Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Porovnání
Monografie
    Porovnání charakteru korozních vrstev vzorků slitiny Zr1Nb
    Vývoj kalibračního standardu pro stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie pro účely mezilaboratorního porovnání
Článek
    Fluviální jezera středního Polabí - porovnání kvality vody a obsahu těžkých kovů v sedimentech
    Horské otřesy v měděných dolech Německé demokratické republiky (základní shody a rozdíly v porovnání s Ostravsko-karvinským revírem)
    Měření vybraných parametrů při rozpojování hornin mechanickým nástrojem: porovnání dvou principů
    Metodika porovnání přetvárných a pružnostních charakteristik hornin různé geneze
    Náročné numerické výpočty na linuxovém klastru a porovnání s jinými platformami
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Porovnání biogeochemických charakteristik Fe, Co, Ni
    Porovnání chemického složení amfibolových rohovců v širším okolí neolitického produkčního centra u Jistebska, Jizerské hory
    Porovnání dvou odlišných způsobů měření řezných odporů mechanického nástroje na laboratorním tlakovém pluhu
    Porovnání koncentrace atmosférických iontů s objemovou ekvivalentní aktivitou Rn-222
    POROVNÁNÍ KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V RŮZNÝCH DRUZÍCH KAPALNÝCH SRÁŽEK
    Porovnání kontinuálních vysokým tlakem generovaných a pulzujících nízkým tlakem generovaných vodních paprsků na betonu
    Porovnání kvality hořického pískovce v různých částech lomu Podhorní Újezd
    Porovnání kvantitativních a kvalitativních odtokových poměrů na povodí Lesního potoka
    Porovnání metod určení barického koeficientu pro náklonoměry
    Porovnání objemové aktivity radonu Rn-222 a koncentrace lehkých atmosférických iontů
    Porovnání "parketové" interpretace zlomového porušení s rozborem planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů v chebské pánvi a jejím fundamentu
    Porovnání různých typů trysek ke generování vysokorychlostního vodního paprsku
    Porovnání řad ekvivalentní objemové aktivity radonu monitorované v Praze a v Jeseníku
    Porovnání řešení některých následků dobývání černého uhlí v polském okrese Wodzislaw Slaski a v české části hornoslezské pánve
    Porovnání výsledků klasických analytických metod s metodou přenosné rentgen-fluorescenční spektrometrie na mapových listech 1 : 25 000 Brno-sever a Mokrá-Horákov
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Recentní kontaminace říčních sedimentů Jizery kovy a metaloidy v porovnání s přirozeným pozadím
    Současné problémy čs. rudného hornictví z hlediska porovnání se světovými technickými parametry
    Stanovení uranu ve vzorcích z technologických experimentů činidlem Br-PADAP a jeho porovnání s dalšími používanými metodami
    Stopové prvky v uhlí - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve - porovnání výsledků nových a dřívějších analýz
    Stopové prvky v uhlí české části hornoslezské pánve ? porovnání výsledků nových a dřívějších analýz.
    Trendy v depozici síry a dusíku v české síti GEOMON a porovnání s výsledky integrovaného monitoringu ve Švédsku