Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prostředí
Monografie
    3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek
    14. Česko-slovenská bioklimatologická konference Bioklima - prostředí - hospodářství
    Analýza organických látek v životním prostředí
    Cena ministra životního prostředí 1994-2004
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. 16. seminář
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. 18. seminář
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Abstrakty referátů
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů. 17. seminář
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů z 16. semináře
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů z 16.semináře
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
    Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí
    Doprava a životní prostředí. Zdroje znečištění ovzduší. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
    Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí - Sborník příspěvků
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
    Geochemie a životní prostředí
    Geologická studie:Výzkum přírodních rizik a zranitelnosti horninového prostředí v oblasti měst León, La Paz Centro a Malpaisillo
    Geologické faktory ovlivňující životní prostředí jižního úpatí Krkonoš, zpráva s přílohami mapových schémat 1 : 25 000 s vysvětlujícími texty, listy 03-411, 03-413, 03-414, 03-423, 03-424, 03-422, 03-412 a 03-421
    Geologické faktory v ochraně životního prostředí.
    Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
    Geologie a životní prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek
    GIS a DPZ v geologických vědách v prostředí ArcGIS a jeho extenzí
    Horninové prostředí České republiky - jeho stav a ochrana
    Horninové prostředí v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., Kbely. Fyzikálně-petrografický výzkum
    Hydrodynamické testy ve vrtech PTP3 a PTP4a na lokalitě Potůčky-Podlesí (In Pačes T. a kol. (2002): Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí)
    Informační systémy o geofaktorech životního prostředí
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí
    Konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    Krajina-životní prostředí, regiony
    Mapa geofaktorů životního prostředí 1:25000 Mokrá-Horákov
    Meteorologie ve službách společnosti a ochrany životního prostředí. Historie, současnost a perspektivy
    Metodický pokyn ke směrnici ZGM ČR 25 VIII. Geofaktory životního prostředí
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 5 - Životní prostředí a průmysl
    Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí
    Mikroklima a mezoklima krajinných struktur a antropogenních prostředí
    Mineralogie, geochemie a životní prostředí
    Monitoring geofaktorů životního prostředí
    Monitoring geofaktorů životního prostředí (metody získávání vstupních dat v terénu a jejich interpretace), Sborník přednášek Seč 1998
    Možnosti využití digitalizovaných geofyzikálních dat komplexu geofyzikálních metod pro geologické obory a životní prostředí
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Námitky k návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále jen ZUR JčK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 17.12. 2010 na Krajském úřadě JčK
    Námitky k upravenému návrhu a odůvodnění zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (dále jen ZUR ÚK), včetně k jejímu vyhodnocení vlivu na životní prostředí, vycházející z veřejného projednání konaného dne 22.11. 2010 na Krajském úřadě ÚK
    Nástroje pro analýzu a tvorbu odvozených dat v prostředí ArcGIS desktop
    Nehvizdy (horninové prostředí, ekologická havárie)
    Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví. První mezinárodní konference
    O vlivu provozu jaderných elektráren na životní prostředí
    Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí, I. díl, 88 str., 1993, II. díl 158 str., Ministerstvo zemědělství ČR, 1994, Praha
    Od Ria k New Yorku : Konference OSN o životním prostředí. Planeta roč. 6, č. 1
    Odborné vyjádření ČGS k problematice zdůvodnění potřeby pro plánované využití nevýhradního ložiska štěrkopísků Lhota pod Libčany, Expertní posudek pro OOHP MŽP a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci EIA záměru "Těžba a úprava štěrkopísku v Uherském Ostrohu " zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí v rozsahu přílohy č.4 (dále jen Dokumentace EIA)
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 s názvem "Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko pro dobývání výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Hvozdečko - Holý vrch
    Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Valtice V výhradního ložiska štěrkopísků" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
    Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou (D5278200)" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
    Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2 a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2", zpracovaného podle § 9, odst. 1, zákona č. 100/2001Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
    Odborné vyjádření ČGS k Posudku EIA záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Grygov", zpracovaného podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
    Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Pískovna Tišice - rozšíření těžby" na životní prostředí
    Odborné vyjádření k Oznámení EIA záměru "PLÁN OTVÍRKY, PŘÍPRAVY A DOBÝVÁNÍ LOMU VRŠANY od roku 2012 se vstupem do DP Slatinice" dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
    Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí
    Ozon ve vnitřním prostředí
    Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko)
    Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon)
    Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
    Posuzování vlivu koncepce "Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje" na životní prostředí a veřejné zdraví dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1988
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v r. 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového životního prostředí v roce 1998
    Přehled výsledů geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Připomínky k záměru dopracované Dokumentace EIA "Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo" zpracované dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních České republiky
