Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Poruchových
Monografie
    O problematice planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 34
Článek
    Aktivita některých významných poruchových linií Českého masívu ve světle permokarbonské sedimentace
    Hranice Západních Karpat a Českého masívu podle průběhu poruchových linií a podle blokového členění na území Československa
    K terminologii poruchových linií
    "Landsatové" lineamenty a hlavní poruchové zóny v části Československa, analyzované za pomoci modelu planetárních ekvidistančních poruchových systémů
    Mechanika vzniku planetárních ekvidistančních poruchových systémů
    Možnosti indikace významných poruchových linií na základě hlubinné seismické sondáže ČSSR
    Porovnání "parketové" interpretace zlomového porušení s rozborem planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů v chebské pánvi a jejím fundamentu
    Použití planetárních ekvidistančních poruchových systémů při vyhledávání, průzkumu a těžbě ložisek nerostných surovin
    Poznámky k možnosti využití mapy tepelného toku při lokalizaci významných poruchových linií