Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Problematika
Monografie
    Problematika dobývání a ukončování hornické činnosti na dolech a lomech. Sborník příspěvků z mezinárodního semináře
    Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách (VI)
    Problematika historických a vzácných knižních fondů
    Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008
    Problematika lesnické typologie VI
    Problematika reformy veřejné správy a nového územního rozdělení České republiky
    Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickým zátěžím a sanacím
    Sborník přednášek ze semináře Geologická problematika skládkového hospodářství ve vztahu k ekologickýmh zátěžím a sanacím
    Sborník semináře 'Problematika péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století'
    Současná problematika zakládání bytových a občanských staveb
    Současné problematika zakládání bytových a občenských staveb
    Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany
Článek
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Problematika krajinné historie Českého středohoří
    Duktilní zlomová tektonika Českého masívu - geofyzikální problematika
    Důlně-hydrogeologická problematika výhledového lomu Libouš
    Flóra peruckých vrstev, současný stav a problematika výzkumu
    Geologická problematika vyhledávání úložišť komunálních odpadů a současný stav poznatků v ČR
    Holocén a jeho problematika
    Hydrogeologická problematika a vodní bilance jezera ČSM v katastrálním území Dubí-Pozorka
    Hydrogeologická problematika Alžírska
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Hydrogeologická problematika lipnického zlomu na velkolomu jiří v Sokolovském revíru
    Hydrogeologická problematika lokality Proboštov
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
    Hydrogeologická problematika pseudokrasových podzemních vod z opuštěných uhelných dolů v okolí Nýřan (karbon plzeňské pánve)
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrogeologická problematika zatopené zbytkové jámy Venuše v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologická problematika zatopených zbytkových jam v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Hydrogeologické databáze Geofondu ČR, problematika jejich naplňování ve vztahu k životnímu prostředí
    Hydrogeologicko-ekologická problematika odkališť v OKR
    III. konference "Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách"
    Informace o odborném semináři "Problematika rozpojitelnosti podloží"
    K historii těžby uhlí v rosicko-oslavanské černouhelné pánvi. IV. část, Problematika geologické stavby uhelných ložisek ve velkých hloubkách
    Karpat - stupeň regionální stratigrafické škály Centrální Paratethydy a jeho problematika
    Komplexní problematika revitalizace území po skončení těžby hnědého uhlí v podkrušnohorských revírech
    Krajinářská problematika na mezinárodním geografickém kolokviu
    Menhiry a jejich problematika
    Nové poznatky o geologii a paleogeograficko-tektonickom vývoji bradlovej a pribradlovej zóny stredného Považia a jeho problematika
    Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika
    Problematika analytického stanovení velmi nízkých koncentrací molybdenu v geologických materiálech
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Problematika definovania vrtacej schopnosti nástroja a rozpojitelnosti hornín
    Problematika dolování a čištění zlata v době laténské na základě nálezu z Brníčka
    Problematika dosud nepopsaných reliéfových forem vzniklých za spolupůsobení mrazu a vegetace
    Problematika druhotných kovonosných surovin ve výrobě olova
    Problematika důlních vod a ochrana kvality povrchových vod při jejich vypouštění
    Problematika důlního geologického průzkumu ve velkých hloubkách v čs. části Hornostezské pánve
    Problematika dusičnanů v podzemní vodě v kvartérních sedimentech dolního toku Jizery
    Problematika efektivnosti využití doprovodných surovin
    Problematika eroze v GIS a její využití při rekultivaci území postižených těžbou
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Problematika externalit v oblasti dobývání, úpravy a odbytu surovin
    Problematika hodnocení vlastností odpadních hmot a možnosti jejich ukládání v dolech OKR
    Problematika holsteinského interglaciálu v České republice
    Problematika hydrogeologických prognóz na ložisku Frenštát
    Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší
    Problematika jihovýchodního pokračování lužického zlomu v západním Podkrkonoší
    Problematika karotážních měření a její interpretace v naftových vrtech v ČSSR
    Problematika klasifikace a identifikace tonsteinů
    Problematika klasifikace dobývacích podmínek s ohledem na pevné skrývkové polohy
    Problematika kontaminace toků v povodí vodárenské nádrže Přísečnice
    Problematika kontaminace vod organochlorovými pesticidy
    Problematika koroze a konzervace skla
    Problematika likvidace provozních sond na dotěžených ložiscích uhlovodíků
    Problematika ložisek drahých kovů na 28. MGK
    Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy
    Problematika malých obcí z pohledu geografa
    Problematika matematického modelování rozpojování hornin působením VVP a AP
    Problematika modelování dynamického zatížení v programovém systému Plaxis 2D
    Problematika muzejní práce v těžební oblasti SHR
    Problematika nerostných surovin budoucnosti
    Problematika ochrany zdrojů léčivých minerálních vod
    Problematika ochrany životního prostředí se zřetelem na projektování rudných dolů a úpraven
