Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Republice
Monografie
    Bioarcheologie v České republice.
    Bioarcheologie v České republice. Petr Pokorný = Bioarchaeology in the Czech Republic / edited by Jaromír Beneš & Petr Pokorný. -- V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta ; Praha : Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 2008. -- 518 s
    Didaktika biologie a geologie v přípravě a dalším vzdělávání učitelů v České a Slovenské republice
    Hodnocení změn látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON v České republice
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    Inovativní trendy a přístupy v geografickém výzkumu v České republice a na Slovensku. Sborník abstraktů Z XVIII. česko-slovenského geografického akademického semináře
    Katalog geohazardů - databáze informací o rizikových geofaktorech v České republice
    Krajina v České republice
    Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2
    Povodně v České republice v roce 2010
    Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí.
    Sedimentární geologie v České republice
    Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty
    Sedimentární geologie v České republice. Abstrakty
    Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-16, 25-23-14, 25-23-19, 25-32-17, 25-32-09, 25-32-10
    Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-22, 25-32-15, 25-32-25
    SVAHOVÉ DEFORMACE V ČESKÉ REPUBLICE - oblast Zlínsko
    Svahové deformace v České republice
    Uživatelská příručka k eWater aplikaci pro prohlížení hydrogeologických objektů v České republice
    Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 1. Sudokopytníci (Artiodactyla)
    Velcí savci v České republice. Rozšíření, historie a ochrana. 2. Šelmy (Carnivora)
    Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
    VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
    Významné geologické lokality v České republice - internetová aplikace
    Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podle imisního gradientu v České republice
    Zákonitosti interakce systému voda-hornina-krajina a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice
    Závěrečná zpráva projektu SP/1c5/157/07 (2007-2011)- Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Článek
    40 let těžby a úpravy fluoritu v České republice
    Aktuální problémy a možnosti environmentální geomorfologie v České republice
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice
    Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice
    Asymetrie pramenných úseků údolí v České republice
    B.2.2. Poměr bazických kationtů a hliníku a stav smrkových porostů v České republice
    Bedla olivolupenná - Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Černé uhlí v České republice a jeho transformace do nových ekonomických podmínek
    Deset let práce geologické expedice v Jemenské lidové demokratické republice
    Diamantový důl Premier v Jihoafrické republice
    Diamanty v republice Sierra Leone
    Divergentní trendy v zemědělství a v sektoru bioplynových stanic v České Republice: příležitost nebo hrozba?
    Dokumentace speleologických objektů v České republice
    Dopad společenských a ekonomických změn panelových sídlišť v České republice
    Doplnění soustavy chráněných krajinných oblastí v České republice
    Emise uhelného metanu do ovzduší v České republice a izotopové složení uhlíku
    Faktory revitalizace brownfieldů v České Republice
    Fluoritová těžba v České republice
    Fyzickogeografické aspekty nebezpečných hydrometeorologických jevů v České republice a jejich socioekonomické impakty
    Geochemická prospekce v Syrské arabské republice
    Geologické mapování v Jemenské lidové demokratické republice
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv)
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Geomagnetické anomálie v České republice
    Historické povodně v České republice na příkladech z řeky Dyje
    Historie uranového průmyslu v České republice
    Hodnocení geofaktorů a současný stav poznatků v České republice
    Impaktový kráter Tswaing v Jihoafrické republice
    Jak dál s českým uranem - zajišťuje současná těžba uranu v České republice potřeby našich jaderných elektráren?
    Kartografické vyjádření jakosti podzemních a povrchových vod v České republice
    Katastrofa na jezeře Nyos v Kamerunské republice
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Kolik existuje v České republice minerálních druhů?
    Kritické zátěže ekosystému okyselujícími imisemi v České republice
    Kvalita povrchových vod v České Republice : splníme podmínky evropské směrnice?
    Kyselé deště a horská rašeliniště : vody s převažující organickou kyselostí už v České republice neexistují
    Kyzová ložiska zóny Las Moscas-Siguanea v sérii Trinidad v Kubánské republice
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Ložiska a výskyty Sb-mineralizace v České republice
    Ložiska loparitu Lovozerského masívu v Ruské republice
    Ložiska uranu v České republice v letech 1945-1990
    Ložiska železných rud v České republice a současné trendy v jejich průzkumu a těžbě ve světě
    Manganová ruda v Jihoafrické republice (JAR)
    Mapa erozního ohrožení půd a transportu sedimentu v České republice
    Mapy náchylnosti k sesouvání v České republice
    Mapy radonového rizika 1 : 50 000 v České republice
    Mapy radonového rizika 1:50 000 v České republice
    Melanoflogit - vzácný polymorf hmoty SiO2 a jeho druhý výskyt v České republice
    Mezinárodní speleologický kongres opět v České republice
    Minerální pigmenty v České republice
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice (12-243 Praha-sever, 34-124 Pouzdřany)
    Mineralogické složení a vývoj důležitých sprašových profilů v České republice
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice
    Minerály skupiny mixitu z lokalit v České republice
    Modelování zranitelnosti vod acidifikací v České republice
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Morfologie a složení zlata z aluviálních rozsypů v České republice
    Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba
    Možnosti průzkumu a dobývání zlata v České republice
    Možnosti zlepšení jakosti pitné vody v České republice
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Nálezy velkých krystalů v České republice
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Neobvyklé výskyty berylu v České republice
    Nepůvodní druhy z čeledi límcovkovitých - Strophariaceae v České republice
    Nerosty skupiny tetraedritu a jejich výskyt v České a Slovenské republice
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice
    Nové trendy a možnosti výzkumu ve fyzické geografii v 21. století v České republice
    Novela horního zákona a další vývoj horního práva v České republice
    Obnovitelné zdroje energie a zaměstnanost v České republice
    Ochrana vod před znečištěním v Maďarské lidové republice
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ochrana významných geologických lokalit v České republice
    Ochranná pásma zdrojů podzemních vod v České republice
    Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice
    Oxidické minerály bismutu v České republice
    Oxidické minerály bizmutu v České republice
    Paradoxy přírodních katastrof : pět let po katastrofálních povodních v České republice
    Perspektiva těžby uranu v České republice
    Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice
    Perspektivy těžby a úbytku zásob uhlí v České republice
    Perspektivy těžby a využívání CBM v České republice
    Perspektivy těžby uranu v České republice
    Perspektivy využití černého uhlí v České republice
    Počasí a klíštětem přenášená virová encefalitis v České a Slovenské republice
    Podzemní led v kamenných sutích : Ostrůvky severské přírody s chladnomilnými rostlinami a živočichy v České republice
    Posouzení seismického zatížení středověkého Dolu Jeroným v České republice
    Povodeň v srpnu 2002 v České republice
    Povolení k vyhledávání a průzkumu ložisek vyhrazených nerostů v České republice platná k 30.červnu 1994
    Problematika holsteinského interglaciálu v České republice
    Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití
    Projekt ochrany význačných geologických objektů v České republice
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Průzkum a sanace znečištění - současný stav a výhled problematiky v České republice
    Průzkum ložiska apatitu Evate v Mosambické lidové republice
    Průzkumné práce na ložisku Modoto v Mongolské lidové republice
    Předpovídání povodní v České republice
    Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled minerálů-prvků zjištěných v České republice
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice : (23-22 Žďár nad Sázavou, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí)
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice
    Radon a radonové riziko v České republice
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Radonový index geologického podloží a jeho vliv na strategii vyhledávání rizikových objektů v České republice
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část I. Černé uhlí
    Reálně vytěžitelné zásoby uhlí v otevřených dolech v České republice. Část II.Hnědé uhlí
    Rebilance zásob podzemních vod v České republice
    Regionální geochemická prospekce v Syrské arabské republice
    Regionální výzkum radonového rizika v České republice
    Restrukturalizace uhelného průmyslu v České republice
    Rok planety Země v České republice 2007-2008-2009
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozbor příčin zvýšeného výskytu svahových deformací v České republice v červenci 1997
    Rozdíly v koncentracích radonu v hlubším horninovém podloží a v jeho kvartérním pokryvu - regionální podklady pro detailizaci přechodného radonového indexu v České republice
    Sedimentární geologie v České republice
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sekundární minerály uranu v České republice
    Sezonní a dlouhodobý vývoj důlních vod v České republice
    Současné horní právo v České republice
    Současné možnosti terénního odběru vzorků grafitové suroviny v České republice
    Současnost a výhledy inženýrské geologie v Německé spolkové republice
    Současný stav užité geofyziky v České republice
    Souhrnná informace o útlumu a likvidaci hornictví v České republice
    Srovnání některých poznatků o zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů na dolech Ukrajiny a v České republice
    Stav a ochrana horninového prostředí v České republice
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
    Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice. Textures and structures of Quaternary clastic sediments in the Czech Republic
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
    Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice. Study of clay fraction in sediments of continental glaciations in the Czech Republic
    Šíření produktů štěpení a radiolýzy z vyhořelého paliva puklinami žulových masívů v České republice
    Technická likvidace hlubinných dolů v České republice
    Těžba a vývoz nerostných surovin v České republice
    Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012
    Těžba uhlí v České republice a v Evropské unii
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Transformační procesy venkovské krajiny v České republice na příkladu území Budišovska
    Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
    Uranové hornictví v České republice
    Uranový průmysl v České republice - historie a současný vývoj
    Útlum těžby uranu v České republice
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Volynskit z Jílového - první výskyt v České republice
    Výskyt a léčba relapsu dětské akutní lymfoblastické leukémie v České republice v letech 1990-2000
    Výskyty fosfuranylitu v České republice
    Výskyty křídového uhlí v České republice
    Výsledky mezinárodního nabídkového řízení na průzkum zlata v České republice
    Vývoj látkových toků a překročení kritických zátěží v České republice
    Vývoj látkových toků v české republice (GEOMON)
    Vývoj látkových toků v České republice (GEOMON)
    Vývoj metod hodnocení indikačních plynů samovznícení uhelné hmoty v České republice
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Výzkum arsenové deponie na lokalitě Přebuz - druhý výskyt kaatialaitu v České republice
    Výzkum eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku v České republice
    Výzkum radonového rizika v České republice
    Význam maximálních hodnot radonu v podloží pro hodnocení radonového rizika v České republice
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomivých struktur v České republice
    Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice
    Wollastonit - nová surovina v České republice
    Wollastonit a jeho ložiska v České republice
    Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku
    Zeolity jako perspektivní surovina v České republice
    Zhodnocení těženého důlního plynu z uzavřených dolů ve Spolkové republice Německo
    Zkušenosti s využíváním ložisek safírů v Laoské lidově demokratické republice
    Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
    Zvýšený výskyt sesuvů v České republice v zimním období 2002/2003
    Životní prostředí v České republice : hlavním požadavkům EU vyhovujeme : jak dál?