Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prieskume
Článek
    Doterajšie skúsenosti s použitím geofyzikálnych metód pri prieskume W-zrudnenia v oblasti Kyslej pri Jasení
    Geologická interpretácia geofyziky v rudnom prieskume
    Použitie geofyzikálných metód pri prieskume Sb-ložísk v kryštaliniku Nízkych Tatier
    Prehl'ad a vývoj technológie vŕtania pri prieskume magnezitu
    Rozvoj metód a techniky laboratórnych prác v geologickom prieskume a výskume
    Seminár o prínose geofyziky pri hydrogeologickom prieskume Západných Karpát
    Úlohy geológie pri vyhladávaní a prieskume ložísk nerastných surovín