Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pomocí
Monografie
    Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska v měřítku 1:50 000 (Projekt v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky pro rok 2006)
    Hodnocení korozních vzorků Zr-slitin pomocí rtuťové porozimetrie a sorpce vodní páry
    Hodnocení seizmického zatížení Dolu Jeroným v Čisté v letech 2006-2009 a měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Kontrola rozvolnění nadloží chodeb č. 239 520 pomocí videokamery na Dole Darkov
    Kontrola rozvolnění uhelné sloje v bocích chodby č. 300 291/1 pomocí videokamery na Dole ČSM
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné štoly staveniště "Skalka" pomocí tensometrických svorníků
    Rozlišení charakteru a zdrojů kontaminace horninového prostředí pomocí vybraných environmentálně významných organických sloučenin
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Studium původu klastických sedimentů barrandienského středního devonu: geochronologie detritických zirkonů pomocí laserové ablace ICPMS
Článek
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
    Analýza stability svahu pomocí random finite element method
    Analýza uhlí pomocí radiačního záchytu a nepružného rozptylu neutronů
    Analýza významnosti geochemických dat pro rozlišování horninových typů pomoci programového systému PREDITAS
    Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza
    Charakterizace zbarvení aragonitového útvaru 'Opona' ve Zbrašovských aragonitových jeskyních pomocí GC/MS
    Chyby v hodnocení stability skalních svahů pomocí stereografických sítí
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin (24-34, Ivančice)
    Datování fosilního půdního komplexu v Modřicích u Brna pomocí racemizace aminokyselin. Amino-acid chronology of Modřice fossil soil complex (Brno region)
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Datování uhlíků z jeskyně Martina u Tetína pomocí 14C
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Hodnocení náchylnosti území k sesouvání pomocí logistické regrese: případová studie Chřiby
    Hodnocení oslabení horninového masívu pomocí veličiny "index masívu Im"
    Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování
    Hodnocení radonového rizika okresu Ostrava-město pomocí GIS ARC/INFO
    Identifikace a stanovení polychlorovaných bifenylů pomocí reakční plynové chromatografie
    Identifikace forem pyrolýzního uhlíku pomocí termické analýzy
    Imaging paleozoických a mezozoických silicifikovaných dřev pomocí katodoluminiscence s horkou katodou
    K metodě rozčleňování hydrogramu pomocí pozorování hlladiny podzemní vody
    Kontrola osazení stavebních kvádrů na soklech pilířů č. 8 a 9 u Karlova mostu pomocí Schmidtova kladiva typu M
    Křehká tektonika v Jeseníkách, zjištěná pomocí DPZ
    "Landsatové" lineamenty a hlavní poruchové zóny v části Československa, analyzované za pomoci modelu planetárních ekvidistančních poruchových systémů
    Lokalizace historické důlní šachty pomocí mikrogravimetrie.
    Mapa náchylnosti terénu Krkonoš ke vzniku lavin vytvořená pomocí nástrojů GIS a statisticko-pravděpodobnostních metod
    Mapování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí geofyzikálních metod
    Mapování horního jeskynního patra Holštejnské jeskyně pomocí geofyzikálních metod
    Mapování horního jeskynního patra na Ostrovské plošině v roce 2008 pomocí geofyzikálních metod
    Měření barev rudních minerálů pomocí mikrokolorimetru Lovibond-Nelson
    Měření indexu lomu minerálů pomocí Abbeova refraktometru
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Mletí částic pomocí technologie vysokorychlostního vodního paprsku a možnosti jejich dalších úprav
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Modelování vazkoplastického tečení pomocí MKP v programu CRISPATH
    Modelování vlivu lesa na srážkoodtokové vztahy a vodní erozi s pomocí GIS
    Morfotektonická analýza Krkonoš pomocí metod dálkového průzkumu Země
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Možnosti a omezení stanovení absolutního stáří monazitu pomocí elektronové mikrosondy
    Možnosti kvantitativní mineralogicko-petrografické analýzy sedmantů pomocí přepočtů chemických analýz
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Nový univerzální systém ukládání hydrogeochemických dat založený na nezvyklém principu jednoznačnosti pomocí pravděpodobnosti