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky
    Radioaktivní látky v životním prostředí
    Regionální geochemie horninového prostředí Západních Čech, v oblasti Teplicka
    Rekonstrukce sedimentárních procesů a prostředí v třenickém souvrství a distribuce bentických společenstev (spodní ordovik, západní část pražské pánve)
    Reliéf a životní prostředí. Životní prostředí - Brno 1996. Životní prostředí - Brno 1996
    Roční etapová zpráva za rok 2005 na projektu MŽP VaV 1D/8/17/II/04 - Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin
    Rozlišení charakteru a zdrojů kontaminace horninového prostředí pomocí vybraných environmentálně významných organických sloučenin
    Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrálí provincie a provincie Copperbelt
    Sborník konference Mineralogie, geochemie a životní prostředí
    Sborník přednášek "Geochemie a životní prostředí"
    Sborník referátů z celostátní konference seismologů "Seismologie a životní prostředí"
    Sborník semináře "Geologové proti ničení životního prostředí"
    Seismologie a životní prostředí. /Národní konference seismologů/
    Sociální prostředí v oblasti vlivu energetické soustavy Dukovany-Dalešice. Vývoj názorové hladiny obyvatelstva a prognóza sociálního rozvoje
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska
    Současný stav rozvoje geofyzikálních metod pro řešení problémů v oblasti životního prostředí. - Studie vypracovaná pro potřeby MŽP ČR.
    Souhrnná závěrečná zpráva k projektu VaV?1D/8/17/II/04-Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin, MŽP ČR Praha, 2004
    Stanovisko ČGS k Posudku o vlivech záměru "Pískovna Věrovany" na životní prostředí, zpracovaného podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    Stanovisko ČGS k Oznámení záměru stavby Postup SD a.s. DNT v období 2014 - 2029" zpracovanému podle § 6 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 3 tohoto zákona
    Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2"
    Statistická ročenka životního prostředí České republiky
    Statistická ročenka životního prostředí České republiky v roce 2006
    Statistická ročenka životního prostředí ČR v r. 1998
    Střední Brdy / Václav Cílek a kolektiv. -- [Praha] : Ministerstvo zemědělství ČR : Ministerstvo životního prostředí ČR ; Příbram : ČSOP Příbram, 2005. -- 376 s. : il. (převážně barev.), mapy, plány, faksim
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
    Těžba a její dopady na životní prostředí
    Těžba a její dopady na životní prostředí II
    Těžba a její dopady na životní prostředí IV
    Těžba a její dopady na životní prostředí, sborník konference, 2.-3.3. 2011, Strážnice
    Toxické a stopové prvky v přírodním prostředí: antropogenní ovlivnění geochemie arzénu, berylia a olova
    Úvod do chemie prostředí
    Vliv těžby a úpravy nerostných surovin na životní prostředí - závěrečná zpráva
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
    Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
    Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-412 Špindlerův Mlýn
    Vysvětlivky k mapovému schématu geofaktorů životního prostředí 1:25 000 listu 03-421 Horní Maršov
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
    Vývoj životního prostředí pod tlakem civilizačních procesů z hlediska bioklimatologie. Souhrny
    Výzkum migrace anorganických polutantů v horninovém prostředí a geochemie jejich interakcí
    Význam Státní geologické služby pro životní prostředí a pro zahraničí
    Vzdělávání a výzkum v ochraně životního prostředí
    Webové stránky projektu Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 22-343 Vimperk - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000,list 23-314 Deštná - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-221 Stráž nad Ohří
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-222 Kadaň
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-223 Kyselka
    Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, mapa geofaktorů životního prostředí - 11-224 Nepomyšl
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-342 Rovensko pod Troskami
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-411 Rokytnice nad Jizerou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-413 Semily
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-414 Vrchlabí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-422 Žacléř
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-423 Svoboda nad Úpou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-424 Trutnov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-431 Lomnice nad Popelkou
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 13-324 Kutná Hora
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 21-423 Stará Lhota
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-124 Volary
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-144 Smrčina
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-213 Ktiš
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-231 Horní Planá
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 32-233 Černá v Pošumaví
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí, 32-122 Zbytiny
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-142 Hejnice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-231 Jizerka
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 03-324 Turnov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 11-242 Valeč
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 12-133 Jesenice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 23-413 Hodice
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-412 Špindlerův Mlýn
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapové schéma geofaktorů životního prostředí - 03-421 Horní Maršov
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu :Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Závěrečná zpráva o výsledcích řešení Programu výzkumu a vývoje zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu z uzavřených prostor v dole. Projekt č.7/2000 "Teplotní a vlhkostní změny větrů v důlním prostředí"
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vliv jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
    Zpracování dat DPZ a GIS a vymezení potencionálních rizikových území, Dílčí zpráva VaV ?1D/8/17/II/04 'Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko - karlovarské sídelní aglomerace', MŽP ČR
    Živel Země. Země a životní prostředí.
    Životní prostředí - Brno 1996
    Životní prostředí a hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008
    Životní prostředí a veřejná zeleň ve městech a obcích. Krajiny a zahrady - staré vzácné knihy
    Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář
Článek
    2. mezinárodní konference o znečišťování půdního prostředí
    Aktivity ministerstva hospodářství při ochraně životního prostředí v geologii
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Akutní kardiovaskulární příhody a meziplanetární prostředí
    Algoritmické modelování horninového prostředí
    Alternativní zdroje energie, následný trh a dopad na životní prostředí
    Analýza odpadovéhop hospodářství důlního podniku a jeho vlivu na životní prostředí
    Analýza seizmicity hraniční oblasti ČSSR a PLR z pohledu možných škod na přírodní prostředí
    Analýza životního prostředí střední a východní Evropy
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí Náměstí Svobody v Brně
    ArcFM nabízí správu distribučních sítí v prostředí ArcGIS ESRI
    Atmogeochemické metody pro určování znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Atmogeochemie a indikace znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    B3 Půda a horninové prostředí - seizmické oblasti ČR
    B.3.1.Geological Environment - Horninové prostředí. Maximum Observed Intensity in Settlement Units within the Territory - Maximální pozorované intensity v sídelních jednotkaách. Seismic zones - Seismické zóny
    Biologická denitrifikace pitné vody v horninovém prostředí
    Biomonitoring kadmia v lesním prostředí Krkonošského národního parku s vazbou na potravní řetězec. Výsledky z let 1998-2005
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD (35-11 Veselí nad Moravou)
    Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD
    Budou zásady IPPC revolucí v právu o ochraně životního prostředí?
    Cena ministra životního prostředí 2005 : Rozhovor s V. Ložkem, znalcem přírody nejen české
    Charakteristika nerostotvorného prostředí na vybraných lokalitách Jeseníků na základě studia fluidních inkluzí
    Charakteristika nerostotvorného prostředí některých příbramských ložisek na základě studia fluidních inkluzí
    Chemická úpravna MAPE a životní prostředí
    Chemické úpravny uranového průmyslu a ochrana životního prostředí
    Český geologický ústav pořádal konferenci o vzniku ložisek nerostných surovin a dopadech jejich těžby na životní prostředí
    Český hnědouhelný průmysl, tržní ekonomika a ochrana životního prostředí
    Čisté životní prostředí pro města a obce
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. [i.e. jjv.] od Brna : 24-32 Brno
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
    Depoziční prostředí a provenience spodnopaleozoických klastik ve vrtu Měnín-1, jjz. od Brna
    Dinosauři v Čechách - v jakém žili prostředí
    Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika)
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu se systematickou drenáží a v okrajové části české křídové pánve
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží : 23-14 Pelhřimov
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
    Dopad hornické činnosti na životní prostředí
    Dopad technologie dělení materiálů vysokotlakým vodním paprskem na pracovní a životní prostředí
    Doprava z pohledu ovlivňování kvality životního prostředí ve městech
    DÚ-01: Zhodnocení rizik zranitelnosti horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    DÚ-03: Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Dynamická interakce sedimentů a vodného prostředí
    Dynamika některých bioparametrů ve vztahu k vnějšímu prostředí
    Formy využití prostorového matematického modelování horninového prostředí a návazného programového systému
    Fosilní měkkýši ve výplních pískovcových převisů a jejich význam pro poznání pravěkého prostředí
    Fosilní paliva a životní prostředí
    Frakcionace platinoidů v různých typech geologického prostředí na příkladech vybraných rudních ložisek Polárního Uralu v Rusku
    Geochemická reaktivita hornin - významný faktor životního prostředí
    Geochemické mapování a životní prostředí
    Geochemické procesy v horninovém prostředí oblastí s ložisky a těžbou uhlovodíků
    Geochemie izotopů Rb a Sr v metavulkanitech rýchorského krystalinika (Západní Sudety): stáří a tektonické prostředí protolitu
    Geochemie metatrachytů a metaryolitů jižní části devonu vrbenské skupiny v oblasti Horního Města: tektonocké prostředí vzniku protolitu metavulkanitů
    Geochemie pro životní prostředí
    Geofaktory životního prostředí na Berounsku
    Geografický informační systém pro životní prostředí
    Geoinformační systém map geofaktorů životního prostředí 1:50 000
    Geologické a geomorfologické podmínky zaniklé vsi, Odezva přírodního prostředí v okolí Bystřece na odlesnění krajiny
    Geologické a účelové mapy pro životní prostředí
    Geologické využití experimentálního sledování krystalizace kasiteritu v alkalickém prostředí
    Geologický model na počítači řady IBM PC-AT 1 MB RAM, grafické prostředí EGA/VGA
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geologové proti ničení životního prostředí
    Geomorfologické jednotky České republiky 2005 zpracování v prostředí GIS
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: Atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců: atmosférickou depozicí nejvíce acidifikované prostředí v ČR?
    Hnědé uhlí a životní prostředí
    Hodnocení geofaktorů životního prostředí na území mapy 1:25000 list Ševětín 22-444
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
    Horní právo a ochrana životního prostředí
    Hornictví a ochrana životního prostředí
    Hornina jako porézní prostředí: Plynopropustnost za trojosého stavu napjatosti
    Horninové prostředí
    Horninové prostředí a ekogeologie
    Horninové prostředí a jeho inženýrskogeologická charakteristika na listu 13-143 Pečky (13-14 Nymburk)
    Horninové prostředí a půda
    Horninové prostředí jako spolutvůrce hydrosféry a atmosféry : řešení projektů Českého geologického ústavu
    Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy (21-24 Klatovy)
    Hydrogeologické databáze Geofondu ČR, problematika jejich naplňování ve vztahu k životnímu prostředí
    Hydrogeologické mapování v ČR z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí
    Hydrogeologický průzkum znečištění horninového prostředí a podzemních vod,způsobeného pobytem sovětských vojsk v Československu
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách : 01-43 Horní Blatná
    Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách
    Hydroxidy a sole hliníku v životním prostředí
    Hydroxidy a soli hliníku v životním prostředí
    Ichnofosílie visé jesenického kulmu: výzkum pro rekonstrukci sedimentačního prostředí
    Informační a poradenské středisko Báňské měřické základny VŠB o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Informační podpora organů státní správy na úseku geologie a ochrany životního prostředí
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Interakce bayeritu a kyseliny křemičité v slabě kyselém prostředí za normálních podmínek
    Interpretace oxidačně-redukčního potenciálu v přírodním prostředí
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Interpretace údajů o vlivu technogenní činnosti při úpatí Krušných hor na průběh endogenních a exogenních pochodů v okolním horninovém prostředí
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku (12-42 Zbraslav)
    Jaderné elektrárny v přírodním prostředí : část 2
    Jaderné elektrárny v přírodním prostředí. Část 3, Vliv na půdu
    Jak je na tom Česká republika s vypouštěním nebezpečných látek do vodního prostředí
    Jsou zaznamenány změny prostředí v sedimentech jeskyně Spirálka v Moravském krasu?
    K vládnímu návrhu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí : (Informace o přípravě nové právní úpravy)
    Kalcit-barytová žíla a její horninové prostředí z lokality Zámčisko, Hrubý Jeseník (14-244, Karlova Studánka)
    Kineticky podmíněná koexistence termodynamicky stabilních a nestabilních fází ve vodném prostředí
    Koevoluce jako princip vývoje prostředí a živých organismů
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí : Rizika uvolňování do prostředí při těžbě zlata
    Koloběh arzenu v přírodním prostředí
    Komplexní přístup v péči o přírodní prostředí
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Komplexní zhodnocení geofaktorů životního prostředí Jizerských hor
    Konference o organizaci výzkumu životního prostředí
    Kontaminace prostředí v areálu k.p. Motorlet Jinonice
    Krajina jako základ životního prostředí malých měst
    Krajina se oceňuje hůř než cement : Postoj veřejnosti k stavbě cementárny a k ochraně životního prostředí na Berounsku
    Kvantitativní atmogeochemické určení znečištění horninového prostředí ropnými uhlovodíky
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
    Liniové stavby, aplikovaná geologie a životní prostředí
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    Lokalizace jevů akustické emise v anizotropním prostředí
    Lomy a životní prostředí : Příklad z Francie
    Magnetismus hornin a jeho aplikace při studiu znečištění životního prostředí
    Mapování náchylnosti svahů k sesouvání v prostředí GIS, Miramar, Kostarika
    Matematické modelování v hydrologii a životním prostředí : kalibrace - verifikace - neurčitost - pojem equifinality
    Matematické modelování vrstevnatého prostředí
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (Využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Měření účinku slapových sil na horninové prostředí
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností
    Metody aerobní bioasanace ropných látek v horninovém prostředí
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Mezinárodní zasedání geologů a programy životního prostředí
    Mezinárodní zasedání Komise pro plánování životního prostředí
    Migrace olova v živitním prostředí
    Minimalizace vlivu přepravy rudy na životní prostředí
    Mobilní analytika jako příspěvek firmy MERCK k analýzám vzorků životního prostředí
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Monitoring radiační zátěže pracovního prostředí a radiační ochrana při těžbě radioaktivních surovin v ČR
    Monitorování a hodnocení hydrosféry v ČR v souladu se směrnicemi ES v oblasti ochrany životního prostředí
    Možnosti a přínosy revitalizací vodního prostředí
    Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996
    Možnosti geotechniky při prevenci škod způsobených stavební činností na životním prostředí
    Možnosti recyklace olovnatých odprašků odpadajících při výrobě křištálového skla a jejich vliv na životní prostředí
