Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Povrchové
Monografie
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů v povrchové vrstvě hornin polygonu Říčany-Přelouč-Pelhřimov-Bechyně-Milevsko
Článek
    Adsorpce toxických oxoaniontů Se na povrchově upravený kaolin
    Ekologické hodnocení sekundárních vlivů povrchové těžby nerostných surovin na krajinu
    Hodnocení seismických účinků důlně indukovaných seismických jevů na povrchové objekty - Review
    Indukovaná seizmicita při povrchové těžbě hnědého uhlí
    Kvantitativní antropogenní zásahy do podzemní vody, jejich ekologické dopady a interakce podzemní a povrchové vody
    Metody kontrolního sledování a řízení geotechnických rizik při povrchové těžbě uhlí
    Modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty programem Plaxis
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Možnosti vzniku indukované seizmicity při povrchové těžbě uhlí v severozápadních Čechách
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    O dlouhodobém vlivu sopečné činnosti na povrchové teploty vzduchu
    O povrchové těžbě uhlí ve Velké Británii
    Očekávaný technický vývoj povrchové těžby rudných a nerudních surovin do r. 2000
    Povrchové a podpovrchové jevy na Čecheru v Hostýnských vrších
    Povrchové a podzemní tvary ve spišských travertinech
    Povrchové a připovrchové procesy
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Povrchové pozůstatky po těžbě rud a jejich vyhodnocení
    Povrchové projevy paleozoických struktur na leteckých a radarových snímcích v Hostýnsko-vsetínské hornatině (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-41 Vsetín)
    Povrchové reaktivní hydroxyly kaolonitu a metakaolinitu
    Povrchové sily a ich vplyv na agregáciu ultrajemných častíc magnezitu, dolomitu a kremeňa
    Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín
    Povrchové tvary v cenomanských pískovcích ještědsko-kozákovského hřbetu
    Povrchové tvary v devonských vápencích Ludmírovské vrchoviny
    Povrchové tvary v jižní části Súlovských vrchů
    Povrchové tvary v kambrických slepencích na Koníčku v Brdech
    Povrchové tvary v kulmských sedimentech v povodí Bystřice
    Povrchové tvary v permských sedimentech poorlické brázdy
    Povrchové tvary v pískovcích velkoopatovické křídy
    Povrchové tvary v PR Hemže - Mýtkov a v okolí
    Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Předúprava těžebních zdrojů : předpoklad dalšího zefektivnění povrchové těžby uhlí
    Revitalizace výsypky Silvestr po povrchové těžbě hnědého uhlí
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    Seizmické aparatury pro povrchové stanice experimentální důlní sítě
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Seizmické riziko při povrchové těžbě u svahů Krušných hor
    Sluneční aktivita a povrchové teploty vzduchu od r. 1750
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Stabilní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Užití programu Plaxis pro modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty
    Vliv důlní seizmicity na povrchové objekty v oblastech s hlubinnou těžbou
    Vliv důlních vod na povrchové toky
    Vliv kyselého deště na povrchové vody : Modelování vývoje minulosti a budoucnosti povodí Lysina ve Slavkovském lese
    Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Vyhodnocení environmentálních vlivů povrchové těžby postavené na analýze dat hyperspektrálního senzoru
    Vyhodnocení vlivu povrchové težby v Sokolovské pánvi pomocí multispektrálních dat
    Význam geologické stavby podkrušnohorského okraje Severočeské hnědouhelné pánve pro povrchové dobývání uhlí
    Význam povrchové těžby v kanadském energetickém hospodářství
    Vznik indukované seizmicity při povrchové těžbě hnědého uhlí v pánvi Belchatów v PLR (aplikace poznatků pro Severočeskou hnědouhelnou pánev)
    Zajímavé povrchové tvary ve slínovcích na Vysokém kameni u Stárkova