Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Roce
Monografie
    3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek
    Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2008
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2009
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2012. Zpráva ke smlouvě o dílo 790/22/10
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2013
    Distribuovaný řídící a měřící systém a seizmické zatížení v roce 2007 historického dolu Jeroným v Čisté. Výzkumná zpráva
    ETAPOVÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROJEKTU GEOLOGICKÝCH PRACÍ v roce 2001 Geologické a geochemické mapování ZAALTAJSKÉ GOBI v měřítku 1 : 200 000
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1993
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1994
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1995
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1997. 5. ročník.
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
    Geomorfologický sborník ... ; stav geomorfologických výzkumů v roce 2006. Sborník abstraktů z mezinárodního semináře
    Geomorfologický sborník ... : stav geomorfologických výzkumů v roce ... : sborník abstraktů z mezinárodního semináře ...
    Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
    Geomorfologický sborník 1. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře
    Geomorfologický sborník 2 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2003 : příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie '03 (22.-23. 4. 2003, Nečtiny)
    Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006)
    Geomorfologický sborník 5. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006
    Geomorfologický sborník. 10, Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012
    Geomorfologický sborník 11. Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013
    Geomorfologický sborník 12. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference - Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014
    Je Česká republika v roce 2007 100% právním státem? : (anebo jen na 75% či 50%?) : 1. seminář, 27. listopadu 2007 ; Klimatické změny a co s nimi? : 2. seminář, 13. prosince 2007 : sborník textů. 22
    Měrná vodivost povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy
    Měření změn napětí v horninovém masivu v okolí průzkumné školy staveniště Skalka pomocí tenzometrických svorníků v roce 2012
    Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
    Morfotektonická analýza území CHKO Jizerské hory, etapová zpráva za výzkum v roce 2002
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Obsah arzenu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah beryllia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah chloridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah DOC (rozpuštěný organický uhlík) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah draslíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah dusičnanů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah fluoridů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah hliníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah hořčíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah kadmia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah křemíku (jako SiO2) v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah lithia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah manganu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah mědi v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah olova v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah síranů v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah sodíku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah stroncia v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah vápníku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah veškerého rozpuštěného fosforu v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah zinku v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    Obsah železa v povrchových vodách v roce 2007: Povodí Moravy
    pH povrchových vod v roce 2007: Povodí Moravy
    Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990
    Povodně v České republice v roce 2010
    Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992
    Přehled ekologicky zaměřených geologických výzkumných prací v roce 1993
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového životního prostředí v roce 1998
    Přehled výsledů geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
    Roční zpráva o řešení projektu FR-TI3/579 v programu TIP v roce 2013
    Sborník abstraktů a exkurzní průvodce Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013, Mikulov, 24.-26. dubna 2013 Geomorfologický sborník
    Sborník abstraktů z konference ČAG "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2012 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení Dolu Jeroným v Čisté v roce 2013 a výsledky kontinuálního měření vybraných parametrů pomocí DMS
    Seizmické zatížení historického Dolu Jeroným v Čisté v roce 2008 a distribuovaný měřicí systém
    Statistická ročenka životního prostředí České republiky v roce 2006
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008, Geomorfologický sborník 7, sborník abstraktů
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2003. Příspěvky z mezinárodního semináře Geomorfologie 03
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2004 - Sborník prací z mezinárodního semináře 26.-28.4.2004
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 . Sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4. 2006)
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008, Geomorfologický sborník 7, Sborník abstraktů
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Sborník abstraktů.
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2009
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013. 11, Sborník abstraktů a exkurzní průvodce konference. Geomorfologický sborník
    Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životní prostředí - projekt 3211. Zpráva o výsledcích řešení v roce 2001
    Vliv změn geomagnetického pole na organismy a jejich možný odraz ve fosilním záznamu. Přehled eko-geologických výykumných prací v roce 1992.
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice - zpráva o realizaci projektu VaV MŽP ČR SP/1c5/157/07 v roce 2007
    Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje SP/1c5/157/07 v roce 2008
    Závěrečná zpráva o plnění projektu "Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí" v roce 1994. Závěrečná zpráva o plnění projektu Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí v roce 1994.
