Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Revize
Monografie
    Revize aktuálního stavu zajištění starých důlních děl
    Revize vrtného jádra z převzatého archivu hmotné dokumentace Litvínovské uhelné a.s. do archivního systému hmotné dokumentace útvaru Geofond ČGS
    Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS
    Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
Článek
    Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1 (25-33 Uherské Hradiště)
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize amtimonitu)
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
    Litologická revize spodnokambrických klastik z vrtu Měnín-1 (24-43 Šlapanice)
    Nové nálezy a revize sekundárních minerálů Příbramska
    Předběžná revize rodu Stramentum Logan, 1897 (Cirripedia, Stramentidae) z české křídové pánve : 02-32 Teplice, 12-12 Louny, 12-24 Praha, 12-14 Rakovník
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severné od Brna
    Revize a stratigrafické zařazení terciérních sedimentů v depresích severně od Brna (24-32 Brno, 24-41 Vyškov)
    Revize druhu Ctenodonta bohemica (Barrande, 1881) (Bivalvia) z českého darriwilu (ordovik)
    Revize dufrenitu z Poniklé
    REVIZE GEOLOGICKÉ DOKUMENTACE ŠTOL VE KŘTINSKÉM ÚDOLÍ, MORAVSKÝ KRAS
    Revize karbonátových hornin v regionu středních Čech z hlediska zemědělství
    Revize kolekce fosilní makrofauny z lokality Slatinky (karpatská předhlubeň, spodní baden) uložené ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
    Revize křídových mechovek popsaných Prantlem (1938)
    Revize limonitu z Poniklé u Jilemnice
    Revize lokalit vltavínů Lhotka v Nových Hradech a Podeřiště
    Revize lokality Březí u Říčan a lokality Oheb u Seče v Železných horách - nalezišť krystalů ortoklasu
    Revize málo známých a pochybných druhů trilobitů z Barrandienu
    Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku
    Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk (14-42 Rýmařov)
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize některých významných mineralogických lokalit v okolí Maršíkova a Sobotína, okres Šumperk
    Revize paleontologické sbírky doc. RNDr. Ilji Peka, CSc.
    Revize pásem hygienické ochrany (PHO) březovského vodovodu (24-12 Letovice, 14-34 Svitavy)
    Revize postupů při plynové chromatografické analýze spontánních plynů a plynů rozpuštěných ve vodách. 1. etapa
    Revize pozdně pliocenních a kvartérních nálezů zástupců čeledi Mustelidae (kunovité šelmy) z území Čech, Moravy a Slezska
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokalit Českého krasu (Koněprusy - Kobyla - Chlupáčova sluj, Srbsko - Chlum - I. a IV. sluj) (12-41 Beroun)
    Revize rodu Castor Linnaeus, 1758 (Mammalia, Rodentia) z lokality Koněprusy-Zlatý kůň - jeskyně C 718
    Revize rodu Stromatocystites Pompeckj, 1896 (Edrioasteroidea) z kambria České republiky
    Revize speleologické dokumentace pseudokrasových jeskyní "Ledové sluje" z archivu Správy Národního parku Podyjí a její implementace do GIS
    Revize stavu minerálních vod v ČR
    Revize trilobitů nadčeledi Dalmanitoidea z českého ordoviku, siluru a devonu
    Revize vybraných skupin dekapodů (infrařád Astacidea Latreille, 1802 a Glypheidea Winckler, 1882) z české křídové pánve
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Revize výskytu nickamínku ve Velikonoční jeskyni u Týnčan
    Revize výskytu vltavínů na zapomenuté lokalitě na Vrábečsku
    Revize zlatonosných žil Halířského pásma na východním okraji jílovského zlatonosného revíru
    Revize zlomů v severočeské hnědouhelné pánvi
    Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
    Výsledky revize senonských foraminifer ze zóny Čejč-Zaječí ždánick jednotky (34-21 Hustopeče)
    Výsledky revize snosových oblastí barytu v Českém masívu
    Výsledky revize struskových odvalů v Cu-revíru Tisová u Kraslic
    Výsledky systematické revize myctophidů (mimo rod Diaphus) centrální Paratethydy
    "Zaratit" z Kladna (Česká republika) - revize a nová data