Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Poloh
Monografie
    Souhrnné zpracování geochemických a mineralogických dat z karbonátových konkrecí a pevných karbonátových poloh v lomu Bílina
Článek
    Charakteristika uhličitanových polóh v Nižnej Slanej (zhodnotenie ich foriem a zloženia)
    Dostupnost živin v lesních půdách nejvyšších poloh CHKO Orlické hory
    Fauna svrchních poloh spongilitických pískovců (opuk) na jižním Džbánu (česká křídová pánev)
    Geofyzikální metody pro vyhledávání zpevněných poloh a nezavalených dutin v uhelné sloji
    Geologické aspekty výskytu pevných poloh na povrchovém lomu Bílina
    Ke způsobu vydobytí polostrmě uložených poloh na ložisku Zlaté Hory-východ
    Matematicko-statistické hodnocení výskytu zpevněných poloh
    Metodika zpracování a návrh jednotné klasifikace pevných poloh
    Možnosti využití geofyzikálních metod při vyhledávání velmi tvrdých poloh
    Odlišení poloh černého uhlí v ropařských vrtech Moravských naftových dolů podle karotáže
    Odlišení poloh neogenního uhlí v ropných vrtech podle karotáže
    Ortocerové vápence a hlavonožci hraničních poloh kopaninského a přídolského souvrství v činném lomu na Kosově u Berouna
    Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (Kantábr, plzeňská pánev)
    Paleoekologie a biostratigrafie jemnozrnných poloh defilé u Radčic (kantabr, plzeňská pánev)
    Paleoekologie vybraných poloh cyprisového souvrství (Sokolovská pánev)
    Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandianu)
    Společenstvo ostnokožců (Cystoidea a Blastoidea) z bazálních poloh králodvorského souvrství (svrchní ordovik Barrandienu) (12-24 Praha)
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Strukturně geologická studie výskytu karbonátových poloh krkonošského krystalinika v okolí Janských Lázní a jejich úloha při ochraně přírodních léčivých zdrojů
    Vybrané problémy a hlavní směry výzkumu v oblasti rozpojování nadloží se zvláštním zřetelem na výskyt zpevněných poloh
    Vyčlenění poloh neogenního uhlí v některých ropařských vrtech podle karotáže
    Vyčlenění uhelných a uhelně prachovcových poloh ve svrchním karbonu v oblasti JV svahů Českého masívu podle karotáže
    Význam poloh ostrohranných klastů v sedimentech vnitrojeskynní facie Zazděné jeskyně, Moravský kras (24-23 Protivanov)