Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Prvků
Monografie
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty - využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce, vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Jeseníky ? Ostrava
    Geochemické interakce horninového prostředí s plošnými kontaminanty-využití indikačních horizontů 137Cs ke studiu distribuce,vazeb a významu vybraných radionuklidů a kovových prvků v horninách oblasti Moravskoslezských Beskyd. Závěrečná zpráva
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - As
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - B
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Be
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Cu
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Ni
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Pb
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Sr
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Th
    Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Zn
    Mikroelementy ' 2006 : sborník přednášek XL. semináře o metodice stanovení a významu stopových prvků v biologickém materiálu a v životním prostředí
    Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí, I. díl, 88 str., 1993, II. díl 158 str., Ministerstvo zemědělství ČR, 1994, Praha
    Průzkum distribuce 137Cs a dalších vybraných radionuklidů a kovových prvků v povrchové vrstvě hornin oblasti Králický Sněžník-Orlické hory
    Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba
    Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí
    Určení významných geologických prvků ve všech částech lomů Mokrá - podrobný popis, lokalizace a návrhy na zachování.(placená zakázka pro ČM cement a.s.)
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
Článek
    Alkalické horniny jako taviva a zdroje vzácných prvků
    Allanit-(Ce) a minerály prvků vzácných zemin vzniklé jeho alterací ve Vlastějovicích
    Analytické vlastnosti prvků vzácných zemin
    Analýza prvků vzácných zemin ve vzorcích granátů pomocí laserové ablace ve spojení s indukčně vázaným plazmatem s hmotnostní detekcí
    Antropogenní vliv na koncentraci stopových prvků v půdním profilu
    Atestace obsahu minoritních prvků v etalonech nerostných surovin
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Atmosférické depoziční toky vybraných chemických prvků a jejich vzájemná korelace v oblasti Českého krasu
    Biomonitoring stopových prvků, polychlorovaných bifenylů a organochlorových pesticidů v říčních ekosystémech ČR
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Charakter zastoupení stopových prvků v kvartérních sedimentech (půdácha spraších ) v okolí Brna
    Chemismus stopových prvků v pararulách českokrumlovské pestré skupiny šumavského moldanubika
    Chování některých prvků při zvětrávání granitoidů melechovského masivu
    Chování stopových prvků během fluidního spalování hnědého uhlí
    Cíno-wolframové ložisko Krásno - zdroj vzácných prvků
    Časová a prostorová variabilita vybraných klimatologických a hydrologických prvků na území Krkonoš za období 1961-2000
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Děje probíhající na rozhraní kapalné a tuhé fáze, které ovlivňují migraci prvků v oxidační zóně
    Disribuce prvků při zvětrávání granitckých hornin a tvorbě půd v oblasti říčanského masívu
    Distribuce a formy vystupování minoritních prvků v obecných sulfidech
    Distribuce Ag a některých dalších průvodních prvků v sulfidech turkaňského pásma v Kutné Hoře
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku : 14-23 Králíky, 14-24 Bělá p. Pradědem, 14-41 Šumperk, 14-42 Rýmařov
    Distribuce některých prvků a oxidů v půdních profilech v oblasti Králického Sněžníku
    Distribuce prvků v půdách a jejich hodnocení z hlediska ekologického
    Distribuce prvků v uhlí modelové světové subbitumenní a hnědouhelné sloje
    Distribuce prvků vzácných zemin v malém povodí Lesní potok
    Distribuce přirozeně radioaktivních prvků v moravských spraších
    DISTRIBUCE RADIOAKTIVNÍCH PRVKŮ V ZRNITOSTNÍCH FRAKCÍCH PŮDNÍCH PROFILŮ Z OBLASTI MALÝCH POVODÍ V OKOLÍ PŘEHRADNÍ NÁDRŽE VÍR
    Distribuce stabilních izotopů lehkých prvků v hydrotermálních minerálech příbramského uranového ložiska
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribuce stopových a minoritních prvků v horninách jihlavské brázdy a jejím okolí
    Distribuce stopových prvků a uhlíku v horninách grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Distribuce stopových prvků na rekultivovaných lokalitách dolů Bílina
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech barrandienského proterozoika
    Distribuce stopových prvků v černých metaprachovcích a pyritech Barrandienského proterozoika
    Distribuce stopových prvků v českém černém a hnědém uhlí
    Distribuce stopových prvků v českých vínech v závislosti na půdním substrátu vinice
    Distribuce uranu, thoria a prvků vzácných zemin v granitoidech východních Krušných hor
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
    Expresní stanovení stopových prvků v uhlí
    Faktory ovlivňující koncentraci některých prvků v geologickém profilu
    Geochemická anomálie rudních prvků ve vodách Středočeského kraje
    Geochemie pestrých vrstev ostravsko-karvinského souvrství.1. Horniny - hlavní oxidy prvků
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Geochemie průvodních prvků sulfidů
    Geochemie stopových prvků v metapelitech rudního revíru Zlaté hory
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hnědé uhlí a tuhé zplodiny jeho spalování jako zdroj některých stopových prvků
    Hodnocení analýz některých stopových prvků v syntetickém vzorku vody
    Ložisko Cínovec - možný zdroj vzácných prvků Li, Rb, Cs
    Metoda konečných prvků na "slepovaných" sítích. Software GEM 22P
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Metodika vyhodnocování vzácných a stopových prvků v nerostných surovinách
    Mobilita toxických prvků v říčních sedimentech
    Modelová speciace prvků Fe a Ni v povrchových vodách lesního ekosystému
    Modelová studie zastoupení prvků v uhlí podkrušnohorský pánví a jejich srovnání s modelovými obsahy světových hnědouhelných slojí
    Modelová studie zastoupení stopových prvků v hnědém uhlí světových pánví
    Modelování mechanického chování horninového masivu metodou oddělených prvků
    Modelování proudění podzemní vody v linii protipovodňových prvků v Praze-Troji
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Možnosti stanovení stopových prvků a prvků vzácných zemin metodou rentgenové fluorescence
    Některé aspekty použití radionuklidové rentgen-fluorescenční analýzy ke stanovení vybraných prvků v hnědých uhlích
    Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
    Neustálené plošné proudění podzemní vody a jeho řešení metodou konečných prvků
    NORMAN: Program pro petrografické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
    Nové způsoby výpočtů koncentrací prvků v rentgenové mikroanalýze nerostných surovin a rud
    Obsah rizikových prvků v zemědělských půdách severomoravského regionu
    Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí a světových ložisek. II Ostatní světové pánve - 2.část (pokračování)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. Evropské pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. I.Evropské pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II. Ostatní světové pánve - 1.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. II. Ostatní světové pánve - 2.část
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II.. Ostatní světové pánve - 3. část - závěr
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (1. část)
    Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (2. část)
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu
    Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masívu
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
    Posuny stopových prvků v kostní a zubní tkáni
    Použití mikrovlnného záření pro rozpouštění geologických vzorků při analýze prvků vzácných zemin
    Použití molekulárních forem prvků v geologické prospekci
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Poznámky ke vzniku některých prvků mikroreliéfu pískovcových skal
    Problematika analýzy povrchových vod a říčních sedimentů z hlediska stanovení stopových prvků (težkých kovů)
    Projev inverze tvarových prvků na Malé Klajdovce (42-32 Brno)
    Předběžné výsledky studia koncentrace a zdrojů přirozených radioaktivních prvků v okolí Stupňovité propasti ve Sloupsko-šošůvských jeskyních v Moravském krasu (24-23 Protivanov)
    Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
    Příspěvek k analytice prvků vzácných zemin ve stopových možstvích v horninách
    Rozpočet krystalochemických prvků na koncové členy
    Rychlé stanovení stopových prvků přenosnou rentgen-fluorescenční spektrometrií v geologickém výzkumu, při prospekci a v některých environmentálních aplikacích
    Sledované koncentrace stopových prvků při spalování uhlí v teplárnách
    Sledování koncentrace přirozených radioaktivních prvků ve vybraných jeskyních severní a střední části Moravského krasu (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov)
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Složení a distribuce prvků v hnědém uhlí s vyšším obsahem popelovin a síry
    Speciace některých minoritních a stopových prvků v recentních sedimentech povrchových toků
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Stabilita svahu uhelného velkolomu stanovená metodou konečných prvků
    Stabilní izotopy lehkých prvků a problémy současné geologie a geochemie
    Stanislav Beneš: Obsahy a bilance prvků ve sférách životního prostředí
    Stanovení některých stopových a vzácných prvků v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení některých stopových prvků ve vodách metodou INAA s použitím skupinové předaktivační koncentrace
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Studium vybraných minoritních prvků v některých polzenitech
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Surovinové zdroje vzácných prvků v ČSSR
    Trendy distribuce stopových prvků ve vybraných litostratigrafických jednotkách Českého masívu
    Useknuté a heterogenní distribuce obsahů prvků v geologických materiálech
    Užití některých prvků morfostrukturní analýzy v prostředí GIS
    Variabilita v poměrném zastoupení prvků vzácných zemin v synchysitu ze severočeské křídy
    Vliv čiřících bentonitů na obsahy stopových prvků ve vínech
    Vliv některých vstupních dat na výpočet sedání metodou konečných prvků
    Vliv parametrů procesu na emise stopových prvků z fluidního spalování hnědého uhlí
    Vyhodnocení koncentrací prvků v elektrárenských popílcích
    Výskum vrchnej časti litosféry ako prvku životného prostredia metódou systémovej analýzy na príklade centrálnej časti mesta Bratislavy
    Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. I.
    Vývoj geologických věd a využití historických prvků ve výuce geologie. II.
    Výzkum stopových prvků v minerálních vodách
    Význam metabolické činnosti lesních dřevin pro biogeochemické cykly některých minoritních a stopových prvků
    Význam stopových a vzácných prvků pro řešení perspektivních otázek explotace nerostných surovin v ČSFR
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy)
    Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky
    Závislost koncentrace prvku v uhlí a v popelu na obsahu popela v uhlí
    Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska
    Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Zpracování a plošné vyjádření některých hydrogeologických prvků v mapách