Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Príkrovu
Článek
    Aptychy a stratigrafia hraničných jursko-kriedovych súvrství v profile Strážovce (zliechovská jednotka krížňanského príkrovu, Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu
    K stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v doline Hlboč (vysocká jednotka krížňanského príkrovu, Malé Karpaty)
    Kinematický obraz niektorých štruktúr severného veporika vo vzťahu k formovaniu krížňanského príkrovu
    Litogenéza, paleoekológia, a biostratigrafia jurských a spodnokriedových súvrství križňanského príkrovu
    Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry
    Stratigrafia a faciálne vzťahy triasových vápencov silického príkrovu v Drienčanskom krase