Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Referenčních
Monografie
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2007
Článek
    Globální pohled na využití certifikovaných referenčních materiálů při analýze kontaminovaných zemin a půd
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků půd, dnových sedimentů a slabě zpevněných pískovců.
    Použití referenčních materiálů v analytické chemii
    Požadavky na homogenitu referenčních materiálů složení hornin a nerostných surovin