Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Poli
Monografie
    Hodnocení seismického měření v důlním poli Rožná 1. Výzkumná zpráva
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
    Současný stav a vývoj bodových polí
Článek
    Anomální odlučnost vrtného jádra v důlním poli ČSA v Karviné
    Barevné fajánsové korálky z pyramidových polí doby Staré říše: technologie a složení
    Charakteristika geologické stavby produktivního karbonu v průzkumném poli Frenštát-západ
    Chemismus a zonálnosť Ni-Co mineralizácie v úhornianskom rudnom poli
    Diapirizmus ako prejav tektonickej selekcie v rudnianskom rudnom poli
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Dílo Quido Záruby na poli české kvartérní geologie
    Eroze slojí v dolovém poli Vejprnice v plzeňské pánvi
    Ferberit - nový minerál v štiavnicko-hodrušskom rudnom poli
    Floristická zonálnost žacléřského souvrství v důlním poli dolu Šverma u Žacléře (vnitrosudetská pánev)
    Genetické typy mineralizovaných štruktúr v Rudnianskom rudnom poli
    Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí v Krkonoších
    Historie těžby a úpravy uranu v rudním poli Rožná-Olší
    Hodnotenie elektrických polí horninových masívov
    III. Geochemická dynamika pláště : Zúrodňování vyčerpaných polí
    Ing. Karel Soukeník (1917-1970) - sběratel a badatel na poli vltavínů
    Interpretácia transformovaných polí v oblasti západných Karpát
    Inženýrskogeologický a geomechanický průzkum frenštátských polí v čs. části hornoslezské pánve
    K projevu připovrchových a hlubinných nehomogenit v tíhovém poli Karpat
    Matematické modelování seizmických vlnových polí v zemské kůře metodou Gaussových svazků
    Modelovanie stacionárnych teplotných polí metódou sietí
    Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli
    Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
    Nové poznatky o geotermickom poli západných Karpát
    Nový pohled na uhelné zásoby některých rezervních polí čs. části hornoslezské černouhelné pánve
    Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli
    Odezva úplného slunečního zatmění v zemském magnetickém poli
    Petrologie metamorfovaných hornin moldanubika v rudném poli Rožná-Olší
    Porovnanie geofyzikálnych polí centrálnych zón stratovulkánov Slanských vrchov
    Použití multikvadrikové interpolace v 3D prostorovém skalárním poli
    Poznatky z výzkumu plynonosnosti frenštátských uhelných polí (Beskydská oblast čs. části Hornoslezské černouhelné pánve)
    Problémy vyčleňovania vulkanických hornín v ložiskovom poli Novoveská Huta
    Prvních sto let dolování v císařském buštěhradském dolovém poli ve Vrapicích 1772-1872
    Připravenost a.s. SD - DNT na ukládání popelovin v dolovém poli
    Riešenie stacionárnych teplotných polí v nehomogénnych prostrediach pomocou integrálnych rovníc
    Rybí fauna spodnobadenských vápnitých jílů v Brně-Králově poli a její paleogeografický význam
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Separace těžkých minerálů z jemnozrnných suspenzí v těžkých kapalinách v odstředivém poli
    Shrnutí nových poznatků o vývoji uranové mineralizace v rudním poli Rožná-Olší
    Styly erupcí monogenetického vulkanismu v levínském vulkanickém poli v centrální části podkrkonošské pánve (spodní rotliegend,autun)
    Súčasný stav poznania charakteru mineralizácie a alterácie žíl 1.žilného systému v kremnickom rudnom poli
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na rozložení větrných polí zimní dolní troposféry
    Výpočet mezních charakteristik zdroje potenciálních polí
    Výskyt stratiformných rúd zlata a striebra v bývalom banskom poli pri Dobšinej
    Vyskytla se "pětiprvková" (Ag-Bi-Co-Ni-As) formace v rudním poli Rožná-Olší?
    Výsledky geologickoprieskumnej činnosti v Rudnianskom rudnom poli a jeho koncepcia do roku 2000
    Vzťah hrubej, gelnickej, křížovej a novej žily v slovinsko-gelnickom rudnom poli
    Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí
    Zlato-strieborná mineralizácia žíl v hodrušskom rudnom poli