Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prieskum
Článek
    30 rokov n.p. Geologický prieskum, Spišská Nová Ves
    Geologická stavba a prieskum uhlovodíkov v súvrstviach paleogénu a jeho podložia v Lubotínskej pahorkatine
    Geologický prieskum cementárskych surovín v Čade
    Hydrobiologický prieskum niektorých povrchových vôdv oblesti JEm Mochovce a ich saprobiologické hodnotenie
    Hydrogeologický prieskum sedimentov bazálneho neogénu v oblasti Hlinné-Strážske
    Inžinierskogeologický prieskum a hodnotenie stavenísk jadrovoenergetických zariadení
    Inžinierskogeologický prieskum a rajonizácia pro výber stavenísk jadrovoenergetických zariadení
    Korytovo-nivné geosystémy a riečna krajina: prieskum a hodnotenie
    Netradičný speleologický prieskum geofyzikálnymi metódami na lokalite Limbašská vyvieračka
    Prieskum a perspektívy využitia ložiska antracitu - Veľká Tŕňa
    Prieskum vertikálnych šástí Veľkého dómu v Demanovskej jaskyni