Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prací
Monografie
    Dílčí zpráva V/2012 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za čtvrté čtvrtletí roku 2012
    Dílčí zpráva VI/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za první čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum prozáměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín - Bukov - Výčet prací na projektu a dosažených výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013
    Dílčí zpráva VIII/2013 k projektu Hodnocení kvality HM a geotechnický průzkum pro záměr vybudování podzemního zásobníku plynu Milasín-Bukov - Výčet prací na projektu a zhodnocení dosažených výsledků za třetí čtvrtletí roku 2013
    Dokumentace a mapování svahových pohybů v ČR, podprogram ISPROFIN č. 215124-1, Přehled provedených prací, celkem 160 mapových a 15 textových příloh
    ETAPOVÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU GEOLOGICKÝCH PRACÍ v roce 2001 Geologické a geochemické mapování ZAALTAJSKÉ GOBI v měřítku 1 : 200 000
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát- západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Expertní vyjádření ČGS ve věci dostatečnosti, resp. nedostatečnosti doposud provedených průzkumných prací pro zodpovědné rozhodnutí o dalším postoji k ložisku černého uhlí Frenštát-západ a Frenštát-východ z hlediska státní surovinové politiky
    Geofyzikální měření na úkolu Mapování kritických zátěží po těžbě pyritu v Lukavici u Chrudimi (etapová zpráva z geofyzikálních prací provedených v r. 2006)
    Havárie Vírského oblastního vodovodu, štola Švařec-Běleč I: Doplňky ke stanovisku ČGS ze dne 13.2.06 a doporučení pro další postup prací
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací. 1
    Hydrochemický a hydrogeologický monitoring v rámci 2. etapy výběru testovacích polygonů.Závěrečná zpráva projektu "Provedení geol. a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa"
    Metodika tvorby datového modelu pro 3D geologické modely podloží v GIS a jejich vizualizaci - Odborná studie pro disertační práci
    Metodika tvorby datového modelu pro vícerozměrné geologické modely podloží - Odborná studie pro disertační práci
    Možnosti ověření účinku trhacích prací pro uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu na základě seismologického monitoringu
    Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné
    Plán projektu "Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv". 2. etapa. MS. ČGS. Praha
    Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000
    Pomezí Čech a Moravy,sborník prací ze společenských a přírodních věd pro okres Svitavy
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP
    Prales Polom. Sborník prací Železné hory
    Program prací na testovací lokalitě
    Projekt: Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Závěrečná zpráva: Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Detailní pozemní geologický výzkum. Závěrečná zpráva, plochy P-2a,b
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv - 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa Etapová zpráva: 2. etapa výběru polygonů - detailní pozemní geologický výzkum
    Projekt:Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv. 2. etapa Etapová zpráva:Geologická dokumentace a vyhodnocení vrtných prací
    Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv.Zpráva o průběhu prací za 1.pololetí 2005
    Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992
    Přehled ekologicky zaměřených geologických výzkumných prací v roce 1993
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1988
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového životního prostředí v roce 1998
    Přehled výsledů geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Příroda - Sborník prací z ochrany přírody. 3
    Příroda 9. Sborník prací z ochrany přírody. Kras Krkonoš a Podkrkonoší
    Příručka managementu jakosti pro projekt ?Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa. MS
    Sborník prací Pedagogické Fakulty MU Brno, část A
    Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
    Sborník prací ze semináře
    Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby
    Sborník vědeckých prací VŠB - Technické university Ostrava, Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - TU Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
    Sborník výzkumných prací. Sborník celostátní konference Průběžná prezentace výsledků výzkumného úkolu 201 Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování základní evidence mobiliárních fondů.
    Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
    Seizmický projev trhacích prací v okolí lomu Dewon, lokalita Jarnoltówek, Polsko
    Shrnutí hlavních výsledků laboratorních a terénních prací provedených ČGS v letech 2009-2012, závěrečná zpráva projektu 'Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury'
    Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
    Staré paměti Kuttno-Horské, Pod figurou dvacíti drahých rudních kamenů (jimž horníci handštány říkají), vyobrazené a vypodobněné: Práci Jana Kořínka z Tovaryšstva Páně Ježíšova, kněze. Vytištěné v Starém Městě Pražském u Jiřího Černocha L. P. 1675. Přetisk původního vydání M. Bartoš, nakl. Kuttna, Kutná Hora 1997, 140 stran, náklad neuveden
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - Sborník prací z mezinárodního semináře 26.-28.4.2004
    Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků
    Stříbrná Jihlava 2004 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 17.9.-19.9.2004 : sborník příspěvků
    Stříbrná Jihlava 2007 : studie k dějinám hornictví a důlních prací
    Stříbrná Jihlava 2007. Studie k dějinám hornictví a důlních prací
    Thayensia - sborník původních vědeckých prací z Podyjí
    Thayensia, Sborník původních vědeckých prací z Podyjí
    Vliv změn geomagnetického pole na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu. Přehled eko-geologických výykumných prací v roce 1992.
    Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa. Projekt geologických prací
    Výběr prací 9
    Výběr prací 10
    Výběr prací 13
    Výběr prací 14
    Výběr prací 15
    Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací
    Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací. Souborná zpráva
    Využití 3D GIS při projektování vrtných prací
    Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací
    Zdůvodnění vrtu, projekt geologických prací, projekt geofyzikálních prací - balenologický vrt Teplice nad Bečvou (předpokládaná hloubka 1500 m)
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních prací 2005
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a s anačních prací IV
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III. Sborník
    Zpráva o průběhu geologických prací na lokalitě Calaw - surovina: hnědé uhlí
    Zpráva o průběhu geologických prací v oblasti cementárny Jabal Seraj - cementářské suroviny
    Železné hory - sborník prací č.10. Pracovní seminář u příležitosti 10. výročí vyhlášení CHKO Železné hory
Článek
    Analýza koeficientu K v rovnici pro odhad maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolané trhací prací
    Analýza seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Archivní fotografie dokumentující práci v Továrně na uranové barvy a radium v Jáchymově (St. Joachimsthal Uranfabrik)
    Bibliografia za roky 1981-1985 : soupis prací publikovaných Geologickým ústavem Dionýza Štúra
    Bibliografie prací z dějin hornictví v publikacích NTM od roku 1987 do roku 2001
    Co nového v práci Subkomise pro stratigrafii karbonu při IUGS?
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1981
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1982
    Diskuse k práci Hladil, J. et al.: Carbonate ramp environment... Bull. Soc. belge Géol., 100/1-2, 1991, 57-199.
    Dobývání a úprava železné rudy na dole Měděnec včetně hornických prací v okolí
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Experimentální aparatura pro měření seismických a akustických účinků trhacích prací na těleso přehradní hráze v Pontevedře
    Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným
    Financování geologických prací, odevzdávání, zpřístupňování a využívání jejich výsledků
    Generální projekt průzkumných prací v hornobenešovském revíru
    Geologická fotodokumentace popvrchových hornických prací
    Geologické využití příležitostných zemních prací na Šumpersku a Zábřežsku (14-24, Bělá p. Pradědem; 14-43, Mohelnice, 14- 41, Šumperk)
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Hodnocení rizik nestability svahů v oblasti Valašské Meziříčí-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
    Informace o výsledcích geologickoprůzkumných prací na lokalitě Kopřivnice-Tichá
    Intergraph podporuje práci geologických služeb
    Internetová databáze 40 ročníků Opera Corcontica - Sborníku vědeckých prací z Krkonošského národního parku
    Interpretace seizmických záznamů trhacích prací prováděných ve štole Jeroným v Čisté
    K problematice určování a zvyšování efektivnosti geologických prací
    Krajinná architektura : nad diplomovou prací Aleše Müllera Úvaha o krajině
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Kras střemeníčsko-rachavské skupiny ker konicko-mladečského devonu (Javoříčský kras): vyhodnocení vrtných prací
    Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice
    Matematické modelování dynamických účinků trhacích prací programovým systémem Plaxis 2D
    Matematické modelování seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Mezinárodní konference o ekonomice nerostných surovin a geologicko-průzkumných prací
    Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001
    Některé poznámky k racionalizaci průzkumných prací
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    Německá geologická společnost ocenila vědeckou práci RNDr. Stanislava Vrány
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 (02-43 Litoměřice)
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Nové výsledky průzkumných prací v letech 1978 až 1986 v oblasti JV svahů českého masívu s návrhem dalších prací
    O zaměření a práci České limnologické společnosti
    Padesátiletá historie Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě na hornicko-geologické fakultě
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Poznámka k potřebám rozvoje mineralogie a typů mineralogických prací
    Poznámky k monitorování seismického efektu trhacích prací na Chomutovsku
    Pozůstatky starých důlních prací na Javorském vrchu
    Problematika projekce, vytyčování a provádění odkryvných prací v blízkosti podzemních inženýrských sítí
    Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody
    Projektová příprava průzkumných prací při uranové prospekci
    Provádění trhacích prací v okolí přehradních objektů
    Průvaly kuřavek do historických důlních chodeb v oblasti povrchového dolu Bílina během provádění vrtných prací z povrchu
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Márodního muzea (říjen 1999-listopad 2000)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1997 - červenec 1998)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (prosinec 2001 - prosinec 2002)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Příklady použití geofyzikálních a geotechnických prací v krasových oblastech, se zvláštním zřetelem na Holštejnsko v Moravském krasu
    Přínos průzkumných prací 7. pl. pro hodnocení ropoplynonosnosti beskydské oblasti
    Relikty báňských prací na Kosíři
    RSDr. Jaroslav Bílek - životopis a soupis prací
    Seismické účinky trhacích prací na přehradní těleso
    Seizmický efekt trhacích prací při výstavbě tunelů
    Sesuvné území Vaculov-Sedlo: výsledky inventarizačních a mapovacích prací (25-23 Rožnov)
    Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
    Seznam publikovaných prací RNDr. Tibora Budaye, DrSc
    Stará aragonitová jeskyně-2113. Výsledky prolongačních prací v roce 1990-1991
    Stará aragonitová jeskyně, výsledky prolongačních prací v letech 1992-1993
    Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku
    Stav prací na úkole "Soubor geologických a účelových map 1:50 000"
    Stav prací na úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí"
    Stav prací v těžbě uhelného metanu vrty z povrchu v Evropě
    Stav průzkumných prací na ložiskách žáruvzdorných jílovců a slévárenských písků a jejich další perspektiva na území Moravy
    Studie geofyzikálních metod měření kvality injektážních prací v okolí důlních děl
    Technicko-technologická a ekonomická problematika geologicko-průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch
    Valašské Meziřící-Mikulůvka-Jablůnka-Malá Bystřice v okrese Vsetín: 1. etapa prací
    Vizuální posouzení seismogramů trhacích prací měřených na Chomutovsku
    Výpočet součinitele přenosu K ze záznamů trhacích prací z lomu Kotouč-Štramberk
    Výsledky a metodika prací v hydrogeologicky málo prozkoumaném území jižního Vietnamu
    Výsledky intenzifikačních prací prováděných na PZP Lobodice v letech 1994-1997
    Výsledky monitoringu některých sanačních prací
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v 7. pětiletce a perspektivy dalšího průzkumu v čs. ropných oblastech
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v ČSSR v letech 1978-1986 a jejich další perspektivy
    Výsledky průzkumných prací na lokalitě Zámecký park, Ostrava-Poruba
    Výsledky průzkumných prací v Bozkovských dolomitových jeskyních od roku 1980
    Výsledky průzkumu ložisek štěrkopísků a stavebního kamene v 7. Pl. a výhled prací pro 8. Pl
    Výsledky výzkumných a průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Využití rentgenové práškové difrakční analýzy pro optimalizaci sanačních prací při havárii technologických nádrží
    Význam měřických prací prováděných na vrtech hloubených moderními technologiemi vrtání
    Význam prací Břetislava Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Význam prací Čeňka Zahálky pro současný výzkum české křídy
    Význam speciálních režimů trhacích prací v protiotřesovém boji na hydrotermálním uranovém ložisku Příbram
    Z minulosti a současnosti hornických prací ve Slaném (1. část)
    Zápis o práci a jiné činnosti Geologického klubu východních Čech v Hradci Králové (dříve Mineralogická sekce Klubu mladých přírodovědců)
    Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov
    Zhodnocení výsledků průzkumných prací v oblasti Poddvorov
    Zvýšení efektivnosti hydrogeologických vrtných prací pomocí geofyzikálních metod v Alžírsku a v Nigérii
Seriál
    Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992
    Příroda : sborník prací z ochrany přírody
    Sborní vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, Řada stavební
    Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd
    Sborník prací Českého hydrometeorologického ústavu
    Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada archeologická (M)
    Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd
    Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Geografie - Geologie
    Sborník prací UNIGEO Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada informatika a matematika = Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava. Computer science and mathematics series
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity. Řada elektrotechnická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická, Monografie
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada stavební
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
    Sborník vlastivědných prací z Podblanicka
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
    Thayensia : sborník původních vědeckých prací z Podyjí
    Transactions - Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební
    Transactions (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské ? Technické univerzity Ostrava), Řada stavební
    Výběr Prací (Geoindustria)