Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Pri
Monografie
    Študentská vedecká konferéncia pri príležitosti 50. výročia Slovenskej akadémie vied
    Študentská vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zborník abstraktov prác diplomantov a doktorandov
    Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc
Článek
    Aktivita Slovenskej geologickej společnosti pri SAV za rok 1987
    Anizotropija i tekstura olivinosoderžaščich mantijnych porod pri vysokich davlenijach
    Aplikácia bakteriálneho lúhovania pri spracování odpadov
    Aplikácia faktorovej analýzy pri riešení genézy geotermálnych vôd
    Aplikácia flotácie pri separovaní minerálov
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní parametrov životného prostredia
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní rozloženia tuhého spadu v Košiciach
    Aplikácia petrofyzikálnych rovníc Ellanského pri spracování karotážnych údajov na mikropočítači
    Bazanitová dajka v granodiorite pri Dúbrave (Nízke Tatry)
    Biostratigrafia a mikrofácie vrchnojurskej a spodnokriedovej panvovej sekvencie v krížňanskom príkrove fatrika (profil Zrázy pri Dolnej Porube, Strážovské vrchy)
    Charakteristika uhličitanovej polohy z vrtu MPV-8 pri Mníšku nad Hnilcom
    Chryzotilový azbest z telies serpentinitov pri Jasove a Brezničke
    Časový faktor pri vytváraní poklesov v handlovskom hnedouhoĺnom ložisku
    Diskusia k článku R. Rudinca 1989: Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpatí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Disperzná analýza pri posuzování faktora hĺbky na zrudnenie Cu žíly Rozália na bani Hodruša
    Dobývacie metódy pri hlbinnom dobývaní rudných a nerudných ložísk NDR
    Doterajšie skúsenosti s použitím geofyzikálnych metód pri prieskume W-zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Doterajšie výsledky výzkumu využitia dolomitov pri odsirovaní spalín
    Dvojetážová stavba vnútrokarpatského paleogénu pri južnom úpätí bradlového pásma na východnom Slovensku
    Geochemické zhodnotenie štruktúrneho vrtu BT-7 pri Pukanci a jeho metalogenetický význam
    Geologická stavba a uránové zrudnenie pri Novoveskej Hute
    Geologicko-ložisková charakteristika a využitie trojfázového dvojrozmerného modelu pri konverzii ropo-plynového ložiska 5.C bádenu Hrušky na PZP
    Geolólgia a prospekcia scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jaseni (vymedzenie perpektívnej zóny)
    Geotermometrija i izmenenije mineral'nych ravnovesij pri perekristallizacii granat-sljudjanych slancev v kordijeritovyje rogoviki v oreole rochovskich granitov (Slovackoje Rudogor'je, rajon ss. Rochovce-Chižne)
    Hydrogeochemický výskum a jeho aplikácie pri ochrane životného prostredia
    Identifikácia svanbergitu pri Zlatých Moravciach
    Indície Cu-Mo zrudnenia v oblasti Šementlova pri obci Vysoká v Štiavnických vrchoch
    Interpretácia leteckých snímok pri inžiniersko-geologickej rajonizácii územia bratislavského urbanizačného regiónu
    Intravulkanická panvička pri obci Banské v Slanských vrchoch
    Izmenenija udelnych soprotivlenij i otnositelnych dielektričeskich pronicajemostej ot vlažnosti pri častote f=80 MGc
    Jaskyňa Vlčia Diera vo Vlčom dole pri Omastinej a jej praveké osídlenie
    K problému košickej štrkovej formácie, kvartéru a svahových deformácií pri východnom okraji Košíc
    Klinoptilolitová a karbonátová mineralizácia andezitu v kameňolome pri Kozárovciach
    Koeficienty zvetrávania a možnosti ich využitia pri stratigrafickom členení kvartérnych sedimentov a paleopod
    Krasové javy v Tlstom vrchu pri Slovenskom Pravne
    Kritike pri la nove proponita hemia klasado de vulkanajoj (TAS)
    Ku spodnokriedovej bio- a litostratigrafii tatrickej spodnokriedovej sekvencie v zázrivskej doline (Bralo pri Párnici, Malá Fatra)
    Ku stratigrafii hraničných jursko-kriedových súvrství v kysuckej sekvencii bradlového pásma Západných Karpát (profil Brodno pri Žiline)
    Lahar pri Zolnej
    Makrozvyšky z výplne holocénného paleomeandra Dunaja 'Barč' pri obci Vrakúň (Žitný ostrov)
    Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu
    Metamorfovaný pikrit zo Strážneho vrchu pri Medzeve (gelnická skupina, paleozoikum gemerika)
    Metodický postup pri stanovení diskontinuít a hustotných nehomogenít v zemskej kôre
    Mikrobiostratigrafia vrchnojurských a spodnokriedových súvrství manínskej jednotky v profile Butkov pri Ladcoch (Strážovské vrchy, Centrálne Západné Karpaty)
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Možnosť zvýšenia výrubnosti pri dobývaní v závodě ŽB Nižná Slaná
    Možnosti gravimetrie pri rozpoznávaní prítomnosti zlomových štruktúr
    Možnosti použitia hydrogeotermických metód pri skúmaní prúdenia podzemných vôd v pririečnych oblastiach
    Možnosti využitia dolomitov pri ochrane životného prostredia
    Možnosti využitia rozdeľovacích charakteristík pri tvorbe matematického modelu technologického procesu úpravy uhlia
    Muskovitický pegmatit s obsahom minerálov vzácných prvkov pri Moravanoch nad Váhom (Považský Inovec)
    Nález rudonosnej intrúzie s polymetalickou mineralizáciou pri Brehove, južne od Trebišova
    Nález vivianitu vo vrte HR-21 na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Navedennaja seismičnosť pri dobyče uglja lavami v šachtach Čehii
    Niekol'ko poznámok k odkryvu pri Markušovciach
    Niekoĺko poznámok o štruktúrnom postavení scheelitovo-zlatonosného zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Niektoré poznatky z inžinierskogeologického prieskumu popolčekovej skládky pri Novákoch
    Nové paleolitické sídlisko v Malých Karpatoch, jaskyňa Pec pri Plaveckom Podhradí
    Nové pozitívne výsledky pri vyhĺadávaní štruktúrnych a neštruktúrnych ložísk uhĺovodíkov v neogéne Východoslovenskej nížiny
    Nové poznatky pri vyhľadávaní uhoľných ložísk v neogéne západných Karpát
    Nový nález scheelitu na magnezitovo-mastencovom ložisku Bodnárka pri Kokave
    Nový pohlad na prognózne možnosti polymetalickej impregnačno-žilníkovej mineralizácie (PIŽ) v oblasti bane Rozália pri Banskej Hodruši
    O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
    Obrazovanije tvjerdogo bituma v processe vzaimodejstvija nasturana i nefti pri 300 °C
    Overenie použitia flotácie a flotoflokulácie pri úprave ultrajemných magnezitových odpadov
    Paleomagnetizmus travertínov pri Bešeňovej, Liptovských Sliačoch a Ludrovej (Liptovská kotlina) - predbežné výsledky
    Paleomagnetne raziskave jame brez stropa pri Kozini
    Petrografia metasedimentov z oblasti Kyslej pri Jasení
    Použitie geofyzikálnych metód pri mapovaní kvartérnych sedimentov na Slovensku
    Použitie geofyzikálných metód pri prieskume Sb-ložísk v kryštaliniku Nízkych Tatier
    Použitie geofyzikálnych metód pri riešení speleologických problémov v Borinskom krase
    Použitie Markovovho reťazca pri faciálnej sekvenčnej analýze pestrých vrstiev vrchnej kriedy račanskej jednotky na severnej Orave
    Použitie radiouhlíkovej metódy 14 C pri výskume kvartéru na území slovenských Karpát
    Použitie spektrálnej analýzy pri hodnotení hydrogeologických meraní
    Použitie systému BAKYB-1 pri technicko-ekonomickej štúdii rudňanského rudného poĺa
    Predbežná informácia o výskyte Au-Sb mineralizácie v oblasti Rematy pri Handlovej
    Predbežná správa o náleze karbónskej konodontovej mikrofauny vo vrte BRU-1 pri Brusníku
    Prehl'ad a vývoj technológie vŕtania pri prieskume magnezitu
    Prejavy hydrotermálnej mineralizácie pri Zemplíne
    Prognózne zhodnotenie antimonitovej mineralizacie pri Helcmanovciach
    Prospekčný význam stopových prvkov v podzemných vodách v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska
    Prvý seminár paleontologickej odbornej skupiny pri SGS
    Pyroxénová geotermometria a geobarometria ultrabázického telesa pri Sedliciach
    Raziskave jamskih sedimentov iz zapolnjene jame pri Divači
    Recentné minerály v stmelenom pieskovci v zásobníkovej sonde plynu na lokalite Hrušky pri Hodoníne
    Ropné a plynové akumulácie pri Lipanoch na východnom Slovensku, ich osobitosti a problémy
    Rozbor zloženia užitkovej zložky strácanej do odpadu pri delení látok
