Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Podzemního
Monografie
    Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
    Hodnocení kvality horského masivu a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov
    Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
    Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
    Studie technologie výstavby, životnosti a teplotních vlivů podzemního Centrálního skladu vyhořelého jaderného paliva
    Účinky technické seismicity vyvolané vedením mělkého podzemního díla na zastavěné oblasti
    VÝZKUM TERMÁLNÍ ZÁTĚŽE HORNIN - PERSPEKTIVY PODZEMNÍHO SKLADOVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE, Roční zpráva za 2011 - 1. Etapa TIP PROJEKT MPO ev.č. FR-TI3/325
    Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie
Článek
    Aplikace hydrochemických poznatků při přípravě podzemního zásobníku plynu u Příbrami
    Formy povrchového i podzemního pískovcového pseudokrasu
    Geoekologické monitorování území inčukalnského podzemního zásobníku plynu
    Krátká zpráva o průběhu workshopu "Aplikace matematického modelování při těžbě ložisek uhlovodíků, podzemního skladování plynu a ochrany podzemních vod" konaného 13.-15. listopadu 1995 v Třebíči
    Matematické modelování procesů v okolí podzemního uložiště radioaktivních odpadů
    Model podzemního zásobníku plynu
    Možnosti podzemního deponování kapalných odpadů
    Plynodynamický výzkum ložiska Příbor-jih realizovaný při výstavbě podzemního zásobníku plynu Štramberk
    První naplnění podzemního kavernového zásobníku zemním plynem
    Příprava výstavby podzemního zásobníku plynu se špičkovým těžebním výkonem na bázi plynového ložiska Uhřice a ropného ložiska Dambořice
    Sedimentologické zhodnocení vybraných písčitých obzorů v oblasti podzemního zásobníku Hrušky
    Systém kontroly hermetičnosti podzemního zásobníku plynu LAB
    Technologický předvrt ražby úklonného podzemního díla na stavbě hydroelektrárny "Messochora" v Řecku
    Území ČSR a možnosti podzemního deponování rizikových odpadů
    Žilné roje v prostoru podzemního zásobníku plynu Háje (Příbramsko)