Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prognózy
Monografie
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Prognózy scheelitu (Au)
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
Článek
    B6.3.1 Mapa prognózy radonového rizika
    Geologické problémy a prognózy uhoľných ložísk Hornonitrianskej uhoľnej panvy
    K metodice stanovení prognózy vývoje světové ceny mědi do r. 2000
    Kvalitatívne vlastnosti a prognózy ílovcov flyša na severovýchodnom Slovensku pre využitie v keramickej praxi
    Litostratigrafie a ložiskové prognózy podloží flyšové formace ve střední části Zábřežské vrchoviny
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
    Možnost prognózy vývoje svahových pohybů z geofyzikálních indicií
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Nová metodika stanovení prognózy plynodajnosti dlouhých děl
    Nové metody prognózy poklesů povrchu, ovlivněného hlubinnou exploatací rudných žilných ložisek typu Rožná
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
    Oskavsko-lesnické souvrství a prognózy Au-mineralizace v desenské tektonické jednotce
    Postup výpočtu prognózy zbytkových zásob metodou jednotkového bloku
    Prognózy a nové trendy vo vyhľadávaní ložísk uhľovodíkov v Západných Karpatoch
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
    Prognózy Ag-Pb-Zn mineralizace v blanické brázdě (13-33 Benešov, 23-11 Vlašim, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Prognózy Au-zrudnění v Jeseníkách
    Prognózy Cu rúd v neovulkanitoch západných Karpát
    Prognózy české geologie a hornictví do roku 2000
    Prognózy Mo a lanthanoidů v krumlovském pruhu pestré skupiny šumavského moldanubika
    Prognózy nerudných surovín na východnom Slovensku
    Prognózy niklovo-kobaltových rúd v okolí Dobšinej
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví Českého masívu
    Prognózy uhlonosnosti limnických svrchnopaleozoických pánví v Čechách a na Moravě
    Prognózy uhlonosnosti v čs. části Hornoslezské pánve
    Prognózy v hydrogeografii
    Prognózy vývoje napjatosti, deformací a stability hornin na modelech při výstavbě tunelů
    Prognózy Zlatohorského rudního revíru : stav a perspektivy průzkumu
    Stav realizace a prognózy velmi hlubokého vrtání na ropu a zemní plyn na území SSR
    Súčasný stav a prognózy využitia barytu v Spišsko-gemerském rudohorí
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Vliv napěťodeformačního stavu v okolí porubní fronty na měřené parametry průběžné prognózy průtrží uhlí a plynů
    Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu
    Výskyty a prognózy na zeolity v Českém masívu