Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prahy
Monografie
    Chráněná území středních Čech a Prahy
    Geologické památky Prahy
    Geotechnické dny 1999: Sborník přednášek z odborného semináře Sesuvy a inženýrskogeologické poměry Prahy věnované památce prof. Quido Záruby
    Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848. Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ... ve dnech 10. až 12. října 2006 v Clam-Gallasově paláci v Praze.
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Praha, 2001, 215 s. a 7 mapových příloh.
    Nová vize srdce Prahy: Plánovací víkend pro Václavské náměstí
    Příroda Prahy 8
    Staletá Praha XV. Přírodovědný význam Prahy
    Stavební a dekorační kameny Prahy a Středočeského kraje
    SvŘdectví Langweilova modelu Prahy.
Článek
    2D povodňový model Prahy a povodeň 8/2002
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Antropogenní změny reliéfu Prahy
    Azurit a malachit v proterozoiku na sever od Prahy
    Barové, vtiskové, kulovito-polštářové a konkrecionální textury v cenomanu u Tuchoměřic při sz. okraji Prahy
    Barrandova skála končila kdysi ve vltavské vodě. Geologie Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Český kras - CHKO před branami Prahy
    Cihelny a vápenky stávaly na mnoha místech centra. Geologie Prahy
    Cu-rich rucklidgeite and an unnamed Pb-Au-Bi sulphotelluride from the gold deposit Jílové u Prahy
    Český masiv kdysi putoval od rovníku až k pólu. Geologie Prahy
    Dekorační kámen nové Prahy
    Distribuce a chemismus zimní atmosférické depozice na území hlavního města Prahy
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most)
    Fosilní zvětraliny hornin svrchního proterozoika v jihovýchodním okolí Prahy : (12-42 Zbraslav, 13-31 Říčany)
    Francouzský inženýr nalezl smysl života v lomu. Geologie Prahy. Geologie Prahy
    Generel zásobování vodou hlavního města Prahy
    Geologická charakteristika Prahy
    Geologická exkurze do chráněného území Tiché údolí v severním předpolí Prahy
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část I. - Předběžná zpráva o křídě mezi Netřebou a Brázdimí severně od Prahy (česká křídová pánev)
    Geologie Prahy a její ochrana
    Hlavní město má tři zdroje vody neboli zvodně. Geologie Prahy
    Hodnocení kontaminace půd v oblasti Prahy
    Horníci těžili v metropoli uhlí ve dvou oblastech. Geologie Prahy
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Ichnostavba (bioturbace a bioeroze) spraší v severním okolí Prahy
    Jakub Arbes slyšel v jeskyni šumění vody. Geologie Prahy
    Jaspis z Únětic u Prahy
    Jílové u Prahy - historicky nejvýznamnější ložisko zlata v Čechách
    K počátkům antropogenních vlivů na podnebí Prahy a Brna
    K těžbě zlata v okolí štěchovické přehrady jižně od Prahy
    Kdo nezná zaklínadlo, nestane se odborníkem. Geologie Prahy
    Knížecí stolec stával pravděpodobně na přirozené skalce na hradním hřbetu. Geologie Prahy
    Lokality axinitu v barrandienském proterozoiku vltavského údolí na jih od Prahy
    Mineralogie lokality Klecany u Prahy
    Minerály lomu Klecany severně od Prahy
    Nálezy křídové fauny při mapování v okolí Prahy
    Nejstarší pražské horniny patří do dlouhé geologické éry starohor. Geologie Prahy
    Největší skála letenského souvrství patří Vyšehradu. Geologie Prahy
    Neživá příroda Prahy a jejího okolí
    Nové nálezy agnostidních trilobitů z ordoviku hlavního města Prahy
    Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy
    Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy
    O příležitostných odkryvech ordoviku v severovýchodní části Prahy (12-24 Praha)
    Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy
    Ochrana geologických objektů na území hlavního města Prahy
    Okolí metropole je netušeně rozmanité. Geologie Prahy
    Otcem geologie v Čechách byl Jan Krejčí. Geologie Prahy
    Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
    Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně
    Pedogeneze území Prahy ovlivněná antropogenní činností
    Pedogeochemické mapování Prahy v rámci projektu URGE
    Petrochemické vlastnosti diabasových hornin jz. části velké Prahy
    Pískovna Sulava připomíná třetihorní svět. Geologie Prahy
    Podzemní stavby severozápadní části Městského okruhu Hlavního města Prahy. Část 2, Systém a výsledky podrobného geotechnického průzkumu
    Pokračování neratovického komplexu do území Prahy (12-24 Praha)
    Poškození horninového prostředí na území hlavního města Prahy - soupis podzemních objektů
    Praha přírodní : přírodní podmínky Prahy
    Prameny Prahy
    Prokopskému údolí dal jméno poustevník. Geologie Prahy
    Prosecké podzemí skrývá lomy, kde se v minulosti těžil jemný písek. Geologie Prahy
    Průzkum na uranové rudy v okolí Štěchovic j. od Prahy
    Příčiny destrukce arkóz na historických objektech Prahy
    Radim Kettner a dolování v Jílovém u Prahy
    Radonové riziko v oblasti Prahy a říčanského granitu
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Ražba tunelů silničního obchvatu Prahy mezi Lochkovem a Radotínem - výsledky geologicko-paleontologického výzkumu
    Rekrystalizované pseudotachylity na lokalitách Malenice u Vimperka a Chrášťany u Benešova u Prahy
    Rudolfova štola je unikátním vodním přivaděčem. Geologie Prahy
    Sádrovce z Prahy
    Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy
    Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 1. : 12-24 Praha
    Serpulidní červi z lokality příbojové facie mořského cenomanu Předboj u Prahy ze sbírky dr. Olgy Nekvasilové - část 2. : 12-24 Praha
    Skála vydává svědectví o vývojových cyklech. Geologie Prahy
    Skalní prahy v řečištích v oblasti flyšového pásma Karpat
    Skalní řícení v Roztokách u Prahy (12-24 Praha)
    Složení a formy tuhé atmosférické depozice Prahy
    Sopečný kopec leží na dohled od hlavního města. Geologie Prahy
    Soupis podzemních objektů hlavního města Prahy - Hlavní ekologická rizika
    Soupis podzemních objektů na území hlavního města Prahy
    Stanovení možných seismických účinků při podzemní explozi skládkových plynů v lokalitě Chabry u Prahy
    Svědectví Langweilova modelu Prahy
    Svrchní ordovik okolí Prahy 15-Dubče (beroun, záhořanské souvrství, pražská pánev, Česká republika)
    Symbol Prahy
    Šárecké údolí podává důkazy o vzniku života. Geologie Prahy
    Těžba zlatonosných rozsypů v jižním okolí Prahy (střední Čechy)
    V době románské se ve městě stavělo hlavně z opuky. Geologie Prahy
    Václavské náměstí - střed Prahy - střed Evropy
    Ve čtvrtohorách se vytvořila pražská kotlina. Geologie Prahy
    Vegetace a flóra Prahy v minulosti a současnosti
    Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jz. okraji Prahy (12-42 Praha)
    Vývoj půd na spraších v antropicky ovlivněných a chráněných územích Prahy
    Zlatonosné zrudnění v okolí Zahořan západně od Jílového u Prahy
    Zpráva o zajímavé paleontologické lokalitě ve východní části Prahy (12-24 Praha)
    Životní styl v třetihorách určovaly řeky. Geologie Prahy
Seriál
    Natura Pragensis (Studie o přírodě Prahy)