Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Regionu
Monografie
    Detailní mapa magnetické susceptibility povrchových půd v regionu KRNAP a její korelace s koncentracemi těžkých kovů
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví
    Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví. Závěrečná zpráva
    Image měst rozvoj regionů
    Kooperace měst v regionu Ostrava-Katovice
    LXXXII ZJAZD NAUKOWY POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOLOGICZNEGO;Ustroń 19-21 września 2013 r. WYZWANIA GEOLOGII REGIONU GÓRNOŚLASKIEGO W XXI WIEKU
    Revitalizace problémových regionů
    Sborník celostátní konference "Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel - proRegio".
    Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Sborník přednášek a materiálů k l. konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Sborník přednášek "Konference proREGIO 2007 - Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel
    Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Inovační potenciál regionů ČR
    Studium rozvoje regionu založené na vizualizaci geoinformačních databází
    Udržitelný rozvoj regionů, měst a venkovských sídel
    Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Průběžná zpráva za rok 2007
    Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Závěrečná zpráva o realizaci projektu
    Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení environmentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu
    Zdroje a vlastnosti vlnového pole krátkoperiodického seismického neklidu v ostravsko-karvinském regionu a jeho vývoj v prostoru a čase. Závěrečná zpráva grantového projektu
Článek
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    Aktivity pracovišť AV ČR v příhraničním regionu Sdružení obcí Orlicka
    Alpská parageneze v jihočeském regionu
    Antimonová mineralizace v severomoravském regionu
    Brno jako středisko administrativního regionu
    'Cín roku 2000 v regionu střední Evropy' 3.-8. září 2000, Sokolov : Krátké ohlédnutí za mezinárodní konferencí
    Databáze dobývacích prostor regionu severní Moravy a Slezska jako potenciálních deponií odpadních produktů
    Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka
    Dlouhodobé následky povodní 1997 v modelovém regionu Hanušovice/Jindřichov
    Geologické dějiny našeho regionu
    Hydrogeologická problematika kuželového krasu regionu Guangxi v jižní Číně
    Interpretácia leteckých snímok pri inžiniersko-geologickej rajonizácii územia bratislavského urbanizačného regiónu
    Inžinierskogeologické pomery severovýchodnej časti košického mestského regionu
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom? : 25-12 Hranice
    Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom?
    Konferencja pt. Georóżnorodność Karkonoszy dla rozwoju regionu - Szklarska Poręba, 10.09.2010
    Mapování přírodních nebezpečí v regionu Piura (severozápadní Peru)
    Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Mezolit z perspektivy regionu : nové výzkumy v Polomených horách
    Mezolit z perspektivy regionu: výzkumy v ústí Pekla
    Možné meteorologické a mimozemské vlivy na výskyt zločinnosti v jihomoravském regionu
    Možnosti přeshraniční kooperace měst v průmyslové aglomeraci rozdělené státní hranicí:příklad severomorvského-hornoslezského hraničního regionu
    Možnosti řešení tvorby a ochrany životního prostředí v severočeském regionu v roce 1992
    Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech
    Obsah rizikových prvků v zemědělských půdách severomoravského regionu
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
    Ohlédnutí za I.konferencí o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Optimalizačná analýza v inžinierskogeologickom hodnotení pohronského metropolitného regiónu
    Poznámky k biostratigrafii jineckého souvrství (střední kambrium) v skryjsko-týřovickém regionu (Barrandien, Čechy)
    Poznatky z dlouhodobého sledování přirozené a indukované seismicity v moravsko-slezském regionu
    Principy oceňování perspektiv v regionu východní Moravy na ropu a zemní plyn
    Problematika výstavby na poddolovaných plochách v podmínkách karlovarského regionu
    Problematyka hydrogeotermiczna regionu Sudeckiego
    Profilatyka tąpaniowa w warunkach regionu Ostrawsko-Karwińskiego (OKR)
    Projekt "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Přírodní rizika v regionu Piura (severozápadní Peru)
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Revitalizace hnědouhelných regionů - od regionálních přístupů k nadnárodním
    Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství
    Rozwój pogladów na tektonike utworów paleozoicznych regionu dolnosląskiego
    Seizmicita regionu ostravsko-karvinských dolů
    Signální mapa tématické vrstvy seizmická charakteristika základových poměrů pro vybranou oblast karvinského regionu
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Silkretizace - možný mechanismus prokřemenění některých pískovců v regionu Dubských skal
    Současné poznatky o seismickém neklidu v ostravsko-karvinském regionu
    Soudobé povodně v jihočeském regionu
    Spolupráce spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko a České republiky v oblasti komplexní transformace podkrušnohorského regionu
    Styk geologických struktur jesenického a drahanského regionu mezi Mohelnicí, Uničovem a Litovlí (14-43 Mohelnice, 14-44 Šternberk)
    Svahové pohyby po přívalových deštích v regionu karpatského flyše
    Územní identita, image a place branding: nové perspektivy a strategie rozvoje měst a regionů v době globalizace
    Vegetační poměry vybraných sesuvů v modelovém regionu Bystřička/Mikulůvka/Růžďka. (Předběžné sdělení)
    Vládní návrhy pro ekologii severočeského regionu (SHR) a úloha výzkumu
    Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření
    Výsledky terénních archeologických výzkumů zařazených do projektu "Evropský geopark UNESCO Český ráj - vytvoření geoinformačního systému pro rozvoj regionu a ochranu geologického dědictví"
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP
    Vývoj vztahů a meziměstských kooperací v regionu Ostrava - Katovice
    Z pohledu geoetiky : poznámky ke konferenci o Slavkovském regionu
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří