
    Ohrožení a ochrana využívaných podzemních vod v jihomoravském kraji
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná)
    Pásma hygienické ochrany zdrojů podzemních vod, jejich funkce a účinnost
    Péče o čistotu podzemních vod v ČSR
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Poškození horninového prostředí na území hlavního města - soupis podzemních objektů
    Poškození horninového prostředí na území hlavního města Prahy - soupis podzemních objektů
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
    Pozorování podzemních vod
    Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti kotevní výztuže dlouhých důlních a podzemních děl
    Pravděpodobnostní přístup k navrhování kotevní výztuže podzemn podzemních děl
    Preventivní ochrana podzemních vod
    Problematika podzemních vod v díle G.C. Laubeho
    Problematika projekce, vytyčování a provádění odkryvných prací v blízkosti podzemních inženýrských sítí
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Provoz podzemních zásobníků plynu při vysokých přetlacích
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Předběžné zhodnocení režimu podzemních vod v roce 1999
    Předpovědi charakteristik režimu a využitelného množství podzemních vod v jímacím území brněnského vodovodu
    Rebilance zásob podzemních vod
    Rebilance zásob podzemních vod v České republice
    Regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod
    Režim podzemních vod Bytčanské kotliny a jeho ovlivnění vážskou derivací
    Režim podzemních vod s volnou hladinou
    Řízení jakosti podzemních vod
    Sanace podzemních vod v ochranných pásmech vodních zdrojů
    Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč
    Sledování jakosti podzemních vod v ČR
    Sledování režimu podzemních vod v údolních nivách na jižní Moravě
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Soupis podzemních objektů na území hlavního města Prahy
    Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice)
    Stanovení zranitelnosti podzemních vod ve specifických podmínkách rozptýleného krasu skupiny Branné
    Statistické zpracování vodohospodářských dat. 10., Klasifikace podzemních vod diskriminační analýzou
    Studium chemismu povrchových a podzemních vod v oblasti těžby a zpracování pyritových surovin v oblasti barrandienského proterozoika
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium příčin změn koncentrace dusičnanů v povrchových a podzemních vodách
    Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla
    Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
    Těsnicí podzemní stěny jako ochrana podzemních vod
    Uplatnění metody řízení rizik v inženýrské geologii a geotechnice : význam základní geotechnické zprávy pro řízení rizik podzemních staveb
    Určení a význam technologicých skupin pro ražení podzemních liniových staveb ve sklaních a poloskalních horninách
    Určování podzemních dutin v uhelných slojích podpovrchových dolů biofyzikální metodou
    Vlastnosti popílku z elektrárny Dětmarovice z hlediska možnosti jejich deponování v podzemních prostorech hlubinných dolů
    Vliv dusíkatých hnojiv na kvalitu podzemních vod
    Vliv geologického podloží na obsah přírodních radionuklidů v podzemních vodách, mapy radonového indexu a možnosti odstranění radionuklidů při úpravě vody
    Vliv kyselých depozic na kvalitu povrchových a podzemních vod
    Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje
    Vliv povodně v červenci 1997 na jakost povrchových a podzemních vod
    Vliv těžby na režim podzemních vod na příkladu rosicko-oslavanské oblasti
    Vliv vztlaku podzemních artéských vod na stabilitu dna lomu Jiří
    Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod
    Vybrané otázky stability svahů a podzemních děl
    Výhled využití podzemních zdrojů pitné vody na Ostravsku
    Výsledky komunikačních zkoušek a datování podzemních vod na lokalitě Proboštov
    Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod
    Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov
    Využití měření obsahu tritia a uhlíku 14 při sledování režimu podzemních vod v krystaliniku v předpolí VČSA
    Využití podzemních prostor (sympozium Rockstore 80 - Stockholm)
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
    Výzkum vlivu zvýšené míry exploatace podzemních vod na tvorbu jejich zásob
    Výzkum, vývoj a projektování podzemních staveb v zastavěném území
    Výzkum zranitelnosti hornin a podzemních vod v trase ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou : shrnutí a prezentace formou GIS (CD-ROM)
    Vzorkování a monitoring kontaminovaných půdních a podzemních vod : kritické hodnocení současného stavu
    Vzorkování mělkých podzemních vod se zřetelem na vertikální zonálnost chemismu
    Vzorkování povrchových a podzemních vod
    Zákonitosti iontové výměny při migraci kontaminantů v podzemních vodách od dočasně působícího zdroje znečištění
    Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa)
    Zdroje hydrogeologických dat pro matematické modely proudění podzemních vod v puklinovém prostředí granitoidů
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů
    Zkušenosti ze sanace podzemních vod kontaminovaných ClU v předpolí prameniště Bzenec
    Změna významu kategorizace využitelných množství podzemních vod
    Změny režimu podzemních vod pod vlivem těžby uhlí v SHP
    Změny režimu podzemních vod ve strážském bloku vlivem těžby uranu
    Znečištění povrchových a podzemních vod bodovým zdrojem polychlorovaných bifenylů
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)