Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Proudění
Monografie
    Kontinuální sledování korozní schopnosti a charakter proudění vody skapových vod v Ochozské jeskyni : Zpráva za rok 2004
    Matematické modelování vlivu důlního požáru na proudění a šíření zplodin ve větrní síti dolu. (Závěrečná zpráva k řešení grantu GAČR 105/03/0383)
    Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP
Článek
    Charakter proudění a střední doba zdržení vody v nesaturované zóně krasu (Ochozská jeskyně, Moravský kras)
    Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
    Matematické modely proudění podzemní vody - některé problémy s jejich aplikací
    Matematický model proudění v důlní větrní síti
    Modelování proudění metanu v horninovém prostředí pomocí programu FLUENT
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Neustálené plošné proudění podzemní vody a jeho řešení metodou konečných prvků
    Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná
    Odložené globální oteplování? : oceánské proudění a třicetileté chladné epizody
    Parametry krasových kanálů a proudění v Česku na základě kvantitativních stopovacích zkoušek
    Použití modelování proudění podzemní vody pro řešení ochrany její kvality
    Praktické zkušenosti s aplikací modelového řešení proudění podzemní vody v oboru hydrogeologie
    Proudění podzemní vody s volnou hladinou ve spojitě nehomogenním prostředí
    Proudění podzemní vody ve východní a severovýchodní části české křídové pánve (3H, 14C, SF6 stopovače, obsahy dusičnanů) : doba zdržení a otázky efektivního monitoringu kontaminace
    Proudění v trysce s pohyblivou stěnou
    Proudění vody a doba zdržení v půdě nad Ochozskou jeskyní (Moravský kras)
    Proudění vody nad Ochozskou jeskyní: stopovací zkouška v nenasycené zóně a šíření hydraulického rázu
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Předpověď proudění v trysce
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras (24-41 Vyškov)
    Rekonstrukce směrů proudění pomocí měření anizotropie magnetické susceptibility ve fluviálních sedimentech Ochozské jeskyně, Moravský kras
    Rychlé proudění vody a regionální transport CIÚ ve slínovcovém kolektoru v České křídové pánvi: potencionální ohrožení JÚ Litá
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    Sebeorganizace proudění a pórozity v české křídové pánvi: výsledky stopovacích zkoušek a dalších metod
    Simulace proudění podzemní vody v oblasti křídových a kvartérních sedimentů dolního toku Jizery
    Simulace proudění podzemní vody v Třeboňské pánvi pomocí numerických modelů
    Specifické problémy při matematickém modelování proudění vody v síti vodních toků
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    SWMI - numerický model jednorozměrného proudění v nenasycené půdní zóně
    Teoretické aspekty proudění důlních plynů na povrch
    Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve - hydraulický model proudění podzemní vody
    Vliv prostorové schematizace na kvalitu numerického modelovaní proudění vody při povodních
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras).-
    Využití přirozených stopovačů (18O, 3H, CFCs, SF6) pro studium proudění a doby zdržení skapových vod a krasových pramenů (Moravský kras)
    Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody preamene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev)
    Záhada proudění vody v porézních ledových deskách
    Zdroje hydrogeologických dat pro matematické modely proudění podzemních vod v puklinovém prostředí granitoidů
    Zhodnocení současných možností matematického modelování proudění podzemních vod a transportu polutantů