    Problematika odvodňování lomu Medard
    Problematika otvírek ložisek uhlí ve složitých geologických a báňsko-technických podmínkách
    Problematika památkové ochrany archeologických stop montánní činnosti; příklad Čáslavska
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Problematika podzemních vod v díle G.C. Laubeho
    Problematika pohybů a deformací na poddolovaném území
    Problematika použití izotopové geochemie ve studiu petrogeneze přeměněných bazických hornin brněnského masivu
    Problematika projekce, vytyčování a provádění odkryvných prací v blízkosti podzemních inženýrských sítí
    Problematika projektování a provádění čerpacích pokusů a těžebního vystrojování sond připravených pro těžbu kyselých plynů v naftovém průmyslu ČSSR
    Problematika provozu a likvidace sběrného naftového střediska z hlediska vlivu na životní prostředí
    Problematika průmyslových skládek. 1.část
    Problematika průmyslových skládek. 2.část
    Problematika přípravy nového horního kodexu a jeho úskalí v současných společenských podmínkách
    Problematika recentních stresů a paleostrasů ve vztahu k zlomové tektonice
    Problematika recyklace odpadů v keramických technologiích
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku (02-43 Litoměřice)
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k Saxothuringiku
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika rekultivací v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Problematika revitalizace vodních toků v poddolovaném území
    Problematika rudních ložisek na 29.mezinárodním geologickém kongresu v Kjótu
    Problematika sanace chemické těžby uranu na Českolipsku
    Problematika SDD a ODD ve vztahu k možnostem řešení stability na příkladu Dolu Jeroným
    Problematika seismických otřesů vyvolaných trhacími pracemi
    Problematika síry v hnědém uhlí. I.
    Problematika skládkových vod
    Problematika smíšených struktur při mineralogické charakteristice jílů
    Problematika stability výchozů uhelné sloje při úpatí Krušných hor na Dolech Nástup v Tušimicích
    Problematika stanovení pevnostních parametrů cyprisových jílovců
    Problematika stanovenia germánia v popole uhlia metódou röntgenfluorescenčnej spektrometrie
    Problematika stanovenia olova metodou AAS a OES ICP
    Problematika starých antropogenních zátěží jihovýchodní Moravy
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika stařinové zvodně v centrální části severočeské hnědouhelné pánve
    Problematika strategií a managementu strukturovaného učitelského studia v kontextu změn v sekundárním vzdělávání
    Problematika stratigrafického zařazení zábřežské skupiny
    Problematika surovin na výrobu dinasu ve vztahu k novému závodu ve Svitavách
    Problematika surovinové základny cementárny a vápenky Prachovice
    Problematika svahových pohybů na vybraných lokalitách v CHKO Český Ráj
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Problematika svahových pohybů v Rio de Janeiru a jeho okolí
    Problematika Tetínské vyvěračky
    Problematika těžby nerostných surovin v Českém krasu
    Problematika těžby přírodních uhlovodíků z ložisek krystalinického fundamentu JV svahů Českého masivu
    Problematika těžby rop z rozpukaného krystalinika
    Problematika těžby uhlí pod úpatím Krušných hor
    Problematika těžby závěrných svahů na Dolech Nástup Tušimice
    Problematika účelného zhodnocení zbytkové substance závalových ploch v lomech severočeských hnědouhelných revírů
    Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Problematika úpravy jemných podílů cínových rud
    Problematika určování kyselinové neutralizační kapacity půdy
    Problematika útlumu těžby v severočeské pánvi
    Problematika utrácania tekutých odpadov do vyťažených plynových sond na východnom Slovensku
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika variských tektonických procesov v kryštaliniku tatrika a veporika
    Problematika velmi hlubokých vrtů do 8000 m
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Problematika vodných zdrojov v štátnom pláne základného výskumu v 7. päťročnici
    Problematika vŕtania podzemných vrtov na lokalite Liptovská Dúbrava
    Problematika vulkanogenních edaphoidů v Nikaragui
    Problematika vulkanogenních edaphoidů v Nikaragui
    Problematika výskytu radonu (222/86Rn) v jeskyních
    Problematika výskytu starých důlních děl na Berounsku
    Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
    Problematika výuky informatiky v přírodovědných oborech
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody
    Problematika zásob v resortu FMPE v období 8. pětiletého plánu
    Problematika zkusovění slovenských sideritových koncentrátů
    Problematika změn vodního režimu v důsledku hornické činnosti v západní části SHP
    Prof. RNDr. Josef Sekanina, DrSc. a rudní problematika
    Sedání povrchu výsypek SHR a problematika výstavby objektů na výsypkách
    Seminár "Podzemné vody okolia Košic a problematika ich využívania pre zásobovanie obyvateľstva
    Sférické mikrofosilie v prekambriu a problematika kontaminace
    Současná problematika odborného názvosloví keramiky a žárovzdorných materiálů
    Staré doly v Kutné Hoře a problematika životního prostředí
    Technicko-technologická a ekonomická problematika geologicko-průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Ukončení důlní činnosti hnědouhelných lomů a problematika jejich zatápění v mostecko-bílinské části SHP
    Vodohospodářská problematika Jizerských hor
    Způsob a problematika odpracování ložisek Strážského bloku