Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Postižených
Článek
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    DÚ-02: Zpracování databáze ploch postižených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných a revitalizovaných
    Klasifikace a kategorizace ploch severočeské hnědouhelné pánve postižených poklesy terénu po hlubinném dobývání
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Využití erozního modelu při rekultivaci a sanaci území postižených těžbou