Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prostoru
Monografie
    Česká geografie v evropském prostoru
    Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti)
    Experimentální měření seismických účinků odpálení náloží v prostoru letecké střelnice Milovany (VVP Libavá)
    Geografické aspekty středoevropského prostoru
    Gravimetrické podklady pro analýzu seismického profilu 220/79 z prostoru Rožnov pod Radhoštěm - Frenštát pod Radhoštěm
    Identifikace a hodnoceni starých skládek v prostoru Brno - Východ
    Identifikace a hodnocení starých skládek v prostoru Brno-východ s použitím leteckých snímků velkého měřítka
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 4 s názvem "Stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko pro dobývání výhradního ložiska vysokoprocentních vápenců Hvozdečko - Holý vrch
    Odborné vyjádření ČGS k Oznámení záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Valtice V výhradního ložiska štěrkopísků" zpracovaného podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších novel s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3
    Odborné vyjádření ČGS k posudku o vlivech záměru "Stanovení dobývacího prostoru Letov na ložisku Blšany 2 a hornická činnost prováděná na ložisku Blšany 2", zpracovaného podle § 9, odst. 1, zákona č. 100/2001Sb. v platném znění, o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
    Odborné vyjádření ČGS k Posudku EIA záměru "Rozšíření dobývacího prostoru Grygov", zpracovaného podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
    Otazníky kolem CITES 2009. Změnilo se něco pro CITES po vstupu do Schengenského prostoru?
    Posouzení záměru ukončení výškových měření na poddolovaném území v dobývacím prostoru Pb-Zn rud Horní Město
    Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice - těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011
    Příroda bývalých vojenských výcvikových prostorů Mladá a Ralsko
    Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009
    Stanovisko ČGS k Dokumentaci o vyhodnocení vlivů záměru "Stanovení dobývacího prostoru Smolín a následné povolení těžby živcové suroviny a štěrkopísku" (dále jen Dokumentaci EIA)
    Stanovisko ČGS k Posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, "Stanovení dobývacího prostoru Kaznějov II a dobývání další části výhradního ložiska kaolinů Kaznějov - jih 2"
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
    Stanovisko ČGS k zhodnocení stavu sedimentů v prostoru Záhorčického rybníka-ve vztahu k ložisku štěrkopísků Vrábče
    Studie limitů těžby štěrkopísků v prostoru soutoku Vltavy a Labe pro OVSS MŽP ČR
    Vyjádření ČGS k záměru "Stanovení dobývacího prostoru Ejpovice a pokračování hornické činnosti na výhradním ložisku žáruvzdorných jílů ostatních Kyšice-Ejpovice (č. ložiska 3 120 600) v dobývacím prostoru Ejpovice"
    Závěrečná zpráva o výzkumech ke smlouvě o dílo s firmou Velkolom Čertovy schody, a. s. Zhodnocení přírodovědné hodnoty předpolí VLČS-východ v rámci dobývacích prostorů Koněprusy a Suchomasty I)
    Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu
    Zhodnocení seismicity v prostoru Dolní Újezd - Lipník nad Bečvou jako podklad pro projektovou přípravu dálnice D35-stavba 3511
    Žďárské vrchy v čase a prostoru
Článek
    Analytické pokračování gravitačního pole dolů v prostoru W22
    Anomální litologický vývoj v prostoru Unčína v severočeské hnědouhelné pánvi
    Atmogeochemické pole v prostoru Priessnitzových léčebných lázní
    Bioplynové stanice ve venkovském prostoru: poznámky k jejich akceptaci místním obyvatelstvem
    Čtvrt století odvodňování podzemních kolektorů v dobývacím prostoru DÚK s.p. v severočeské pánvi
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    Geofyzikální měření k zjištění velikosti prostoru zastiženého starou důlní těžbou v oblasti Čelina-Psí hory
    Geofyzikální měření v prostoru propadu na lokalitě Železný Brod - Popluží
    Geologicko-technologický vývoj uhelné sloje v prostoru velkolomu Československé armády
    Geomorfologická pozice hrubě klastických sedimentů spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě a jejich vztahy k neotektonickému vývoji reliéfu
    Hlavní rysy sedimentace v prostoru štěpení hnědouhelné sloje mezi Mostem a Jirkovem v severočeské pánvi
    Hlubinné jímání teplických terem a hydrogeologické poměry v prostoru plánovaného lomu Barbora
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
    Hodnocení základních dopadů antropogenních činností na území dobývacího prostoru Dolu Staříč
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika) : 25-21 Nový Jičín
    Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika)
    Hrubě klastické sedimenty spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
    Hydrogeologická problematika v prostoru ochranného pilíře SKPJ
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Hydrotermální kalcitové žíly a předkřídové korozní tvary v prostoru Velkolomu Čertovy schody (první výsledky)
    Imaginace a reprezentace prostoru v každodenní zkušenosti
    Indicie rudní mineralizace v prostoru blanické brázdy u Radošovic
    Inovace v prostoru a čase
    Inženýrskogeologické mapy 1:5000 v prostoru velkolomu Kohinoor
    Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska
    Modelování vývinu tepla z oxidace uhlí v závalovém prostoru stěnového porubu s využitím softwarového prostředí FLUENT
    Modelové řešení širšího prostoru ložiska jílu : K víceúčelovému využití na rekreační nádrž a rekultivaci starého odkaliště
    Moře v prostoru dnešního Moravského krasu
    Možnosti geofyzikálních, zejména geoelektrických metod při zjišťování geologických poměrů v prostoru údolní nivy
    Nález schránek měkkýšů v prostoru raně středověkého opevnění v Libici nad Cidlinou
    Návrh nového ideového řešení možnosti vyuhlení zbytkových zásob v ochranných pásmech teplických term, v prostoru uvažovaného velkolomu Barbora II.
    Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno- Bystrc
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc : 24-32 Brno
    Nové odkryvy fluviálních sedimentů v prostoru Brno-Bystrc
    Nové polohy sapropelitů v petřkovických vrstvách uhlonosného karbonu české části hornoslezské pánve z dobývacího prostoru Staříč
    Palinspastická rekonstrukce sedimentačního prostoru devonu tišnovských brunnid
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Pohyb těžkých kovů ve skládkovém prostoru vytěženého hnědouhelného dolu a biogeochemická reflexe tohoto území
    Poloha slepenců s granáty - nový litostratigrafický horizont v dobývacím prostoru dolu Staříč
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Poznatky komplexního geofyzikálního měření v prostoru historické šachty Geister u Jáchymova
    Prognóza plynodajnosti dobývacího prostoru ložiska Slaný
    Program dalšího průzkumu v prostoru Zlaté hory - západ
    Proměny krajiny rurálního prostoru v zázemí průmyslového centra během 2. poloviny 19. století
    Propustnost závalového prostoru stěnového porubu
    Průběh přehloubené erozivní brázdy Vltavy v prostoru Královské obory Stromovka : 12-24 Praha
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany
    Příklady materiálních památek historických povodní středoevropského prostoru
    Příkop středověkého opevnění města Plzně. Archeologický a environmentální výzkum v prostoru zaniklé Pražské brány
    Přírodovědci na cílové ploše. Je třeba chránit přírodu vojenských výcvikových prostorů
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna
    Řešení stavby výsypek s maximálním využitím výsypného prostoru
    Sedimentace vltavínových sedimentů v prostoru Dalešice-Slavětice
    Sedimentární výplně prostorů zahrazených sesuvy v české části flyšových Karpat a možnosti jejich datování
    Seizmicita a recentní pohyby ve vodárenských tunelech a jejich okolí : seizmická měření v prostoru přehrady Josefův Důl
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Staré doly v prostoru mměsta Kašperské Hory
    Statistické řešení severní stěny velkolomu ČSA v prostoru Jezeří
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I. Vstupní úvaha
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. I., Vstupní úvaha
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II. Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. II., Doklady z minulosti a jejich výpověď
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III. Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. III., Historie lesa a bezlesí v kvartéru
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV. Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. IV., Vývoj v poledové době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V. Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. V., Otázka přirozeného bezlesí v českých zemích a na Slovensku
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI. Osudy bezlesí v dnešní době
    Středoevropské bezlesí v čase a prostoru. VI., Osudy bezlesí v dnešní době
    Suroviny vybraných kamenných předmětů z prostoru středověkého mlýna ze zaniklé vesnice Mstěnice u Hrotovic.
    Tektogeneze pouzdřanské a ždánické jednotky v prostoru nikolčicko-kurdějovského hřbetu a jejich vztah k autochtonním jednotkám
    Tíhový účinek n-bokého hranolu obecně orientovaného prostoru
    Trilobitové asociace králodvorského souvrství (Barrandien, pražská pánev, svrchní ordovik, svrchní katian) a jejich vývoj v čase a prostoru
    Tufogenní horizont v podloží sloje 23a v petřkovických vrstvách v dobývacím prostoru Staříč, OKD, a.s. Důl Paskov, o.z
    Uhelný tonstein ve sloji 13a (037.1) v petřkovických vrstvách ostravského souvrství v dobývacím prostoru Staříč Dolu Paskov
    Výsledky geologického, petrografického a geochemického výzkumu v prostoru speleoterapeutické léčebny Mladeč (24-21 Jevíčko)
    Výsledky komunikačních zkoušek v prostoru bývalého lomu Benedikt u Mostu
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
    Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody
    Využití prostoru jako nová veličina procesu tavení skel
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík
    Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi
    Významný stratigrafický profil hauteriv-barrem v dobývacím prostoru Lietavská Lúčka
    Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zhodnocení výskytů pelokarbonátů v prostoru velkolomu "Jiří" (HDBS)
    Žilné roje v prostoru podzemního zásobníku plynu Háje (Příbramsko)