Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prostredia
Monografie
    Bioklimatologické pracovné dni 2001: Extrémy prostredia (počasia) - limitujúce faktory bioklimatologických procesov
    Geochémia geologických procesov a životného prostredia
    Technika ochrany prostredia TOP 2000
    Technika ochrany prostredia TOP 2009
    Technika ochrany prostredia TOP 2014
    TOP 2013 : Technika ochrany prostredia : 11.-13. jún 2013, Častá - Papiernička
    Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia
    Vplyv geologického prostredia na zrudnenie
Článek
    Antropogénne zmeny inžinierskogeologického prostredia na území Komárna
    Aplikácia geoštatistiky pri modelovaní parametrov životného prostredia
    Geológia a ochrana životného prostredia v ČSFR a SFRJ
    Grafické programy pre modelovanie horninového prostredia a výbuchu
    Hydrogeochemický výskum a jeho aplikácie pri ochrane životného prostredia
    Hydrogeologická funkcia puklinovo-pórového prostredia neovulkanitov v podmienkach dlhodobej exploatácie
    Inženierska geológia v ochrane a tvorbe životného prostredia
    Kvantitatívne hodnotenie priestorovej premenlivosti inžinierskogeologického prostredia metódou trendovej analýzy
    Možnosti využitia dolomitov pri ochrane životného prostredia
    Ochrana vôd - súčasť starostlivosti o tvorbu a ochranu životného prostredia
    Poznatky z riešenia havarijného znečistenia podzemných vod a horninového prostredia
    Renesancia problému predhorskej zonálnosti pôd (prírodného prostredia) v nížinách Slovenska
    Sekvenčná stratigrafia a depozičné prostredia sarmatských sedimentov v SZ časti Viedenskej panvy: Moravská ústredná priehlbeň, Česká republika
    Seminár "Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia"
    Stanovenie mechanickej charakteristiky horninového prostredia v okolí banskej chodby
    Účasť inžinierskej geológie na tvorbe životného prostredia
    Úlohy inžinierskej geológie pri hospodárskej výstavbe a ochrane životného prostredia
    Vplyv charakteristík prostredia na intenzity odberov vody z pôdy koreňmi rastlín
    Vplyv geologického prostredia na hydrotermálnu mineralizáciu Spišsko-gemerského rudohoria
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia a možnosti jeho riešenia
    Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia
    Vplyv tektoniky a litologického prostredia na vývoj Slovinsko-gelnických rudných žíl
    Vplyv vytvárania a prevádzky podzemných zásobníkov plynu na tvorbu a ochranu životného prostredia
    Výskum vrchnej časti litosféry ako prvku životného prostredia metódou systémovej analýzy na príklade centrálnej časti mesta Bratislavy
    Využitie druhotných surovín a ochrana životného prostredia
    Výzkum geologických faktorov životného prostredia: perspektívny program slovenskej geológie
    Zmeny prostredia, sedimentácie a života na hranici jurského a kriedového útvaru