Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Revíru
Monografie
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském rudním revíru
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornoměstském rudním revíru
    Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference
    Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference
    Hornické naučné stezky zlatohorského rudního revíru
    Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva
    Uhelné hornictví v ostravsko - karvinském revíru
    Uhelné hornictví v ostravsko-karvinském revíru
    Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358
    Zkušenosti z uhelného revíru v Pennsylvanii
Článek
    15. výročí ukončení těžby uhlí v rosicko-oslavanském revíru : důl Antonín - nejdéle těžící důl Rosicko-Oslavanska
    40 let ochrany a prezentace hornických památek uhelného hornictví v Severočeském hnědouhelném revíru
    Aktuální inženýrskogeologické problémy v severočeském hnědouhelném revíru
    Amalgam zlata z novoknínského zlatonosného revíru, střední Čechy (Česká republika)
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska - Vysoká
    Analýza povrchových tvarů Andělskohorského rudního revíru, část Hláska-Vysoká
    Aspekty zahlazování následků hornické činnosti v podmínkách podkrušnohorských revírů v návaznosti na navrženou koncepci energetické politiky České republiky
    Au a Ag v jižní části zlatohorského rudního revíru
    Báňské zákonodárství ve Slavkovsko-krásenském revíru
    Barnatý muskovit a barnatý flogopit v metamorfitech a rudách zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Bizmutit z revíru Preisselberg v Krupce
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize amtimonitu)
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Charakteristiky puklinových struktur v neotřesové a otřesové oblasti Kladenského revíru
    Chemické složení základních typů hornin ve Zlatohorském rudním revíru
    Devonské vulkanické cykly, sedimentace a zrudnění ve Zlatohorském rudním revíru
    Digitální model jihomoravského lignitového revíru v oblasti Bzence a jeho vizualizace
    Dlouhodobé projevy důlní činnosti na povrchu v otřesové oblasti kladenského revíru
    Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století
    Doly u Panenské Hůrky a Andělské Hory v chrastavském revíru
    Doprovodné suroviny severočeského hnědouhelného revíru
    Dosavadní výsledky hydrogeologického matematického modelování detritu v Ostravsko-Karvinském revíru
    Dosavadní výsledky zvládání průtrží hornin a plynů při hloubení jam dolu Slaný a zkušenosti z této problematiky v revíru Werra - NDR
    Druhotné minerály jáchymovského rudního revíru
    Důlní vody v severočeském hnědouhelném revíru
    Emise důlních plynů v ostravsko-karvinském uhelním [i.e. uhelném] revíru a možnosti jejich minimalizace
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Generální projekt průzkumných prací v hornobenešovském revíru
    Geochemická charakteristika sulfidů ze severní části kutnohorského rudního revíru
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemie stopových prvků v metapelitech rudního revíru Zlaté hory
    Geologická stavba kutnohorského rudního revíru
    Gruntecké pásmo v severní části Kutnohorského revíru
    Historická produkce zlata zlatohorského rudního revíru
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Historie asanačně-rekultivačních prací v Ostravsko-karvinském revíru (OKR)
    Historie dolování drahých kovů v Rudolfovském revíru u Českých Budějovic
    Historie separátní hnědouhelné pánvičky u Měrunic v severočeském hnědouhelném revíru
    Historie výzkumu seismicity v kladenském revíru
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky
    Horníci Západočeských uhelných dolů oslavili 31.3.2007 30. výročí ukončení těžby černého uhlí na největším a nejznámějším dole revíru, dole Obránců míru ve Zbůchu
    Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
    Hornická naučná stezka (HNS) ve zlatohorském rudním revíru
    Hornická osada ve Zlatohorském rudním revíru - Erlitz nebo Altenberg?
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    Hydrogeologická problematika lipnického zlomu na velkolomu jiří v Sokolovském revíru
    Hydrogeologické poměry a odvodňování dolů severočeského hnědouhelného revíru
    Hydrogeologický průzkum ložisek ve zlatohorském rudním revíru
    Inkluze rozpustných chloridů v matrix pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Interpretace báňsko-historických údajů v ložiskové geologii na příkladu Rudolfovského rudního revíru
    Intoxikace životního prostředí v kutnohorském rudním revíru
    IS zlatohorského rudního revíru
    Jaklovecké vrstvy (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru (hornoslezská pánev)
    Jílové minerály štýrských příkrovů v jižní čísti ostravsko-karvinského revíru
    K dolování uranu v revíru Potůčky v Krušných horách
    K historii rosicko-oslavanského uhelného revíru. 2. část
    K mikrofaunistickému výzkumu porubských vrstev v ostravsko-karvinském černouhelném revíru
    K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
    K mineralogii j. části bělčického zlatonosného revíru
    K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
    K mineralogii jílovského zlatonosného revíru
    K otázce výskytu wurtzitu v polymetalických rudách březohorského rudního revíru (Příbram, střední Čechy)
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru
    Komplexní mineralogická analýza tonsteinů z vybraných uhelných slojí ostravsko-karvinského revíru
    Koncepce rozvoje dolu Stachanov ve východočeském uhelném revíru
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Krystaly pyrhotinu v kutnohorském rudním revíru
    Křemen a chalcedon v pelosideritu z kladenského uhelného revíru
    Křemenné horniny Zlatohorského rudního revíru
    Kyselé vulkanity zlatohorského rudního revíru
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Litologie metapelitů devonských sérií zlatohorského rudního revíru
    Ložiska východočeského uhelného revíru ve velkých hloubkách
    Ložiskově geologické poměry a stav starých hornických prací v rudním revíru Ratibořské hory - Stará Vožice
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický chlorargyrit z kutnohorského rudního revíru - nový minerál pro Kutnou Horu
    Makroskopický covellin z rudního revíru Krupka v Krušných horách (Česká republika)
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Makroskopický gustavit s proměnlivým poměrem Bi/Sb z kutnohorského rudního revíru
    Manganit z vrančicko-radětického polymetalického revíru (střední Čechy)
    Metamorfogenní Au-W mineralizace v kašperskohorském revíru
    Metodika odhadu prognózních zásob rudního revíru na příkladu oblasti Horního Měsra u Rýmařova
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
    Mikroskopické projevy postsedimentární alterace sloje 39 (Namur B) v pestrých vrstvách dolu A. Zápotocký v Ostravsko-karvinském revíru
    Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Minerály březohorského rudního revíru
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály dolů a hald kladenského revíru
    Minerály dolů kladenského revíru
    Minerály Pd-Pt norilského revíru (severní Sibiř, Rusko)
    Minerály Sn-W revíru Krásno u Horního Slavkova
    Minerály stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Minerály uranového revíru Horní Slavkov
    Nález kobaltového minerálu v jihlavském rudním revíru
    Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
    Nález polymetalického zrudnění v proterozoiku na dole Kladno (překop č.253) v kladenském uhelném revíru
    Nález vzácného karbonátu uranylu (rutherfordinu) v jáchymovském rudním revíru
    Některé poznatky z důlních otřesů v Ostravsko-karvinském revíru
    Některé teoretické a metodické aspekty hydrogeologického výzkumu a průzkumu v Ostravsko-karvinském revíru
    Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
    Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru
    Nové mineralogické poznatky z kutnohorského revíru (2002-2007)
    Nové minerály z revíru Knötel v Krupce
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové poznatky k hornickému revíru v Mariánském Údolí u Olomouce
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové poznatky o supergenních minerálech revíru Krupka, Krušné hory
    Nové skutečnosti o Jílové rozsedlině mezi hlubinnými doly Julius 3 a M. J. Hus v Severočeském hnědouhelném revíru
    Nové sulfáty železa ze zlatohorského revíru v Jeseníkách
    Nové výskyty milleritu v ostravsko-karvinském revíru
    Ocenění zásob Ag v Jihlavském rudním revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Optimální mezipatrová výška pro uhelné doly, zejména pro doly Ostravsko-Karvinského revíru
    Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru
    Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály
    Paleogeomorfologie zlatohorského revíru
    Pegmatity Malchanského revíru v Zabajkalí
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Petrochemická charakteristika hornin jílovského pásma na ložisku Čelina ve zlatonosném revíru Psí hory
    Petrogeneze kvarcitů zlatohorského rudního revíru
    Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti (11-21 Karlovy Vary)
    Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti
    Podmínky migrace a srážení arzénu a těžkých kovů ve vodách vytékajících z opuštěných důlních děl v kutnohorském revíru a návazná rizika kontaminace životního prostředí
    Podnikání Olomouckého arcibiskupství a kapituly v ostravsko-karvinském revíru ve druhé polovině 19. století
    Podnikatelské aktivity hraběte Heinricha von Larisch-Mönnicha a počátky těžby kamenného uhlí ve střední části ostravsko-karvinského revíru ve druhé třetině 19. století
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Poklesová kotlina v okrajových partiích Ostravsko-karvinského revíru
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Poklesy povrchu v oblasti kladenského uhelného revíru
    Polymetalická mineralizace Kutnohorského revíru
    Použití tunelovacího stroje v Ostravsko-karvinském revíru
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatohorském rudním revíru
    Poznatky z novodobé hornické činnosti ve zlatorském rudním revíru
    Poznatky z využívání technologie nadstropového dobývání pomocí výztuže MHW 320-20/30 v kladenském revíru
    Problematika erozních procesů na převýšených výsypkách severočeského hnědouhelného revíru
    Problematika účelného zhodnocení zbytkové substance závalových ploch v lomech severočeských hnědouhelných revírů
    Problematika úpravy hydrofyzikálních vlastností výsypkových zemin v severočeském hnědouhelném revíru
    Prognóza rozvoje revíru Hnědouhelných dolů a briketáren Sokolov do vyuhlení
    Prognóza rozvoje těžeb Severočeského hnědouhelného revíru do vyuhlení zásob
    Prognózy Zlatohorského rudního revíru : stav a perspektivy průzkumu
    Program revitalizace krajiny v Sokolovském revíru
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    Průřez historií těžby uhlí v Rosicko-oslavanském černouhelném revíru
    Průzkum starých důlních děl v okolí obce Kamenná (severní část jihlavského rudního revíru) - předběžné výsledky
    Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
    Průzkumné práce v rosicko-oslavanském revíru
    První výskyt Sn-sulfidů v jílovském zlatonosném revíru (Česká republika)
    Předběžná zpráva o výskytech tonsteinů ve spodních sušských vrstvách v ostravsko-karvinském revíru
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přežijí v kutnohorském rudním revíru památky po dolování?
    Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru
    Pyrolýza uhlí ostravsko-karvinského revíru
    Pyromorfit z jihlavského rudního revíru
    Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru
    Recentní druhotné minerály kladenského revíru
    Recentní sekundární minerály staročeského pásma v kutnohorském rudním revíru
    Regionální diagnostický polygon ostravsko-karvinského revíru
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Rekultivace Severočeského hnědouhelného revíru v proměnách času
    Rekultivace v Severočeském hnědouhelném revíru - tradice a současnost
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Rozbor průtrží uhlí a plynů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Ryzí stříbro z jihlavského rudního revíru
    Rýžoviště zlata na Hubenovském potoce u obce Drevníky, jv. od Dobříše (jižní periférie zlatonosného revíru Nový Knín)
    Řešení hydrogeologické problematiky při likvidaci dolů ostravské dílčí pánve v ostravsko-karvinském revíru
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Sb-mineralizace v severní části kutnohorského rudního revíru
    Seismická aktivita v oblasti povrchových dolů Severočeského hnědouhelného revíru
    Sekundární mineralizace březohorského revíru
    Silikáty barya v metamorfitech a sulfidických rudách zlatohorského rudního revíru
    Síra v uhlí severočeského hnědouhelného revíru
    Sledování vztahu mezi pevností pískovců v prostém tlaku a stupněm jejich diageneze v ostravsko-karvinském revíru
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Sonda do dějin rudního revíru Příbram na přelomu 19. a 20. století
    Současný stav pozůstatků dolování v kutnohorském revíru
    Současný stav revíru El Cobre na Kubě
    Současný stav revíru Matahambre a Santa Lucia na Kubě
    Souvislost mezi hloubkou uložení, stupněm diageneze, petrologickými a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi psamitických sedimentů Ostravsko-karvinského černouhelného revíru
    Srovnání vulkanogenních litostratigrafických horizontů petřkovických vrstev ostravského souvrství v dobývacích prostorech "Paskov" a "Staříč" v ostravsko-karvinském revíru.
    Staré dolování a hornické památky v jezdovickém rudním revíru
    Stručná historie těžby polymetalických rud a železa v Hornobenešovském revíru
    Stručný přehled geologických poměrů v ostravsko-karvinském revíru
    Stručný přehled geologických poměrů zlatohorského rudního revíru
    Stručný přehled minerálů ostravsko-karvinského revíru
    Stříbrné minerály vožicko-ratibořského revíru
    Studijní cesta skupiny báňských odborníků do řeckého lignitového revíru Ptolemaida
    Tektonická stavba 4.kry dolu ČSM v Ostravsko-karvinském revíru
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
    Těžba rud v jáchymovském rudním revíru podle geochemického záznamu v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie/ Der Abbau von Erzen im Joachimsthaler Erzrevier als geochemische Spur in den alluvialen Sedimenten der Wistritz (Bystřice) - Eine Fallstudie
    Těžba uhlí metodou "board and pillar" v revíru Godavari Valley v Indii
    Těžní věž Dolu Simson ve Zbýšově z roku 1902 - jediná technická památka Rosicko-oslavanského revíru
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Uložení báňských archivů z činnosti kamenouhelného revíru KLADNO-SLANÝ-RAKOVNÍK
    Užitá geofyzika při vyhledávání čedičových těles v severočeském hnědouhelném revíru
    Vizualizace výstupů z digitálního modelu jihomoravského lignitového revíru v prostředí GIS
    Vliv hornické činnosti na vodní toky a vodní plochy v oblasti Ostravsko-karvinského revíru
    Vliv poklesů na kvalitativní změny hlavních genetických půdních typů v Ostravsko-karvinském revíru
    Vliv složení starých hutních strusek z území kutnohorského revíru na kontaminaci horninového prostředí rizikovými prvky
    Vliv zemětřesení s ohnisky v západních Čechách na svahy v oblasti Severočeského hnědouhelného revíru
    Vyhledávací průzkum Sn, W rud v hornoslavkovském revíru
    Výskyt arsenolampritu v příbramském uran-polymetalickém revíru
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém reviru (šachta 16, Příbram - Háje), Česká republika
    Výskyt cuprostibitu v příbramském uran-polymetalickém revíru (šachta 16, Příbram-Háje), Česká republika
    Výskyt parkeritu v uranovém rudním revíru Horní Slavkov (Česká republika)
    Výskyty magnetitu v jz. části příbramského uran-polymetalického revíru
    Výskyty technogenních sulfátů v Ostravsko-karvinském revíru
    Výsledky a program průzkumu v hornoměstském rudním revíru
    Výsledky nových výzkumů ve velkobystřickém rudním revíru a v areálu kóty Velký Kosíř (441,9 m), Olomoucko
    Výsledky ověřování prognóz v kutnohorském revíru
    Výsledky průzkumu Cu-rud ložiska Hornické Skály ve zlatohorském rudním revíru
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
    Využití radionuklidů při řešení vybraných hydrogeologických problémů v severočeském hnědouhelném revíru
    Využití zásob uhlí s vysokým obsahem popela severočeského hnědouhelného revíru podzemním zplyňováním uměle vytvořených uhelných ložisek
    Využívání odpadů z těžby a úpravy uhlí v kladenském revíru
    Vývoj a změny bioty v Ostravsko-karvinském revíru
    Vývoj důlních podniků kladenského revíru v poslední čtvrtině 19.století a na začátku 20.století
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Význam a účinnost informačního seizmologického systému v protiotřesovém boji v ostravsko-karvinském revíru
    Vznik a geologická stavba kladenského revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru
    Vztah mezi antimonovou a Au mineralizacív krásnohorsko-milešovském rudním revíru ve středočeském plutonu
    Vztah mezi nerostným složením, mechanicko-fyzikálními vlastnostmi a jejich dobyvatelností při odklizu v lomech Severočeského hnědouhelného revíru
    Vztah Sb a Au mineralizací v Krásnohorsko-milešovském rudním revíru
    Zajímavé nálezy zlata v jílovském revíru
    Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru
    Zeolity příbramského polymetalického revíru
    Zeolity v jílovském zlatonosném revíru
    Zinkolivenit z rudního revíru Krupka, Krušné hory (Česká republika)
    Zirkon v uhelných tonsteinech ostravsko-karvinského revíru
    Zkušenosti s vinohradnickou rekultivací v Severočeském hnědouhelném revíru