Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Poznatky
Monografie
    Nové poznatky o geologii Jeseníků
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice.(Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii
    Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK)
    Poznatky soudobé planetologie
    Sborník konference "Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice". (Regionální konference s mezinárodní účastí)
Článek
    38. petrologický seminář : poznatky ze 6. Euroclay v Seville, Španělsko
    Aktuání paleomagnetické poznatky z průhonické laboratoře
    Brachiopodi triasu a liasu severních vápencových Alp: nové poznatky
    Další poznatky o hlubinné stavbě autonomního bloku
    Další poznatky o mineralogii solných pňů v Íránu
    Dnešní poznatky o vulkanismu mimozemských planet
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Dosavadní poznatky o distribuci Ag na ložisku Harrachov
    Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
    Dosavadní poznatky o vlivu těžkých kovů na mikroorganismy v pitné vodě
    Dosavadní poznatky z měření macerálového složení a střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí karvinské oblasti hornoslezské pánve
    Doterajšie poznatky hustotného molelovania Západných Karpát
    Dutý kámen. Nové poznatky z geologie CHPV a okolí
    Fytopaleontologické poznatky z výkopu pro tranzitní plynovod severně od Oslavan v boskovické brázdě
    Geofyzikálne poznatky z oblasti západných Karpát - západná časť
    Geofyzikální výzkum v lokalitě Obora (SZ od Brna) a jeho aplikace na poznatky vývoje řeky Svratky mezi Veverskou Bítýškou a Brnem
    Geologické poznatky o stavbě mesozoika v úseku jih jihovýchodních svahů Českého masívu
    Geologické poznatky z expertízy v Alžírsku
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč (14-34 Svitavy)
    Hlavní poznatky účastníků ze s.p. Geoindustria, Praha
    Hodnocení nadložních zemin a poznatky s úpravou zemin nevhodných pro rekultivaci
    Hrad Nižbor - poznatky komplexního geofyzikálního průzkumu v letech 2000-2002
    Hydrogeologické a hydrogeochemické poznatky z prieskumných zpráv v Santovke
    Hydrogeologické poznatky z expertíznej činnosti v Iraku
    Hydrogeologické poznatky z hloubení jam dolu ČSM sever a ČSM jih
    Hydrogeologické poznatky z oblasti Mascary v Alžírsku
    Inženýrskogeologické poznatky o krušnohorském zlomovém pásmu
    Jurští ramenonožci jižní části pohoří Totes Gebirge (Štýrsko, Rakousko); nové poznatky
    Mineralogické poznatky z ložiska Hvězdov (severočeská křída)
    Náhrada přírodního těženého kameniva do betonů kamenivem drceným : některé poznatky z modelovacích zkoušek drcení kameniva
    Najnovšie poznatky o petrografickom obsahu zlepencov západoslovenského segmentu bradlového pásma (horniny vyvrelé a metamorfované)
    Nasavrcký masiv : poznatky o tektonice a mineralizaci
    Nejmodernější poznatky s utěsňováním skládek proti průsaku a plynu
    Některé dosavadní poznatky a průběžné výsledky řešení projektu ČBÚ č.44-06 v oblasti ochrany před důlními otřesy
    Některé informace a poznatky z dosavadního 28letého provozu PZP Lobodice
    Některé nové poznatky o fyzikální a chemické charakteristice rozvolněných zón v horninovém masivu
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice
    Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    Některé nové poznatky z mapován na území listu 15-133 Vrbno pod Pradědem (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Některé poznatky a havárie v dole Barbora v OKR
    Některé poznatky a zkušenosti z úpravy vody v podzemním horninovém prostředí
    Některé poznatky o kvartéru Austrálie a Nového Zélandu
    Některé poznatky o teplotních poměrech naleziště plynu Závod - mesozoikum
    Některé poznatky o vývoji alkalických magmat
    Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 1. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 2. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v Ostravsko-karvinském revíru
