Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rieky
Článek
    Inžinierskogeologická charakteristika údolia rieky Poprad v úseku od Starej Ĺubovne po hranicu s PR
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Prognóza akosti vody rieky Moravy po výstavbe vodného diela Wolfsthal-Bratislava
    Štruktúrna analýza deformácií vo flyšových a bradlových sukcesiach v údolí rieky Vláry
    Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci