Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Povrch
Monografie
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Komplexní aktualizace vlivů hlubinné těžby na povrch - klasifikace a kategorizace poddolovaných ploch po těžbě nerostných surovin ve zkoumaném území sokolovsko ? karlovarské aglomerace. Dílčí zpráva k projektu VaV ?1D/8/17/II/04, MŽP ČR Praha
Článek
    Analýza vlivu důlně indukované seismicity na povrch na karvinsku
    Facetovaný povrch valounu křemenného pískovce z kvartérních usazenin na území Karlštejna
    Historie největšího meteoritu, ktarý dopadl na zemský povrch
    Hluboká horká biosféra a zemský povrch : horniny hraničních ekosystémů prorostlé bakteriemi
    I. Dynamika středu Země : Vnitřní jádro rotuje rychleji než zemský povrch
    Matematické modelování vlivů exploatace ložiska Rožná na povrch
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch
    Povrch
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Přestup látek z atmosféry na zemský povrch
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch