Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rekultivace
Monografie
    Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě
    Hornická Příbram ve vědě a technice: sborník anotací. Sekce S. Sanace a rekultivace po těžbě
    Komentář ke skutečnostem zjištěným při posuzování postupu těžebních stěn Velkolomu Čertovy schody - západ. Akce sanace a rekultivace severní stěny
    Odborné vyjádření ČGS k Dokumentaci záměru "Hornická činnost v DP Luhov a rekultivace 2010-2035" zpracované podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
    Odborné vyjádření k "Projektu I. etapy rekultivace skládky TKO Květná - terénní úpravy povrchu skládky a její odplynění"
    Stanovisko ČGS k zahájení řízení o změně stavby před dokončením na "Rekultivace území - Smolnická výsypka Chodov, Božíčany" na pozemku parc. č. 1697/65, 1697/88 v k.ú. Božičany, 2600/1, 2602/1 v k.ú. Dolní Chodov a 282/1 v k.ú. Stará Chodovská
    Stávající a plánované rekultivační práce na ložiskách hnědého uhlí v Ústeckém a Karlov. kraji a zhodnocení dosav. využití finan. prostř. na rekult. v SHP a provedení hrubého odhadu investiční potřeby na rekultivace do vytěžení zásob v mezích ÚEL
Článek
    Archeologická rekultivace po těžbě hnědého uhlí
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Finanční rezervy na sanace a rekultivace a úhrady podle horního zákona
    Grafický informační systém pro řízení rekultivace krajiny postižené povrchovou těžbou
    Hlubinná těžba černého uhlí, rekultivace a proces EIA v OKR
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Hydrologické rekultivace jako subsystém rekultivační transformace krajiny
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace složišť popelovin, jejich historie a současnost
    Lesnická rekultivace vypálených jílů Želénky
    Lesnická rekultivace výsypek severočeské hnědouhelné pánve
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Metodika rekultivace různých typů stanovišť na výsypkových lokalitách SHP - dílčí výsledky výzkumu
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Možnosti některých netradičních metod rekultivace fytotoxických lokalit v oblasti severočeské pánve
    Možnosti ovlivnění výsledku rekultivace v průběhu povrchové těžby
    Nejstarší rekultivace v Čechách
    Poznatky z lesnické rekultivace antropozemí výsypek Dolů Bílina vytvořených ze slínitých hornin
    Poznatky z lesnické rekultivace plaviště popelovin v Bukovině
    Požadavky na výsypkové hospodářství z hledisek následné rekultivace
    Problematika rekultivace území poškozených těžbou nerostných surovin - černého uhlí a využití sekundárního produktu těžby - hlušiny
    Problematika využitelnosti disponibilních zásob hnědého uhlí podkrušnohorských pánví a následné rekultivace a revitalizace území postižených důlní činností
    Problémy biologické rekultivace odkaliště zlatohorského závodu Rudné doly Jeseník
    Prograsívní návrh rekultivace v podtatranské oblasti
    Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť
    Příroda pracuje zadarmo : technické, nebo přírodní rekultivace?
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    Rekultivace a odstraňování následků hlubinné těžby uhlí v OKR
    Rekultivace a zákony a ochrana zemědělského a lesního půdního fondu
    Rekultivace Dolu Vrbenský - příklad nového pojetí tvorby následné krajiny
    Rekultivace fytotoxických lokalit severočeské pánve aplikací jílovcových sorbentů, biodegradací a dalšími netradičními rekultivačními metodami
    Rekultivace jako nedílná součást báňské technologie
    Rekultivace lomu Chabařovice - tečka za těžbou uhlí
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
    Rekultivace po těžbě uhlí povrchovým způsobem
    Rekultivace popílkových odkališť
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Rekultivace šedých miocenních jílů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve
    Rekultivace technogenních krajin
    Rekultivace území dolů Bílina
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Sanace a rekultivace sesuvného území Čepirožské výsypky
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    Těžba nerostných surovin a krajinné rekultivace
    Úhrady z dobývaných prostor, rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody podle hornického zákona
    Ukončení těžby na lomu Ležáky a.s. MUS - sanace a rekultivace zbytkové jámy a její začlenění do krajiny
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek
    Vliv těžby uhlí na způsoby sanace a rekultivace a jejich ekonomická náročnost
    Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Zemědělská rekultivace výsypek Dolu Bílina
    Životní prostředí a rekultivace v jihowaleské uhelné pánvi