    Možnosti řešení tvorby a ochrany životního prostředí v severočeském regionu v roce 1992
    Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí
    Možnosti stanovení representativního elementárního objemu v propustném prostředí
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
    Návrh na automatizované zpracování tezauru pro životní prostředí na základě předmětového hesla, bibliografického katalogu ČSFR-knihy, články v českých časopisech
    Nebezpečí úniku uhlovodíků pro životní prostředí
    Několik poznámek k otázkám prostředí vzniku a stavby sedimentů produktivního karbonu české části hornoslezské pánve
    Některé aspekty ochrany životního prostředí v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Některé poznatky a zkušenosti z úpravy vody v podzemním horninovém prostředí
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Nerostný surovinový komplex, jeho současnost a budoucnost z pohledu tvorby a ochrany životního prostředí
    Nerudné suroviny a ochrana životního prostředí - stav a perspektivy
    Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    O hornictví a jeho vlivu na životní prostředí
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    O využívání a metodice dálkového průzkumu při rozvoji průzkumu nerostných zdrojů a ochraně životního prostředí
    Obytné prostředí a územně funkční struktura
    Obytné prostředí v subcentrálních částech evropských velkoměst
    Obytné prostředí v území postiženém útlumem těžby (na příkladu Ostravska)
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
    Ochrana horninového prostředí
    Ochrana horninového prostředí v programu MŽP
    Ochrana životního prostředí před působením kyselých depozic
    Ochránci pouště : je úcta k životnímu prostředí přirozená, nebo jde o módní ideologii? Příklad beduínů z egyptské pouště ukazuje, že neplatí ani jedno, ani druhé
    Odhad geochemické reaktivity horninového prostředí
    Odpady a životní prostředí
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997
    Osídlení a změny jeskynního prostředí
    Otázky k atmogeochemické indikaci znečištění horninového prostředí ropnými látkami
    Otázky právní úpravy ochrany horninového prostředí
    Otevřené modulární prostředí (MGE) Intergraphu
    Oxidačně-redukční potenciál přírodního prostředí a jeho ovlivnění antropogenní činností
    Paleoasociace paleozoických foraminifer - vztah ke změnám prostředí
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev)
    Paralelní výpočty v prostředí MPI
    Péče o geofaktory životního prostředí v resortu Českého geologického úřadu
    Péče o přírodu a životní prostředí v USA. část 4, Péče o přírodu a přírodní zdroje při ministerstvu vnitra
    Péče o životní prostředí v rámci uhelného průmyslu SSSR
    Plynofikace a její vliv na životní prostředí
    Podíl geologických firem na ochraně životního prostředí
    Podíl geologických věd na boji Organizace spojených národů za zachování životního prostředí
    Podíl inženýrské geologie na ochraně a tvorbě životního prostředí severočeské pánve
    Podíl Ministerstva životního prostředí na vzdorování svahovým deformacím: Informace o dosavadním průběhu podprogramu ISPROFIN 215124
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Pohyb ropných látek v horninovém prostředí
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
    Poškození horninového prostředí na území hlavního města - soupis podzemních objektů
    Poškození horninového prostředí na území hlavního města Prahy - soupis podzemních objektů
    Použití geofyzikálních metod v životním prostředí
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
    Poznámky k posuzování vlivů na životní prostředí při těžbě nerostů a jeho využití pro úvahy pro sanaci dotčených pozemků
    Požadavky na geologický průzkum v souvislosti s úkoly národních výborů v problematice životního prostředí
    Práce Uranového průzkumu o.z. ČSUP v Liberci v oblasti ochrany životního prostředí
    Pracovní setkání ve Freibergu věnované stratigrafii a životnímu prostředí organizmů v mladších prvohorách
    Právo životního prostředí - teorie a praxe
    Pražská podzemní tajemství : mýty, fakta a vliv na životní prostředí
    Principy a strategie ochrany horninového prostředí
    Problém vzájemného vztahu nerostných surovin a životního prostředí
    Problematika ochrany životního prostředí se zřetelem na projektování rudných dolů a úpraven
    Problematika provozu a likvidace sběrného naftového střediska z hlediska vlivu na životní prostředí
    Problematika zajištění jakosti vzorkovacích prací při vyhodnocování stavu znečištění horninového prostředí a podzemní vody
    Problémové úlohy k poznávání neživé přírody a životního prostředí
    Procedura posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) jako jeden z nástrojů předvídání a řešení negativních vlivů hlubinného dobývání černého uhlí v české části Hornoslezské pánve
    Produkce arzenu při těžbě drahých a barevných kovů : vliv těžby na životní prostředí dříve a dnes
    Prognóza geotermického gradientu a teplot hornin v programovém prostředí SCILAB
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
    Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, reg.č.S3086005:"Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí "- cíle a výsledky řešení (2000-2004).