    Závěrečná zpráva o řešení projektu v programu Trvalá prosperita MPO v roce 2006-2007
    Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2009
    Zpráva o geologických výzkumech v roce 2001
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2010 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o realizaci projektu Výzkumu a vývoje v roce 2011 - projekt VaV SP/1c5/157/07: VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
    Zpráva o řešení projektu PECO 93 "Meteorological factors influencing slope stability and slope movent type: Evaluation of hazard prone areas" v roce l994
    Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2008
    Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2009
    Zpráva o výzkumu jihomoravských aluviálních luk v roce 2013
    Zprávy o geolocických výzkumech v roce 2001
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
    Životní prostředí a hutnictví železa a hutní druhovýroby v roce 2008
Článek
    57. výroční konference mezinárodní Meteoritické společnosti v Praze v roce 1994
    Atmosférická depozice ekologicky významných látek na stanicích Hříběcí boudy a Rýchory v Krkonoších v roce 2003
    Biostratigrafický výzkum křídy ve vnějších Západních Karpatech v roce 2001 (Česká a Slovenská republika) (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov)
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : návrhy na řešení způsobených škod
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : Návrhy řešení způsobených škod (25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov p.R., 25-32 Zlín. 25-41 Vsetín, 25-34 Luhačovice, 25-43 Púchov)
    Československá geografická literatura v roce 1982
    Československá geografická literatura v roce 1983
    Činnost geologicko-měřické služby v roce 1979 a 1980
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1995
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1996
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2001
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v roce 2002
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2004
    Činnost stálé komise RVHPpro spolupráci v oblasti geologie v roce 1985
    Den horníků na poštovních známkách Československé a České republiky po roce 1945
    Dokumentace sesuvů spojených s povodněmi v roce 1997 v jesenické oblasti
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1994 : část I.- terénní práce
    Dokumentace významných mineralogických lokalit u Sobotína a Maršíkova v roce 1995. Část II, Analytické práce, naučná stezka
    Dosažení evropského rekordu hloubky březohorského dolu Anna v roce 1941
    Eklogity v roce 1989
    Felix Cornu a Rudolf Görgey na Faerských ostrovech v roce 1907
    Geofyzikální průzkum zaniklé kanonie premonstrátek v Louňovicích pod Blaníkem. Předběžné výsledky v roce 2008.
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997 (25-14 Valašské Meziříčí)
    Geologická stavba slezské a podslezské jednotky v řečišti Bečvy u Choryně po odkrytí během povodně v roce 1997
    Geologické mapování miocenních a kvartérních sedimentů na území listů 34-241 Holíč a 34-243 Tvrdonice v roce 2001 (34-24 Holíč)
    Geologické práce hrazené ze státního rozpočtu realizované v roce 1999
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997
    Hodnocení současné radioaktivní zátěže v severovýchodních Čechách z podkladů leteckého geofyzikálního průzkumu v roce 1997, plocha C - Broumovsko
    Informace o sanačních pracích v šachtě Pravřídla, provedených v roce 2000 a nových skutečnostech z doby jeho hloubení v roce 1881
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgrúň v roce 1998 (25-24 Turzovka)
    Integrovaný mikrobiostratigrafický výzkum hranice křída/terciér na lokalitě Uzgruň v roce 1998
    Jubilejní zemská výstava v Praze v roce 1891 a vltavíny
    K úkolům našeho uhelného průmyslu v letošním roce
    Karlův most - doplňující geotechnický průzkum v roce 2004
    Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí)
    Klimatická anomálie 1992-1996 na šumavském povodí Liz jako důsledek výbuchu sopky Pinatubo v roce 1991
    Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891
    Koněpruský vápenec na Zemské výstavě v Praze v roce 1891
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Letní povodně ve střední Evropě v roce 1813 - analogie povodní v roce 1997
    Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998 (24-21 Jevíčko; 24-12 Letovice; 14-33 Polička)
    Mapování horního jeskynního patra na Ostrovské plošině v roce 2008 pomocí geofyzikálních metod
    Mezinárodní geomorfologická konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013 v Mikulově
    Mezinárodní konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Mezinárodní seminář Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002
    Mineralogická sekce společnosti Národního muzea v roce 1998
    Možnosti řešení tvorby a ochrany životního prostředí v severočeském regionu v roce 1992
    Nálezová zpráva z výzkumu jižní části zábřežského krystalinika s.s. v roce 1995 (14-43, Mohelnice)
    Náš uran v roce 1945
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
    Nové druhy minerálů popsané v roce 1984 a doplňky za rok 1983
    Nové objevy ložisek a jejich rozvoj ve světě v roce 1981
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 (02-43 Litoměřice)
    Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Opožděné vernisáže, aneb, Výstava západomoravských vltavínů v Muzeu Vysočiny v Jihlavě v roce 1968
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996
    Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993
    Paleontologické výzkumy na lokalitě Obora v roce 2002 (perm, boskovická brázda)
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 1999
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 2000
    Palynologický výzkum holocenních sedimentů z raně středového centra Pohansko u Břeclavi v roce 2007. až 2008
    Percepce transfromačních změn životního stylu zaměstnanců v hornictví po roce 1990
    PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty - výsledky projektu v roce 2003
    Počátky geologického průzkumu ve Zlatých Horách po roce 1945
    Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Povodně v povodí Moravy v srpnu 1880 - obdoba přírodní katastrofy v roce 1997?