    Rozhodovacia analýza pri výbere najvhodnejšej alternatívy usporiadania objektov PVE Malá Vieska
    Sedimenty gosauského typu pri Dobšinskej ladovej jaskyni : Námety na netradičnú interpretáciu
    Seminár o prínose geofyziky pri hydrogeologickom prieskume Západných Karpát
    Seminár o problematike inženiersko-geologického prieskumu pri výstavbe vodohospodárskych a energetických diel
    Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Sledovanie objemových zmien pri rekryštalizácii malokarpatských metapelitov
    Spracovanie plynných a kvapalných médií pri segregačnom pražení magnezitov
    Sukcesia vegetácie dunajského paleomeandra pri obci Vrakúň (Žitný ostrav, Slovensko) vo svetle paleoekologických výzkumov
    Sulfidická mineralizácia na kremeňovo-antimonitových žilách v Tinesovej doline pri Smolníckej Píle
    Sulfidická mineralizácia na mastencovo-magnezitovom ložisku Mútnik pri Hnúšti
    Ťažobno-technologické problémy pri odťažovaní ložísk uhĺovodíkov na východnom Slovensku
    Technologická a chemicko-mineralogická charakteristika bauxitov a okolitých hornín pri Drienovci
    Termálne vody pri Ľubovnianskych kúpeľoch na východnom Slovensku
    Úloha grafitu pri zrudňovacích procesoch v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Úloha jednotlivých reliéfotvorných procesov pri formovaní reliéfu juhozápadnej časti Nordenskiöld land na Špicbergoch
    Úlohy geológie pri vyhladávaní a prieskume ložísk nerastných surovín
    Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia
    Uplatnenie ekologických hĺadísk pri výstavbe vodného diela Sereď
    Uplatnenie optimalizačných metód pri projektovaní otvárky dubnianského sloja
    Určenoe smeru dislokácie na základe drobnotektonického merania pri razení banských diel v abni Cígeľ
    Vplyv zrnitosti a macerálového zloženia uhlia na výťažok lesklého uhlíka pri procese termickej degradácie
    Vyliatky zubov mastodonta druhu Mammut borsoni (Hays, 1834)v drevníckom travertíne pri Spišskom Podhradí
    Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci
    Výskum akcesorických minerálov hornín pri vyhľadávání rúd
    Výskum zásob živín z ťažby bázických hornín pri intenzifikácii lesných školok
    Výskyt horľavých a olejonosných hornin pri Drienovci
    Výskyt meliatskej skupiny pri Striežovciach
    Výskyt metasomatického sideritu v mladšom paleozoiku pri Rožňave
    Výskyt rumelky a Hg-tennantitu pri Vyšnom Klátove
    Výskyt stratiformných rúd zlata a striebra v bývalom banskom poli pri Dobšinej
    Výsledky izotopového výzkumu Mo-W zdrudnenia pri Rochovciach. Styčná zóna gemerika a veporika
    Výsledky prieskumu magnezitu na lokalite Miková-350 (Dúbravský masív pri Jelšave)
    Výsledky vyhladávacieho prieskumu na chryzotilový azbest v serpentinizovanom ultrabázickom telese pri Paňovciach
    Využitie GC/MS pri identifikácii látok znečisťujúcich životné prostredie
    Využitie gravimetrie, radarového snímkovania a atmogeochémie pri riešení geologickej stavby zborovského antiklinória
    Využitie leteckých snímok pri riešení niektorých problémov v inžinierskej geológii
    Využitie matematicko-logického modelovania pri návrhoch dobývania
    Využitie regionálnych prvkov pri formování ekologického myslenia žiakov vo výuke geológie na ZŠ
    Využitie seizmických atribútov pri interpretácii 3D seizmických meraní
    Využitie termoelektrického napätia pyritov pri vyhľadávaní zlata
    Význam grafickej analýzy hydrogeochemických dát pri interpretácii pôvodu minerálnych vôd flyšového pásma a predhlbne Západných Karpát
    Význam indikátorových metód pri lokalizácii šmykových plôch zosuvov
    Význam inžinierskogeologického prieskumu pri dimenzovaní podľa zásad 2. geotechnickej kategórie ČSN 73 1001
    Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení
    Zlepencové podmorské kužele z vnútrokarpatského paleogénu pri Pucove
    Zmeny chemického zloženia povrchovej vody pri infiltrácii
    Zpráva o činnosti speleologického pracoviska GÚ SAV a speleologickej odbočky SGS pri SAV za rok 1979
    Zrážkoodtokový model nelineárnej kaskády a jeho použitie pri modelovaní celkového odtoku