    Programy zlepšení obytného prostředí českých sídlišť a hodnocení jejich úspěšnosti
    Projekt VaV Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin
    Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
    Proměny geografického prostředí Blanenska ve 2. polovině 19. století
    Prostředí jako ekonomická báze paleolitických lovců
    Prostředí jako primární činitel v evoluci organismů
    Prostředí malých obcí z hlediska jejich kompetencí
    Prostředí posledního glaciálu v Západních Karpatech ve světle fosilní malakofauny
    Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubné u Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev)
    Proudění podzemní vody s volnou hladinou ve spojitě nehomogenním prostředí
    Příbřežní zóna českého křídového moře při hranici cenoman/turon; příklady vývoje tafocenóz a sedimentačního prostředí
    Příbřežní zóna českého křídového moře při hranici cenoman/turon; příklady vývoje tafocenóz a sedimentačního prostředí
    Přínos mineralogie pro výrobu aglomerátu a životní prostředí
    Přírodní prostředí a osídlení krasu v pozdním paleolitu a mezolitu
    Přírodní prostředí a vznik velkoměst
    Přírodní prostředí očima geologa
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Belianské jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Harmanecké jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras) : 24-23 Protivanov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí speleoterapeutické léčebny v Sloupsko-šošůvských jeskyních (Moravský kras)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně) : 03-41 Semily, 12-41 Beroun, 23-13 Tábor
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v českých jeskyních zpřístupněných pro veřejnost (Bozkovské dolomitové jeskyně, Koněpruské jeskyně, Chýnovská jeskyně)
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova : 34-14 Mikulov
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyni Na Turoldu u Mikulova
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku : 14-22 Jeseník
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Na Pomezí u Jeseníku
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí v Ochtinské aragonitové jeskyni
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Přirozená radioaktivita horninového prostředí Važecké jeskyně
    Přirozená radioaktvivita horninového prostředí jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY
    Příspěvek k poznání depozičního prostředí sedimentů spodního badenu na lokalitě Oslavany
    Příspěvek k problematice využití odpadních surovin a životního prostředí
    Půdní prostředí přirozených smrčin 8. LVS Krkonoš
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice : (23-22 Žďár nad Sázavou, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí)
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice
    Radonové riziko-Radon risk. Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2005
    Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
    Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí
    Rašeliniště Krušných hor jako archivy pro studium přírodního prostředí v kvartéru
    Rašeliniště Krušných hor jako archivy pro studium vlivu člověka na přírodní prostředí
    Rekonstrukce prostředí střední Evropy v době 9.000 až 5.500 let
    Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze (12-24 Praha)
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Reliéf krajiny jako součást životního prostředí a jeho narušování člověkem
    Resortní konference "Pohled odborníků na životní prostředí"
    Rizikové geofaktory životního prostředí - list 03-413 Semily
    Role státní geologické služby v ochraně horninového prostředí
    Rozpadavost jílovců a kalovců: morfologie a využití pro rozlišování sedimentačního prostředí
    Rozšiřování činností s.p. VÚHU v oboru životního prostředí a ekologie
    Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno (14-41 Šumperk, 23-23 Jihlava, 24-12 Letovice, 24-34 Brno-venkov, 24-41 Vyškov)
    Sanace horninového a životního prostředí po chemické těžbě uranu na ložisku Stráž
    Sběratelství, těžba a životní prostředí
    Sedimentační prostředí ve vztahu k paleoekologickým závěrům
    Sedimentární prostředí lulečských slepenců na příkladě lokalit Luleč a Olšany
    Seismologie a životní prostředí
    Seismologie a životní prostředí. (Národní konference seismologů)
    Seizmický průzkum a životmí prostředí
    Seminář o radonu v geologickém prostředí
    Seminář z konference o životním prostředí
    Shrnutí dosažených dílčích výsledků grantového projektu GA ČR 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Skládkování odpadů a kontaminace horninového prostředí
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích
    Sledování stavu znečištění prostředí těžkými kovy a radioaktivní kontaminací na okraji CHKO Broumovsko v průběhu sanace hořící haldy dolu Kateřina v Radvanicích (etapa 1999)
    Sluneční aktivita, meziplanetární prostředí a možné korelace s výskytem akutních kardiovaskulárních příhod
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Sociální aspekty životního prostředí ve městě
    Sopečná činnost v jezerním prostředí severočeské hnědouhelné pánve (odkazy na literaturu)