    Některé poznatky z exkurze na klasické lokality elbaitu na ostrově Elba
    Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti
    Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku
    Některé poznatky z lokalit Dobrá Voda a Dolní Bory-Hatě na Velkomeziříčsku
    Některé poznatky ze 16.generálního kongresu IMS v Pise
    Některé poznatky ze služební cesty do Kanady (návštěva střediska těžby naftových písků)
    Některé poznatky ze služební cesty na Kubu
    Některé poznatky ze stanovení spalného tepla a výhřevnosti uhlí
    Některé vodohospodářské poznatky ze zahraničí - III.část
    Některé vodohospodářské poznatky ze zahraničí IV.závěrečná část
    New data on Telychian (Upper Llandovery, Silurian) graptolites from Spain./Nové poznatky o graptolitech svrchního llandovery (silur) Španělska
    Niektoré nové geofyzikálne poznatky z oblasti Zemplínskeho ostrova
    Niektoré nové poznatky o hlubinnej stavbe podunajskej panvy
    Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno
    Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    Niektoré poznatky o geologickej stavbe a ropoplynonosnosti v širšej oblasti lužickej elevácie
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Niektoré poznatky z inžinierskogeologického prieskumu popolčekovej skládky pri Novákoch
    Niektoré poznatky zo zisťovania rezidualnej šmykovej pevnosti súdržných zemín
    Nové biostratigrafické poznatky ze spodnokřídových souvrství manínské jednotky (Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Nové důležité poznatky o dolování v Lukavici a jejich možné využití pro ochranu života v obci
    Nové geofyzikální poznatky z centrální části Šumavy
    Nové geologické a ložiskové poznatky z ražby Vykmanovské štoly
    Nové geologické poznatky z Jeseníků
    Nové ložiskové a mineralogické poznatky na lokalitě Krupka v Krušných horách
    Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové minerály a poznatky pro lokalitu Krupka v Krušných horách
    Nové paleontologické poznatky o křídových sedimentech severního Turecka
    Nové poznatky a problémy geológie sedimentárneho neogénu
    Nové poznatky a problémy stratigrafie triasu západných Karpát
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu vnútorných kotlín Slovenska
    Nové poznatky k druhu Ectillaenus katzeri (Barrande, 1856) (Trilobita, šárecké souvrství, spodní darriwilian, pražská pánev)
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky k vývoji neogénu centrální Paratethydy
    Nové poznatky ke stratigrafii miocénu alpsko-karpatské předhlubně
    Nové poznatky ložiskového průzkumu v oblasti rožmitálské tektonické kry
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o biostratigrafickom zónování vrchného permu Západných Karpát na základe mikroflóry
    Nové poznatky o charaktere žily Trojkráĺová v priestore Považanskej poruchy
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Nové poznatky o cínových dolech, úpravně a zajateckém táboře Rolava (Sauersack) za druhé světové války
    Nové poznatky o dynamike zemského povrchu Západných Karpát na Slovensku
    Nové poznatky o edrioasteroidech přisedlých k exoskeletonům trilobitů rodu Selenopeltis
    Nové poznatky o fluoritové mineralizaci v okolí Jindřichova Hradce
    Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti
    Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo)
    Nové poznatky o geologické pozici hrubých klastik Karpatu ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Nové poznatky o geologické stavbě a litologii moldanubika Šumavy v úseku Borová Lada-Prášily-Kašperské Hory (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-14 [i.e. 23-21]Havlíčkův Brod
    Nové poznatky o geologické stavbě melechovského masívu
    Nové poznatky o geologickej stavbe rázdielského bloku Tríbeča
    Nové poznatky o geologickém vývoji komplexu miocenních sedimentů severočeské pánve
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o geologii a hydrogeologii lomu Střeleč
