Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Priestorovej
Článek
    Hydrologické procesy v krajině - možnosti ich poznania a priestorovej interpretácie
    Kvantitatívne hodnotenie priestorovej premenlivosti inžinierskogeologického prostredia metódou trendovej analýzy
    Praktické dösledky priestorovej neuniformity prietočnosti pripovrchovej zóny v hydrogeologickom masíve
    Spracovanie priestorovej variability hydrofyzikálnych charakteristík pôd - hydraulické vlastnosti pôd