Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Profilu
Monografie
    Biostratigrafická korelace pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve na základě studia vápnitých nanofosilií
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry podél profilu 9HR/93,94
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů 8HR/85 a CEL 10
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů KII a CEL 10
    Gravimetrické podklady pro analýzu seismického profilu 220/79 z prostoru Rožnov pod Radhoštěm - Frenštát pod Radhoštěm
    Posouzení podélných geologických profilů pro tunelovou stavbu Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Příspěvek k sestavení rychlostního modelu západních Čech s využitím sumačních rychlostí podél seismického profilu 9HR/91,93
Článek
    Albské foraminifery ve výbrusech z nejvyšší části lhoteckého souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (křídový útvar slezské jednotky, Vnější Západní Karpaty)
    Antropogenní vliv na koncentraci stopových prvků v půdním profilu
    Aplikace metody dynamické analýzy při posouzení litologické stavby vrstevních komplexů na seismickém profilu 575/81 ve Východoslovenské nížině
    Biostratigrafické a paleoenvironmentální vyhodnocení pilotních profilů v jizerském vývoji české křídové pánve sv. od libuňského zlomu na základě studia vápnitých nanofosilií
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
    Budování sítě opěrných profilů k vývoji krajiny v chráněných územích
    Diskuse k interpretaci reflexních seizmických profilů v Západních Karpatech
    DISTRIBUCE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V ZRNITOSTNÍCH FRAKCÍCH PŮDNÍCH PROFILŮ Z OBLASTI MALÝCH POVODÍ V OKOLÍ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE VÍR
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
    Fosilní měkkýši dalších sprašových profilů v Dolním Rakousku
    Geologické a mikropaleontologické zhodnocení odkrytých profilů na lokalitě Mušov.
    Geologicko - hustotný model pozdĺž profilu KP - V
    Geologie a paleontologie nově odkrytého profilu v poloze "Štěpnice" ve Zbyslavi na Čáslavsku
    Hodnocení morfometrických parametrů nivy, vymezení nivy v GISu a využití příčných profilů
    Hustotný rez zemskou kôrou pozdĺž profilu KP-IV
    Kalciturbidity v hraničním intervalu ludlow-přídolí (silur): nové interpretace mezinárodního stratotypového profilu Požáry (Barrandien, Česká republika)
    Korelace magnetostratigrafického profilu jursko-křídových vápenců na lokalitě Štramberk s profily v tethydní oblasti
    Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T
    Limity pro toxické prvky v půdě a jejich vztah k zonálnosti půdního profilu
    Malakologický výzkum opěrných profilů kvartérního klimatického cyklu
    Malakostratigrafický výzkum vybraných kvartérních profilů v Čechách, na Moravě i na Slovensku (12-41 Beroun, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 24-23 Protivanov, 25-13 Přerov, 36-11 Diviaky)
    Měkkýši pěti profilů ve sprašových závějích Českého krasu
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    Mikromorfologické studium sprašového profilu posledního interglaciálu a časného glaciálu v Dolních Věstonicích
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích. Mineralogy and surface morphology of quartz, carbonate and silicate grains in the Dolní Věstonice loess profile
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Nález "nového" profilu v zaniklé cihelně Židenice II - Růženin dvůr
    Netradiční zpracování seizmických profilů ve Víděňské pánvi
    O fosilních měkkýších některých sprašových profilů v Dolním Rakousku
    O neklidném stáří Velkého Vypravěče a také o dobrodružném životě Milovníka Sprašových Profilů : k významnému životnímu jubileu geologů Vojena Ložka a Jiřího George Kukly
    O neklidném stáří Velkého Vypravěče a také o dobrodružném životě Milovníka Sprašových Profilů
    O slatinách u Rynholce, profilu svahovin v Karlštejně a o sprašových sériích ve Stranzendorfu a Krems-střelnice (Dolní Rakousko) (12-14 Rakovník, 12-41 Beroun)
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany -"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo)
    Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany-"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo) (34-11 Hustopeče)
    Paleopalynologicko-geochemický výzkum cenomanského profilu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Paleopedologický výzkum profilu v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice)
    Palynologické studium jeskynních sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna
    Podrobné geofyzikální měření v karlovarském granitovém plutonu na profilu Doubí-Karlovy Vary : 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov
    Pole napětí na profilu KP III Zakopane - Salgótarján
    Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity
    Předběžná palynologická analýza spodnokřídových uloženin na profilu Komorní Lhotka (vnější Západní Karpaty) (25-22 Frýdek-Místek)
    Předběžné výsledky studia nevápnitých dinoflagelát schrambašského souvrství na typovém profilu u Salcburku
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
    Příspěvek ke zjišťování rychlostního profilu kontinuálního vysokorychlostního nezatopeného vodního proudu
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštejnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Půdy, svahoviny a zvětraliny v profilu mezi Karlštějnem a Litní (rýha spol. Telecom)
    Rentgenografická identifikace jílových minerálů holocenních fluviálních sedimentů vybraných profilů na řece Labi
    Rozklad zawartosci olowiu w weglach i lupkach weglowych w profilu Górnoslaskiego Zaglebia Weglowego
    Sedimentárně petrografická charakteristika půdních profilů na vybraných lokalitách Moravského krasu : 24-33 [i.e. 24-23] Protivanov
    Sedimenty profilu v lomu Kletno III (masív Králického Sněžníku, Polsko)
    Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu
    Synsedimentární porušení lochkovského souvrství v Podolském profilu : (12-24 Praha)
    Těžké kovy a arzen v plaveninách v profilu Labe-Děčín
    Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Těžké minerály ve sprašovém profilu v Dolních Věstonicích. Heavy metals in the Dolní Věstonice loess profile
    Trilobitová společenstva hraničního intervalu ludlow - přídolí (silur) v novém profilu v lomu Kosov u Berouna (Pražská pánev, Čechy)
    Tvarová analýza křemenných zrn v profilu cenomanu vrtu J-545716
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Upřesnění litologického profilu produktivního karbonu ostravska přibližnými překryty karotážních křivek
    Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces
    Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše
    Výpočet napětí generovaných topografií terénu a hustotními nehomogenitami na profilu KP III (Zakopane - Salgótarján)
    Vysokopevnostní kompozitní prvky z profilů s vláknovou výztuží a polymerní matricí a betonem
    Vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných plochách severočeské pánve
    Výzkum pedologické charakteristiky hornin severočeské pánve a metodika vytváření optimálního půdního profilu na rekultivovaných lokalitách
    Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
    Výzkum sprašového profilu z posledního glaciálu ležícího severozápadně od Lingtai ve střední Číně
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Zastoupení a izotopové složení jednotlivých forem síry ve vertikálním profilu hlavní uhelné sloje v severočeské hnědouhelné pánvi a jejich paleogeografický význam
    Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily)