Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pokryvu
Monografie
    Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 bez kvarterního pokryvu
    Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
    Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
    Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu
    Webová mapová služba pro zpřístupnění mapy kvartérního pokryvu České republiky 1:500 000
Článek
    Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu
    Evoluce půdního pokryvu Českého krasu ve vztahu k pedodiverzitě a klasifikačnímu systému půd
    Modelování vlivu krajinného pokryvu na srážkoodtokové vztahy v povodí Olše
    Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem)
    Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice
    Uloženiny karpatské soustavy v pokryvu produktivního karbonu v důlních jámách podbeskydské části hornoslezské pánve
    Vliv heterogenity půdního povrchu a pokryvu na povrchový odtok a smyv půdy za podmínek simulovaných přívalových srážek
    Vysvětlivky a komentář k mapám paleoreliéfu karbonu, mocnosti pokryvu a typologie pokryvných útvarů
    Využití map kvartérních pokryvů při řízení radiometrického průzkumu
    Významné zlomy platformního pokryvu Českého masívu