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny
    Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry
    Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    Petrochemická klasifikace granitoidů s pomocí osobního počítače
    Pokročilá analýza lesních polomů pomocí GIS
    Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody
    Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ
    Poznatky z využívání technologie nadstropového dobývání pomocí výztuže MHW 320-20/30 v kladenském revíru
    Principy a metodika datování sedimentů akumulovaných od počátku průmyslové revoluce pomocí 210Pb (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 11-21 Karlovy Vary)
    Projekt zahraniční pomoci Mongolsku v oblasti geologie
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Předpověď geomagnetické aktivity pomocí snímků z družice YOHKOH a údajů z geomagnetické observatoře Budkov
    Příprava zeolitu A pomocí geopolymerních reakcí
    Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů (24-41, Vyškov)
    Rekonstrukce gradientů ve fosilních společenstvech pomocí teorie grafů. Reconstruction of gradients in fossil communities using graph theory
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras
    Rozlišení struktury forem pyrolýzního uhlíku pomocí rtg-difrakce
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Simulace proudění podzemní vody v Třeboňské pánvi pomocí numerických modelů
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV : 24-23 Protivanov
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV
    Sledování vlivu živočišné výroby na vlastnosti vod pomocí trofického potencionálu
    Srovnávání deformací prognózovaných pomocí prostorových modelů s terénním měřením
    Stanovení aminobifenylů v pitné a v říční vodě HPLC s elektrochemickou detekcí pomocí borem dopované diamantové filmové elektrody
    Stanovení energie důlně indukovaných seismických jevů z OKR pomocí spektrální analýzy záznamů
    Stanovení nositelů užitkových kovů v rudninách pomocí soustav bilančních rovnic
    Stanovení obsahu popela v uhlí pomocí zpětného rozptylu záření X a rentgenfluorescenční analýzy a přístrojová technika firmy PAR
    Stanovení parametrů pokročilých materiálových modelů pro jemnozrnné zeminy pomocí MKP softwaru
    Statické výpočty tunelu SMART pomocí programu FLAC 3
    Studium Ag sulfosolí pomocí RMA a EMA
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Studium ploch nespojitosti ve vzorcích hornin pomocí počítačové tomografie
    Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla
    Studium tektonických pohybů v Českém masivu pomocí kinematických indikátorů křehké tektoniky
    Technologické postupy při přípravě betonových povrchů pomocí vodního paprsku vysoké energie
    Určování hydraulické vodivosti pomocí Lugeonova testu
    Určování oblastí náchylných k sesuvům pomocí geografických informačních systémů a fotogrammetrie
    Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie
    Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti
    Vyhodnocení hydrogramu povodně ze srpna 2002 ve stanici Koterov na Úslavě pomocí srážkoodtokového modelu
    Vyhodnocení stavu porušení pomocí maker v ANSYSu 4.4 A
    Vyhodnocení vlivu povrchové težby v Sokolovské pánvi pomocí multispektrálních dat
    Vyhodnocování RTG-difraktogramů pomocí RTG a příprava dat pro statistické zpracování
    Výpočet denního chodu gravimetru pomocí splajnu
    Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače
    Výzkum diageneze hornin analýzami jílové frakce. I. kvantitativní analýza fázového minerálního složení pomocí infračervené absorpční spektrometrie
    Výzkum mezizrnné propustnosti granitoidních hornin pomocí barvicích zkoušek
    Výzkum některých komerčních jílů z chebské pánve pomocí nové metody s matematickou interpretací
    Výzkum vlastností horninové matrice granitoidních hornin pomocí in-situ barvicího experimentu a matematického modelování
    Výzkum vlivů poddolování pomocí fyzikálních modelů
    Význam optimalizace zařízení pro efektivnost dělení materiálů pomocí vysokotlakého vodního paprsku
    Vzdělávání se pomocí sběru vřídlovce a hrachovce
    Zhodnocení stanovení SiO2,Na2O,MgO a K2O v silikátových vzorcích pomocí z-skóre získaných z devatenácti mezilaboratorních porovnávání
    Zpracování vstupních dat pomocí LHS
    Zvýšení efektivnosti hydrogeologických vrtných prací pomocí geofyzikálních metod v Alžírsku a v Nigérii