Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prejavy
Článek
    Geofyzikálne prejavy rôznych hĺbkových úrovní litosféry v strednej časti západných Karpát
    Prejavy deformácií travertínovej kopy Spišského hradu
    Prejavy draselnej metasomatózy v okolí žíl Terezia a Bieber
    Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slánské vrchy)
    Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne
    Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny
    Prejavy meďnato-porfýrového ložiska Zlatno v šlochovej prospekcii
    Prejavy možného výskytu Au mineralizácii typu Carlin v oblasti hodrušsko-štiavnického hrastu
    Prejavy muránsko-divínskej poruchovej zóny vo veporickom kryštaliniku v štôlni PVE Ipeľ
    Prejavy neotektoniky v okolí Poľany
    Prejavy recentných pohybov v Medvedej jaskyni v Malej Fatre
    Prejavy sírnokyslého zvetrávania a jeho hĺbkové zmeny vo vulkanických horninách pohoria Vtáčnik
    Prejavy zeolitizácie v severozápadnej časti Štiavnických vrchov
    Strižné zóny, ich prejavy (oblúky a niektoré priečne prelomy) v Západných Karpatoch
    Tektonické systémy a ich geofyzikálne prejavy