Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Povrchů
Monografie
    Ložisko Rožná - poddolování obce Dolní Rožínka. Vyhodnocení vývoje k 31.12.2008, prognóza vývoje pohybu povrchu na stav k 31. 12. 2015 - obec Dolní Rožínka
    Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
    Odborné vyjádření k "Projektu I. etapy rekultivace skládky TKO Květná - terénní úpravy povrchu skládky a její odplynění"
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci dobývací metody chodbicování se stabilními mezichodbovými pilíři s technologií Continuous Miner, při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 1- Zpracování matematického modelu a výpočet pravděpodobných deformací povrchu
    Posouzení ovlivnění povrchu při aplikaci metody chodbicování se stabilními mezichodbicovými pilíři s technologií Continuous Miner při vyztužování plnou svorníkovou výztuží. Etapa 2 - Zpracování modelu pro dimenzování trvale stabilních pilířů při chodbicování technologií Continuous Miner a propočet ovlivnění povrchu
Článek
    Abraziva pro úpravu betonových a kovových povrchů otryskáváním
    Antropogenní ovlivnění povrchu území postiženém těžbou hnědého uhlí
    Deformace povrchu indukované procesem zatápění vydobytých prostor po ukončení hlubinné exploatace
    Dílčí zhodnocení polymetalického ložiska Zlaté Hory-východ po podrobném průzkumu od povrchu po 5. patro
    Dlouhodobé projevy důlní činnosti na povrchu v otřesové oblasti kladenského revíru
    Dobývanie soli vrtmi z povrchu
    Doklady pozdně glaciální remodelace povrchu na břehu jezera Švarcenberk
    Drobné tvary na povrchu pískovcových skal : hříčka přírody i cenný typ geologického záznamu
    Elementární analýza projevů důlních otřesů na povrchu
    Evaporace z povrchu půdy a z přízemní vegetace ve smrkových a bukových lesích
    Experimentální měření rychlosti kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Hladkost povrchu odlitků a vliv uhlíkatých komponent ve formovací směsi
    Interpretace měření recentních pohybů zemského povrchu
    Jsme šovinisté povrchu. Život možná vznikl v horkých temných hlubinách Země
    Kenozoické vulkanity mezi silnicí E 48 úseku Lubenec - Žalmanov a střední až dolní Mží, jejich postavení v petrografickém systému a význam pro rekonstrukci morfologie terciérního povrchu, západní Čechy
    Kombinace multielektrodové odporové metody a seismické tomografie z povrchu na archeologických lokalitách.
    Kvalita povrchu vytvořeného modulovaným paprskem
    Má rozpouštění "nových povrchů" geochemcký význam?
    Mars jako na dlani : fascinující detaily Marsova povrchu z družicového laserového výškoměru
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování poklesů povrchu vlivem dobývání na ložisku Rožná a jejich prognóza
    Matematické modelování vývoje poklesů povrchu ovlivněného dobýváním strmě uloženého, deskovitého rudného ložiska typu Rožná
    Mělké geofyzikální mapování povrchu pohřbeného hranického krasu metodou elektrické odporové tomografie
    Metodika výpočtů vlivů staré důlní činnosti na stabilitu povrchu, stavebních objektů a inženýrských sítí
    Metody měření a analýza topografie povrchů vytvořených hydroabrazivním paprskem
    Modelová analýza vlivu hydrogeologických podmínek na velikost seismických projevů na povrchu
    Modelování vlivu podzemní vody na velikost seizmických projevů na povrchu
    Monitorování recentních pohybů zemského povrchu a hladiny spodní vody v seismoaktivní oblasti západních Čech
    Možnosti indikace vlhkosti deponovaného substrátu změnou optických vlastností jeho povrchu
    Několik poznámek k seizmickým projevům důlně indukovaných jevů na povrchu
    Nové metody prognózy poklesů povrchu, ovlivněného hlubinnou exploatací rudných žilných ložisek typu Rožná
    Nové poznatky o dynamike zemského povrchu Západných Karpát na Slovensku
    Nové poznatky v oblasti dělení a úpravy povrchu betonových konstrukcí
    Nový přístup k sanaci a rekultivaci lomů s uplatněním hledisek krajinného rázu (zahlazení důsledků hornické činnosti po povrchové těžbě vápencových a stavebních surovin - vytváření nové morfologie povrchu)
    O hlavných výsledkoch výskumu súčasnej dynamiky zemského povrchu vo Výskumnom ústave geodézie a kartografie
    Opálové intuskrustace skalních povrchů
    Opálové intuskrustace skalních povrchů
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Poloha, Významné rysy morfologie povrchu Vohančic.
    Poznatky a zkušenosti s omezováním prašnosti povrchu odklalištních skládek a popílkových složišť
    Proces tvorby vodního režimu rekultivovaného povrchu Radovesické výsypky
    Projevy klimatu na zemském povrchu koncem holocénu
    Projevy klimatu na zemském povrchu koncem holocénu
    Průběh deformací povrchu území v důsledku ražení brněnské kolektorové sítě
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Přídržnost sanační malty k povrchu betonu upravenému vodním paprskem
    Revoluce povrchu: úspěšný jako asfalt
    Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Rychlost kmitání povrchu v karvinské části hornoslezské pánve
    Říše středu.Na povrchu přeplněno, pod zemí je místa dost
    Sedání povrchu Ervěnického koridoru
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
    Sledování fází změn povrchu nad dobývanými ložisky sedimentárního typu
    Sledování povrchu paleozoika a povrchu bazálních klastik Badenu ve východní části dětmarovického výmolu reflexně-seismickým měřením
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stanovení hranic území dotčeného projevy deformací povrchu v důsledku hlubinného dobývání uhlí v české části hornoslezské pánve
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Technologické postupy při přípravě betonových povrchů pomocí vodního paprsku vysoké energie
    Těžba metanu z uhelných slojí metodou hydraulického štěpení vrty z povrchu
    Tomografická inverze z povrchu v mělké seismice
    Tvorba výkvětů na povrchu betonu
    Tvrdoměrná měření datovaných povrchů krkonošských žul
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
    Určování topografie povrchu po jejich přípravě nástrojem vysokorychlostní vodní paprsek technikami digitální fotografie
    Vliv heterogenity půdního povrchu a pokryvu na povrchový odtok a smyv půdy za podmínek simulovaných přívalových srážek
    Vliv hypergenní alterace na povrchu karbonského pohoří na vlastnosti uhlí
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv lokální geologie na rychlost kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Vliv lokální geologie na seizmickou odezvu povrchu horninového prostředí
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Výběr zkušebních metod pro zjištění přilnavosti dvousložkových polyuretanových injektážních pryskyřic k povrchu hornin
    Využití dlouhodobých nivelačních měření na povrchu dobývaného uranového ložiska Rožná k matematickému modelování poklesů povrchu
    Využití nových poznatků při předúpravě povrchů betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky
    Využitie vrtných jadier na zisťovanie šmykovej pevnosti na povrchu diskontinuít
    Vývoj deformací povrchu v severní části kladenské těžební oblasti v letech 1975 až 1980 z výsledků geodetického měření
    Výzkum procesů vzniku sekundárních karbonátových forem na povrchu betonu ve vodárenském tunelu v Bedřichově
    Význam fyzikální chemie povrchů v hydrochemii a technologii vody
    Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách (02-24 Nový Bor)
    Zbytky paleogenního zarovnaného povrchu v okolí Pěnkavčího vrchu v Lužických horách
    Zrnitostní složení povrchu hrubozrnného dna koryt horských a podhorských potoků