Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prínos
Článek
    Prínos nových poznatkov slovenskej archeológie ku stratigrafii Pleistocénu a starého Holocénu
    Prínos RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc., do slovenskej geológie
    Prínos Tibora Budaya k poznaniu neogénneho vývoja západných Karpát
    Prínos trasformácie tiažových máp k objesneniu hlbinnej stavby západných Karpát a ich kontaktu s Českým masívom
    Prínos vynikajúceho polského geológa Ludwika Zejsznera ku geografickému poznaniu Slovenska