Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prietočnosti
Článek
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
    Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
    Praktické dösledky priestorovej neuniformity prietočnosti pripovrchovej zóny v hydrogeologickom masíve