    Nové poznatky o geologii a paleogeograficko-tektonickom vývoji bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jeho problematika
    Nové poznatky o geologii brněnského masívu jižně od Černé Hory (24-14 Boskovice)
    Nové poznatky o geologii Doupovských hor (11-22 Kadaň)
    Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti (24-21 Jevíčko a 14-43 Mohelnice)
    Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů (34-12, Pohořelice, 34-14, Mikulov, 34-21 Hustopeče a 34-23, Břeclav)
    Nové poznatky o geotermickom poli západných Karpát
    Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč)
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Nové poznatky o hodrušskom intruzívnom komplexe
    Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně
    Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu
    Nové poznatky o hydrogeologii OKR
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve (03-32 Turnov)
    Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve
    Nové poznatky o jihočeských grafitech
    Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny
    Nové poznatky o karbonu centrální části vnitrosudetské pánve
    Nové poznatky o karpatské předhlubni v oblasti Nové Hvězdlice-Milonice
    Nové poznatky o kontinentálních zaledněních severních Čech
    Nové poznatky o krasu masívu Králického Sněžníku
    Nové poznatky o kvarternej stratigrafii a zaľadneniach v západných Tatrách a ich predpolí (vo vzťahu k oblasti Vysokých Tatier)
    Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj
    Nové poznatky o lamprofyrech středočeského plutonického komplexu a okolí
    Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast) (13-14 Nymburk, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast)
    Nové poznatky o litofaciálním členění godulského souvrství v Moravskoslezských Beskydech
    Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín) (02-42 Česká Lípa, 02-44 Štětí)
    Nové poznatky o lokalitě Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev)
    Nové poznatky o ložiskách v černých břidlicích střední a jižní Číny
    Nové poznatky o ložisku Zlatý Kopec u Jáchymova a zhodnocení možných perspektiv
    Nové poznatky o meteoritech ze sbírky Národního muzea v Praze
    Nové poznatky o mineralizácii a genéze hydrotermálnych žíl v Banskej Štiavnici
    Nové poznatky o mineralogii kamenolomu Měrunice u Bíliny
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové poznatky o mineralogii lokality Ahníkov
    Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997)
    Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk
    Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram
    Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic (33-22 Vranov)
    Nové poznatky o miocénu v oherském zlomovém pásmu (12-12 Louny)
    Nové poznatky o mladšom paleozoiku v Malej Fatre
    Nové poznatky o najstarších štvornožcoch
    Nové poznatky o nerudních surovinách v neogéne západných Karpát : vymedzenie prognózných oblastí
    Nové poznatky o niektorých mastencových ložiskách Slovenska
    Nové poznatky o paleogénnych sedimentoch Malých Karpát
    Nové poznatky o PEP systémech
    Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan
    Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane
    Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk)
    Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích (34-12, Pohořelice)
    Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích. New data on underlying strata of the Dolní Věstonice brickyard
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě
    Nové poznatky o rodu Paleuphemites (Gastropoda, Bellerophontina)
    Nové poznatky o rodu Spiroplectinella Kiselman,1972 (Foraminiferida)
    Nové poznatky o rozšíření paraautochtonní šupiny Karpatu ve střední části karpatské neogenní předhlubně na Moravě
    Nové poznatky o rudní mineralizaci žulovského masívu
    Nové poznatky o rybí fauně centrálního karpatského paleogénu z lokality Bystré.