    Sorpce a uvolňování Cd, Cr, Cu a Zn v horninovém prostředí : 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín
    Soubor geologických a účelových map přírodních zdrojů 1:50 000 a jeho význam pro tvorbu a ochranu životního prostředí
    Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa
    Současné urbanizační pochody a obytné prostředí jako součást kvality života ve vnitřních částech evropských velkoměst
    Současný stav devastace přírodního prostředí v oboře na Pavlovských vrších
    Současný stav poznatků o horninovém prostředí ve vztahu k antropogenním zátěžím
    Specifické geotechnické vlastnosti horninotvorného prostředí projektovaného kavernového zásobníku plynu v Příbrami
    Specifický druh zátěže životního prostředí - důlní díla bez právního nástupce
    Stabilita draselného živce v hydrotermálním prostředí
    Stabilitní problémy prostředí oslabeného stavebními aktivitami
    Standardizace hodnocení faktorů zátěže a zranitelnosti životního prostředí - II etapa
    Standardizace limitů zátěží území a zranitelnosti horninového a životního prostředí
    Stanislav Beneš: Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Staré doly v Kutné Hoře a problematika životního prostředí
    Státní geologická služba a současný stav mapování pro potřeby životního prostředí
    Státní geologické služby pro životní prostředí
    Stav a ochrana horninového prostředí v České republice
    Stav prací na úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí"
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 1. část
    Stav životního prostředí na letišti Praha-Ruzyně a v jeho okolí. 2. část
    Stopové prvky v životním prostředí severočeské hnědouhelné pánve a metody jejich výzkumu ve VÚHU Most
    Strukturní výzkum v bedřichovském tunelu a okolí v prostředí GIS
    Studium ochrany životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK v Praze
    Surovinová politika a proces posouzení jejích vlivů na životní prostředí
    Svrchnokřídová sedimentační prostředí a tafocenózy v okolí Brandýsa nad Labem (příbřežní vývoj, česká křídová pánev)
    Svrchnokřídová sedimentační prostředí a tafocenózy v okolí Brandýsa nad Labem (příbřežní vývoj, česká křídová pánev)
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Tektonické prostředí ems-eifelských pánví na Moravě (394-380 Ma)
    Těžba jílových materiálů a ochrana životního prostředí
    Těžba nerostných surovin a životní prostředí na okrese Beroun
    Těžba surovin a ochrana životního prostředí : statistika a pár příkladů
    Těžba uhlí a ochrana životního prostředí na Karvinsku
    Těžba uranu loužením v severních Čechách a náprava jejích negativních důsledků pro životní prostředí
    Těžba vápence a ochrana životního prostředí
    Thorium a uran ve šlichových koncentrátech a jejich význam pro geologii a životní prostředí
    Transport a iontová výměna kationtů v pórovitém prostředí
    Třetí pracovní zasedání "Geologové proti ničení životního prostředí"
    Účast inženýrských geologů při ochraně přírodního prostředí
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu
    Uhelný průmysl a počátky devastace životního prostředí na Ostravsku
    Úkoly seizmologie v péči o životní prostředí
    Úloha geologie při ochraně přírodního prostředí
    Úloha odboru ochrany horninového prostředí MŽP při stabilizování sesuvů jako přímých katastrofálních povodní v červenci 1997
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Vědy o Zemi a otázky životního prostředí
    Velikost, tloušťka a skulpturace schránek v závislosti na prostředí
    Vizualizace výstupů z digitálního modelu jihomoravského lignitového revíru v prostředí GIS
    Vliv důlní činnosti na chemismus půd a geochemickou stabilitu prostředí
    Vliv důlní činnosti OKR na životní prostředí
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Vliv kyselých důlních vod na životní prostředí
    Vliv lokální geologie na seizmickou odezvu povrchu horninového prostředí
    Vliv magnetosféry na životní prostředí
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv stavební činnosti a těžby na životní prostředí
    Vliv těžby kameniva na přírodní prostředí CHKO České středohoří
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv těžby na životní prostředí
    Vliv těžby nerostných surovin na životní prostředí Jeseníků v průběhu posledních staletí
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Vliv těžby uhlí na životní prostředí
    Vliv těžby uranu v oblasti Stráže pod Ralskem na geologické prostředí
    Vliv uložených odpadů na životní prostředí
    Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí
    Vliv vodních nádrží na životní prostředí
    Vliv zrnitosti horninového prostředí na sorpci Cu a Cd
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodí
    Vliv zvodnění horninového prostředí na vývoj sesuvů a povodní
    Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Vodní nádrže a jejich vliv na životní prostředí
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Vulkanická prostředí v Geoparku Český ráj jako turistická destinace
    Vybrané aspekty inovačního prostředí v regionech ČR.
