Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Provozu
Monografie
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    O vlivu provozu jaderných elektráren na životní prostředí
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany - Dalešice a impaktů do okolní krajiny
Článek
    40 let provozu chemické úpravny uranové rudy v Dolní Rožínce
    Hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby na Tlustci (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení Okresním úřadě, Česká Lípa 1998)
    Jak vnímají obyvatelé sociální a ekologická rizika provozu JE Dukovany a dalších technických děl v území?
    Kritéria geomorfologického hodnocení lokalit výstavby a provozu jaderně energetických zařízení
    Některé informace a poznatky z dosavadního 28letého provozu PZP Lobodice
    Ochrana povrchových a podzemních vod při provádění staveb a jejich provozu
    Poznatky ze zkušebního provozu seismické stanice Raduň u Opavy
    Problematika provozu a likvidace sběrného naftového střediska z hlediska vlivu na životní prostředí
    Příčiny rozvoje a omezení provozu cínových a wolframových dolů Slavkovského lesa v 18.-20.stol.
    Souborné hodnocení vlivů provozu lomu Brniště na krajinný ráz v souvislosti s doporučenou variantou postupu těžby (doplněk hodnocení vlivů na životní prostředí, vyžádaný jako podklad pro správní řízení OkÚ Česká Lípa
    Současné poznatky z provozu seismické stanice Ostrava - Krásné Pole (OKC)
    Systémová analýza provozu energetické soustavy Dukovany-Dalešice a impaktů do okolní krajiny
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Výzkum současné biogeochemické reflexe odpadního provozu (Sobědruhy, Březová, Prunéřov)
    Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR