Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Regionální
Monografie
    13. Regionální konference Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky
    Abstrakta, 7. regionální konference "Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice"
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc
    Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32
    Český kras. Sborník pro regionální výzkum. 32
    Inženýrská seismologie (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 1
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 2
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Odborné vyjádření k problematice budoucího využití výhradního ložiska Radvanice u Lipníka nad Bečvou (č.l. 3190700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce Regionální (krajská) surovinová politika Olomouckého kraje, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje a další závazné a strategické podklady, pro společnost Photon SPV 11 s.r.o., v zastoupení paní Magdy Gärtnerové
    Opuštěné těžebny v Libereckém kraji a jejich edukativní hodnota a potenciál pro geoturistické účely a pro zachování zvýšené geodiverzity krajiny, v rámci plnění schválených úkolů Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje , Krajský úřad Libereckého kraje
    Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
    Posouzení vlivu koncepce Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny , v platném znění
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech (regionální konference s mezinárodní účastí)
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Posuzování vlivu koncepce "Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje" na životní prostředí a veřejné zdraví dle zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
    Regionální geochemie horninového prostředí Západních Čech, v oblasti Teplicka
    REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ VÝZKUM PRO DEFINICI A PREDIKCI PŘÍRODNÍCH NEBEZPEČÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI STŘEDNÍ AMERIKY - Oblast Macacona, Costa Rica
    Regionální politika, Úloha euroregionů, rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve státní správě
    Regionální rozvoj / regionalizace
    Regionální surovinová politika - kraj Vysočina. Modelová studie
    Regionální surovinová politika - Moravskoslezský kraj
    REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA JIHOČESKÉHO KRAJE
    Regionální surovinová politika Jihomoravského kraje
    REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA KARLOVARSKÉHO KRAJE
    Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha
    Regionální surovinová politika kraj hl. m. Praha
    Regionální surovinová politika Královéhradeckého kraje
    REGIONÁLNÍ SUROVINOVÁ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE
    Regionální surovinová politika Olomouckého kraje
    Regionální surovinová politika Plzeňského kraje
    Regionální surovinová politika Středočeského kraje
    Regionální surovinová politika Ústeckého kraje
    Regionální surovinová politika Zlínského kraje
    Sborník konference "Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice". (Regionální konference s mezinárodní účastí)
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účasti. Sborník referátů. 1. 1
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 2
    Specielní studie pro Regionální geologický výzkum pro definici a predikci přírodních nebezpečí v centrální části Střední Ameriky
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů (1. díl)
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku
    Znalecký aktuální výklad Regionální surovinové politiky Jihočeského kraje, problematika využívání ložisek štěrkopísku na území Písecka, Strakonicka a Táborska a stanovisko k případné otvírce ložiska nevyhrazených nerostů Čavyně-Vodňany
Článek
    6. Regionální kongres o geologii a surovinových zdrojích jihovýchodní Asie
    7. regionální konference o geologii a minerálních a energetických zdrojích jihovýchodní Asie
    Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
    Čistota vodních toků : regionální mapování povrchových vod v ČR
    Druhé evropské regionální setkání "Mezinárodní společnosti pro výzkum útesů" v Lucembursku 6.-9. září 1994
    Evropská regionální speleologická konference v r. 1980
    Evropský kongres o regionální geologické kartografii a informačních systémech
    Geologická mapa, geologický profil a regionální členění brněnské oblasti
    Geomorfologický vývoj, geologická stavba a regionální členění reliéfu Novohradských hor a jejich podhůří
    Globální trendy a nové regionální výzvy v rozvoji větrné energetiky na příkladu Mexika
    Granitické pegmatity Českého masivu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Granitické pegmatity Českého masívu (Česká republika); mineralogická, geochemická a regionální klasifikace a geologický význam
    Hlavní regionální geologické jednotky ČSSR
    Hrozí v Čechách regionální acidifikace podzemních vod?
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
    Jednotné regionální projevy poimpaktové hydrotermální fáze českého kráteru
    Karpat - stupeň regionální stratigrafické škály Centrální Paratethydy a jeho problematika
    Kinematika krkonošské střižné zóny ve vztahu k regionální deformaci krkonošského krystalinika
    Kontaminace českých řek stopovými prvky. O prvé regionální studii říčních sedimentů v ČR
    Několik poznámek k hodnocení dat GPS regionální sítě SUDETY ve vztahu ke stanicím EUREF
    Nová regionální mylonitová zóna v moldanubiku jižních Čech
    Osmý regionální sedimentologický kongres v Tunisu
    Panelová sídliště v ČR a jejich problémy (s důrazem na regionální diferenciaci trhu s bydlením)
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k saxothuringiku (02-43 Litoměřice)
    Problematika regionální příslušnosti krystalinika České brány k Saxothuringiku
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Prostorove planovani a regionalni rozvoj - vyzvy a alternativy pro stredni a vychodni Evropu v 90. letech
    První mezinárodní regionální geomorfologická konference
    Předpokládaný regionální obraz pole napětí v geodynamickém modelu Českého masívu
    Regionální albitizace granitů moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmberka nad Vltavou (32-42 Rožmberk nad Vltavou, 32-41 Vyšší Brod)
    Regionální charakteristika spraší České republiky
    Regionální členění reliéfu Děčínska
    Regionální diagnostický polygon ostravsko-karvinského revíru
    Regionální geochemická prospekce v Syrské arabské republice
    Regionální geologické a metalogenetické výzkumy v Jeseníkách v r.1991
    Regionální geologické dělení Českého masívu na území České republiky
    Regionální geologický informační systém
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON
    Regionální hydrogeologický průzkum podzemních vod
    Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve (04-31 Meziměstí, 04-33 Náchod, 04-34 Martínkovice)
    Regionální inženýrskogeologické zhodnocení tercierních sedimentů na listu Plzeň (12-33 Plzeň)
    Regionální konference Mezinárodní asociace geomorfologů
    Regionální magnetické anomálie a jejich zdroje v hlubší stavbě Moravy a Slezska
    Regionální magnetické struktury Českého masívu na území ČSR
    Regionální mineralogická expozice v Městském muzeu Horažďovice
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Regionální preventivní ochrana a mapa ohrožení přírodních vod v povodí horní Moravy
    Regionální prvky ve výuce přírodopisu
    Regionální surovinové studie pro potřeby okresních úřadů České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální šlichová prospekce České republiky
    Regionální variabilita chemismu devonských vulkanitů v Jeseníkách
    Regionální výzkum a geologické mapování
    Regionální výzkum radonového rizika v České republice
    Regionální zhodnocení gravimetrických a aeromagnetických podkladů z oblasti Jeseníků
    Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Rozvojové zájmy území Orlicka ve světle regionální a environmentální politiky
    Rychlé proudění vody a regionální transport CIÚ ve slínovcovém kolektoru v České křídové pánvi: potencionální ohrožení JÚ Litá
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Srovnání vulkanostratigrafie východního a centrálního Salvadoru: regionální vs. lokální význam definovaných sekvencí
    Úloha regionální geografie v současné geografii
    Vliv geomagnetické aktivity na regionální a globální teplotu vzduchu
    Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3)
    Vývoj názorů na regionální geologické jednotky na Moravě
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
Seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, řada stavební, 12. regionální konference: Nové výsledky seismologických, geofyzikálních a geotechnických průzkumů