Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pohybů
Monografie
    Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů na mapových listech 1:10 000: 25-23-13, 25-23-17
    Geologie, geologická mapa a legenda (Dokumentace a mapování svahových pohybů - oblast České Středohoří, 2004 - 2007)
    Inženýrsko-geologický výzkum a kontrolní sledování aktivity svahových pohybů na lokalitě Ledové sluje - Vranov n. Dyjí
    Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
    Nebezpečí svahových pohybů v jv.části Českého Středohoří na území okresu Litoměřice. Díl B-Geologie,Geologická mapa
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín: závěrečná zpráva
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe v okresu Děčín. geologická mapa v měř. 1:10 000
    Rozbor řešení grantového projektu a celkové shrnutí, Registrační číslo projektu: 102/07/0794, Název projektu: Snímač rotačního pohybu kolem svislé osy pro seismická měření
    Studium jílových minerálů ve vrtech v oblasti Beskyd. - in Krejčí O. et al.: Podprogram "ISPROFIN č. 215124-1 Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR. Závěrečná zpráva
    Vývoj svahových pohybů sledovaných na Slovensku
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových pohybů ve vybraných modelových oblastech v údolí Labe
Článek
    Analýza vodorovných pohybů v průběhu vývoje poklesové kotliny
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Charakteristika a možnosti vybraných softwarových produktů pro modelování svahových pohybů
    Chronologický model neotektonických pohybů ve střední Evropě
    Čínské pyramidy. Jejich orientace vzhledem k pohybu magnetického pólu
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geomorfologické aspekty monitoringu pohybů skalních bloků v pseudokrasových lokalitách Ostaš, Hejda a Kočičí skály
    Interpretace měření recentních pohybů zemského povrchu
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
    Klimatické změny jako výsledek proměnlivosti solárně-terestrických jevů ve vztahu k pohybu Slunce
    Krosněnská sedimentace - ukazatel časové posloupnosti orogenetických pohybů ve flyšovém pásmu Karpat na Moravě
    Kvantitativní výzkum pohybu sutí na svazích Hrubého Jeseníku
    Kvantitativní výzkum svahových pohybů ve vnějších západních Karpatech
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů (02-41 Ústí nad Labem)
    Kvartérní sedimenty lokality Jedlka v Českém středohoří a jejich význam pro poznání svahových pohybů
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Monitorování geodynamických pohybů na strukturách Českého masívu metodou GPS a jejich geologická interpretace
    Monitorování recentních pohybů zemského povrchu a hladiny spodní vody v seismoaktivní oblasti západních Čech
    Možnost indikace recentní horizontální složky vzájemného pohybu Českého masívu a vnějších flyšových příkrovů Karpat
    Možnost prognózy vývoje svahových pohybů z geofyzikálních indicií
    Nebezpečí svahových pohybů v údolí Labe okresu Děčín
    Nepříznivé společenské dopady svahových pohybů
    Optimalizace kontrolního sledování skalních svahů pro prognózování katastrofických pohybů
    Použití georadaru při mapování geologické stavby pokryvných útvarů a svahových pohybů
    Problematika pohybů a deformací na poddolovaném území
    Problematika svahových pohybů na vybraných lokalitách v CHKO Český Ráj
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Příčiny vertikálních pohybů zemské kůry
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Přímá měření současných pohybů na tektonických strukturách
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů (25-23 Rožnov, 25-32 Zlín, 25-41 Vsetín)
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů
    Pseudokrasové jeskyně jako indikátory svahových pohybů
    Registrace pohybu skalních bloků dendrogeomorfologickými metodami: nový metodický přístup na příkladu lokalit v Moravskoslezských Beskydech
    Sledování pohybů hladiny důlních vod v historickém důlním díle Jeroným
    Sledování pohybu vody v nenasycené zóně geoelektrickými metodami - výsledky pilotních experimentů
    Studie provedení JB měřícího přístroje pro sledování vertikálních pohybů v masivu
    Studie přenosového systému pro sledování vertikálních pohybů v masivu
    Studium tektonických pohybů v Českém masivu pomocí kinematických indikátorů křehké tektoniky
    Verifikace pohybů a přetvoření měřením na pozorovací stanici
    Vertikální simulace pohybu vody půdním profilem v Třeboňské pánvi
    Vliv geologické stavby na vývoj svahových pohybů na Mladoboleslavsku
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
    Vliv rozptylu retenčních čar na numerickou modelaci pohybu vody v zemině
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech
    Výzkum svahových pohybů v Národím parku Podyjí
    Zhodnocení možností kontinuálního měření výškového pohybu bodu v horském masivu metodou změny vodního sloupce
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Zpracování GPS signálů permanentních observatoří geodynamické sítě AV ČR GEONAS a odhady současných pohybů mezi jednotlivými observatořemi