    Nové poznatky o rybí fauně svrchního devonu na Moravě (24-41 Vyškov)
    Nové poznatky o scheelitové mineralizaci v Rakousku
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky o sedimentech kvartéru v oblasti Bzenec-Přívoz (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky o sekundárních minerálech hořící haldy v Radvanicích u Trutnova
    Nové poznatky o selenidech Českého masívu
    Nové poznatky o stavbě a vývoji kalcitových brček
    Nové poznatky o stavbě autochtonního paleogénu na JV svazích Českého masívu
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové poznatky o svrchně karbonských prokřemenělých stoncích stromovitých přesliček z Novopacka
    Nové poznatky o svrchně karbonských prokřemenělých stoncích stromovitých přesliček z Novopacka
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Nové poznatky o svrchní křídě u Kolína (střední Čechy)
    Nové poznatky o telesách bazických vulkanitov v Krížňanskom príkrove sz.části Velkej Fatry
    Nové poznatky o teorii PEP systémů
    Nové poznatky o terebratulidních brachiopodech z české křídové pánve
    Nové poznatky o úložných pomeroch stradoslovenských limnokvarcitov
    Nové poznatky o uranové mineralizaci v jz. části Českého masívu
    Nové poznatky o veku bielopotockého súvrstvia na Orave
    Nové poznatky o veku metasedimentov z ďumbierskeho kryštalinika (oblasť Jasenia)
    Nové poznatky o vltavínonosných sedimentech v okolí Vrábče
    Nové poznatky o vulkanickém stylu děčínského souvrství, získané dokumentací příležitostných odkryvů při stavbě dálnice D8 u Radejčína
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Nové poznatky o výskytech drahých kamenů v okolí Měděnce
    Nové poznatky o výskytu a možném původu přírodních uhlovodíků v Českém masívu
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami (22-21 Příbram)
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
    Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic
    Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 (34-22 Hodonín)
    Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999
    Nové poznatky pri vyhľadávaní uhoľných ložísk v neogéne západných Karpát
    Nové poznatky v geologickej stavbe handlovského a nováckeho ložiska
    Nové poznatky v kvantitativní rentgenové mikroanalýze
    Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Nové poznatky v oblasti dělení a úpravy povrchu betonových konstrukcí
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením
    Nové poznatky v řešení náhrady těženého kameniva drceným
    Nové poznatky v sedimentární geologii západní části české křídy
    Nové poznatky v úpravnictví kameniva
    Nové poznatky z geofyzikálneho výskumu stredoslovenských vulkanitov
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice
    Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou
    Nové poznatky z geologického mapování staroměstské skupiny
    Nové poznatky z geologie a technologie nerúd SSR za roky 1972-1987
    Nové poznatky z krystalinika západní Moravy
    Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku)
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách (11-221 Stráž nad Ohří)
    Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách
    Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Nové poznatky z oboru meteoritiky
    Nové poznatky z ověřování prognóz rudních struktur ložiska Zlaté Hory-západ
    Nové poznatky z petromagnetických výzkumů cyprisových vrstev v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Nové poznatky z pokračujícího průzkumu uhlí na svatoňovicku
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 (02-43 Litoměřice)
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002
    Nové poznatky z tafonomie konulárií a sphenothalů z lokality Kařízek (dobrotivské souvrství, pražská pánev) : (12-34 Hořovice)
    Nové poznatky z vrtného průzkumu mezi Cínovcem a Bohosudovem ve východních Krušných horách
    Nové poznatky z vyhodnocovania početnosti orientácie diskontinuit v horninovom masíve
    Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR
    Nové poznatky z výzkumu kryogenních jeskynních karbonátů
    Nové poznatky z výzkumu pramenních odtoků
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu (24-23 Protivanov)
    Nové poznatky z výzkumu speleoaerosolů ve vybraných jeskyních Moravského krasu
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Nové poznatky zjištěné vrtem Karlín-1
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka : (02-43 Litoměřice)
    Nové vulkanologické poznatky z Litoměřicka
    Novšie poznatky z merania teploty horninového plášťa
    Novšie poznatky z mineralógie a geochémie granitoidov Veľkej Fatry
    Obecné poznatky o sesuvných pohybech v Moravskoslezských Beskydech v aplikaci GIS