    Výpal v prostředí vodní páry a jeho aplikace v praxi
    Výsledky analýzy teplotního režimu horninotvorného prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Výsledky práce geologů zaměřené proti ničení životního prostředí
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1: 50 000" za období 1985 - 1998
    Výsledky úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí 1:50 000" za období 1985-1998
    Výstavba vodní nádrže na Libochůvce u Tišnova a hodnocení dopadů na životní prostředí
    Využití bentonitů pro ochranu životního prostředí
    Využití geofyzikálních metod pro řešení ochrany životního prostředí
    Využití litosféry pro zlepšení životního prostředí - možnosti a realita
    Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací
    Využití metod dálkového průzkumum Země při detekci znečištění horninového prostředí
    Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí
    Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97)
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
    Využití stereoelektrogramů pro inženýskogeologickou charakteristiku horninového prostředí
    Vývoj sedimentačního prostředí při hranici lochkov-prag v pražské pánvi na základě gamaspektrometrických dat
    Výzkum a vývoj (VaV) v průmyslovém prostředí (příklad Jihomoravského kraje)
    Výzkum životního prostředí
    Výzkumy v ÚNS Kutná Hora zaměřené na geologii životního prostředí a chemickou úpravu nerostných surovin
    Význam černého uhlí z produkce a.s. OKD Ostrava pro budoucnost hospodářství a životního prostředí ČR
    Význam malých vodních nádrží pro životní prostředí
    Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska
    Vztah geologických věd k integrovanému monitorování životního prostředí
    Zakládání skládek a jejich vliv na životní prostředí
    Základní právní předpisy v ochraně životního prostředí
    Základní údaje o grantovém projektu GAČR reg.č. 205/95/1211 "Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí"
    Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v oblasti hornictví : připravované změny zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
    Zákonitosti distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku
    Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie
    Zásobování pitnou vodou a ochrana životního prostředí v horských rekreačních oblastech Čech
    Závěry konference "Životní prostředí pro Evropu" zámek Dobříš, Česká a Slovenská Federativní republika 21.-23.6.1991
    Závislost vzniku infiltračních ložisek fosfátů na geologickém prostředí
    Zdroje hydrogeologických dat pro matematické modely proudění podzemních vod v puklinovém prostředí granitoidů
    Zelená jezírka, rudá půda a žlutý vzduch : životní prostředí na pomezí Uralu a Sibiře
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečné doporučení
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice
    Zkušenosti s posuzováním vlivů na životní prostředí při využívání nerostných surovinových zdrojů
    Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova
    Změny paleoasociací foraminifer ve vztahu ke změnám prostředí
    Změny přírodního prostředí ve Staré jímce (rašeliniště - jezero) v průběhu posledních 15000 let
    Zneškodňování látek ohrožujících životní prostředí
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa
    Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice)
    Životní prostředí a geofyzika
    Životní prostředí a hygienické nároky ulice
    Životní prostředí a hygienické nároky ulice
    Životní prostředí a rekultivace v jihowaleské uhelné pánvi
    Životní prostředí pro Evropu. Dobříšská konference ministrů životního prostředí a následné aktivity
    Životní prostředí v Berounské kotlině (část I.)
    Životní prostředí v berounské kotlině (část II.)
    Životní prostředí v České republice : hlavním požadavkům EU vyhovujeme : jak dál?
    Životní prostředí v posledním glaciálu na území Moravy
Seriál
    Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí
    Studie vlivů těžby a zpracování kamene v lomu Leskoun na krajinu a životní prostředí
    Zpravodaj Ministerstva životního prostředí