Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Poznatkov
Článek
    Kryštalinikum západných Karpát z hľadiska novších štruktúrno-tektonických poznatkov
    Ložiska bauxitov v Maďarsku, využívanie poznatkov z ich prognózovania a prieskumu
    Niekoľko geologických a hydrogeologických poznatkov o mezozoiku v predpolí Vysokých Tatier
    Niekoĺko poznatkov o petrogenéze hornín z vrtu KS-1 (vjv. okolie Klenovca)
    Niekoľko poznatkov z mineralogicko-geochemického a paragenetického skúmania na žile Schrämen a Hlavná na lokalite Kremnica-Šturec (štôlňa Andrej)
    Niekoľko poznatkov zo zachytávania a využívania puklinovo-krasových vôd
    Prínos nových poznatkov slovenskej archeológie ku stratigrafii Pleistocénu a starého Holocénu
    Súčasný stav poznatkov o geológii, metalogenéze a prognózach rudného rajónu Kremnických vrchov
    Uhľonosnosť neogénu Záhorskej nížiny vo svetle nových poznatkov