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně - lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Pacova hora u Chýnova (Chýnovská jeskyně a lom) - nové poznatky mineralogického výzkumu
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Podzemní zásobník plynu Háje (Příbram) - poznatky z mineralogického výzkumu
    Posledné poznatky v teorii PEP systémů
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Poznatky a zkušenosti s omezováním prašnosti povrchu odklalištních skládek a popílkových složišť
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších : 03-42 Žacléř
    Poznatky geofyzikálního průzkumu mezi Luční a Studniční horou v Krkonoších
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Poznatky o detritu z průzkumu v těžní jámě Bedřich
    Poznatky o geotechnickém charakteru hornin štolových úseků brněnského oblastního vodovodu v úseku Vír-Štěpanovice
    Poznatky o matematické geologii v USA a v Kanadě
    Poznatky o provozně-technoiogickém využití TGVL (technologicko-geologická vrtná laboratoř) na vrtu Potštát-1
    Poznatky o uhelném průmyslu některých evropských zemí
    Poznatky o změnách uhelné hmoty a jejího prostorového rozložení ve hnědouhelné sloji v důsledku hlubinné těžby
    Poznatky o změnách uhelných slojí v zóně zvětrávání produktivního karbonu čs. části hornoslezské pánve (OKR)
    Poznatky o zpracování geofyzikálních a geochemických dat ve Velké Británii
    Poznatky průzkumu na přírodní uhlovodíky v západní části Hostýnských vrchů
    Poznatky předsedy NGK ČSSR
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy (Results of the organic sediments research in the Protected Lansdscape Area Žďárské vrchy)
    Poznatky z 2. evropského sympozia o penetračních zkouškách v Amsterodamu (květen 1982)
    Poznatky z celoštátnej konferencie o inžinierskej geológii a energetickej výstavbe
    Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
    Poznatky z inžinierskogeologického mapovania sprašových sedimentov v nitrianskom urbanizačnom regióne
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Poznatky z medzinárodného kongresu asociácie pre kvartérny výskum (INQUA)
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatorském rudním revíru
    Poznatky z overovania tesnosti vane plavebných komôr stupňa Gabčíkovo
    Poznatky z ověřování geofyzikálních a geochemických anomálií v severní části vrbenské skupiny
    Poznatky z prieskumu a overovania optimálneho využitia podzemnej vody flyšových oblastí na Východnom Slovensku
    Poznatky z prospekce rud ve středním Švédsku
    Poznatky z razenia tunelovacím strojom RS 37-40 a komínovacou súpravou v závodě ŽB Rudňany
    Poznatky z realizácie a štúdií zakladania na málo únosných náplavoch riek na Slovensku
    Poznatky z revizí zajištění starých důlních děl
    Poznatky z revizního průzkumu ložiska Horní Benešov
    Poznatky z riešenia havarijného znečistenia podzemných vod a horninového prostredia
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Poznatky z technologického spracovania drahokových surovín z Kremnice
    Poznatky z těžby uranového ložiska Rožná
    Poznatky z vibračních měření na objektu železničního tělesa.
    Poznatky z výchovy banských inžinierov na technickej univerzite v Západnom Berlíne.
    Poznatky z využívání technologie nadstropového dobývání pomocí výztuže MHW 320-20/30 v kladenském revíru
    Poznatky z výzkumu plynonosnosti frenštátských uhelných polí (Beskydská oblast čs. části Hornoslezské černouhelné pánve)
    Poznatky ze studijních pobytů ve Velké Británii
    Poznatky ze zkušebního provozu seismické stanice Raduň u Opavy
    Prosek a Hloubětín, nové poznatky z podrobného inženýrskogeologického mapování
    Současné poznatky o mechanismu plynodynamických jevů v uhelných slojích
    Současné poznatky o redukci mocnosti stratigrafických jednotek ostravského souvrství v československé a polské části hornoslezské černouhelné pánve
    Současné poznatky o seismickém neklidu v ostravsko-karvinském regionu
    Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC)
    Stará řeka, Tipeček a Žegrovský vodopád v Rudickém propadání: nové poznatky na základě stopovacích zkoušek a sifonový jev Tipečku
    Stopovací zkoušky a nové poznatky o Miskovickém krasu u Kutné Hory
    Stopy po historické těžbě drahých kovů a nové poznatky o hydrotermálním zrudnění v "Pekelném údolí" u Podhoří (u Lipníka nad Bečvou)
    Suchá Rudná - poznatky z 1. fáze vyhledávání Au rud
    Súčasné biostratigrafické poznatky o hrádockom a gosauskom súvrství
    Technicko-ekonomické poznatky z hlbenia exponovaného vrtu Šariš-1
    Vulkanologické poznatky Františka Fialu o neovulkanitoch Kremnických vrchov
    Vybrané nové poznatky z mineralogie
    Zajímavé poznatky z cesty do Polska
    Zkušenosti a poznatky z měření napětí horského masivu v podmínkách OKR
    Zpevnění nesoudržného uhelného pilíře porubu č.39 204 na Dole Lazy - poznatky, zkušenosti