    Povstání horníků v Jáchymově v roce 1525
    Produkce marockého důlního průmyslu v roce 1981
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Předběžné zhodnocení režimu podzemních vod v roce 1999
    Předmostí - vyhodnocení fauny z výzkumu v roce 1992
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1996
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998
    Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1999
    Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993 (01-43 Horní Blatná, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 02-234 Ostrov u Macochy, 15-411 Kobeřice)
    Přehled vývoje světových cen neželezných kovů v roce 1981
    Přepisování evoluční historie lidského rodu : revoluce v paleoantropologii v roce 2013
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2005
    Přírodovědný ústav VMO v roce 2006
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Sanační aktivity s.p. DIAMO - stav v roce 2002
    Seismologický experiment z Karvinska v roce 2004
    Seizmické zatížení lokality dolu Jeroným v období Kraslického roje v roce 2008
    Sezóna v Pekle. Zpráva o výzkumech v pískovcovém pseudokrasu v roce 1997
    Sídelní cluster Jarošov II. Výsledky výzkumu v roce 2005
    Sktruktura a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1999
    Sledování hladin podzemní vody v jeskyních na Paní hoře v Českém krasu a jejich abnormální stav v roce 2013
    Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Srpnové povodně v roce 2002 na území Čech z pohledu meteorologa
    Stará aragonitová jeskyně-2113. Výsledky prolongačních prací v roce 1990-1991
    Stav řešení havarijních kontaminací v roce 1993
    Subfosilní a fosilní půdy oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Sucho v českých povodích v roce 2003
    Sukcese nivních biotopů po povodni v roce 1997 na úseku řeky Bečvy
    Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín)
    Svahové deformace podmíněné intenzivními srážkami v roce 1997 na východní Moravě (okres Vsetín)
    Svahové pohyby po intenzivních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, Okres Vsetín
    Svahové pohyby po intenzívních srážkách v roce 1997 v modelové oblasti Růžďka-Bystřička-Mikulůvka, okres Vsetín
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Svahové pohyby po povodních v roce 1997 a úloha státní geologické služby
    Světová těžba diamantů v roce 1986
    Světové hornické kongresy - mezinárodní spolupráce a aktivity ZSDNP - ČNK v roce 1998-2000 příprava XVIII. Světového hornického kongesu v Las Vegas
    Sympozium o geochemické prospekci v roce 1990
    Škody po povodních v roce 2002 - lokalita Železná Ruda
    Špania Dolina v roce 1671 v cestopisu Edwarda Browna, M. D. : Edward Brown, M. D.: Durch Niederland /Teutschland /Hungarn /Serbien etc. gethane gantz sonderbare Reisen etc. - Nürnberg 1686
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
    Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
    Tektonická mikrozemětřesení registrovaná na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
    Těžba hnědého uhlí (lignitu) ve Spolkové republice Německo v roce 2012
    Těžba kamenného uhlí na schwarzenberském báňském majetku v okolí Kroučové a Kounova od 1.pol. 19.století až do znárodnění v roce 1946
    Těžba v oblasti Slavkovského lesa po roce 1945
    Těžké minerály v uloženinách Dyje a povodeň v roce 2002
    Účast žen v dolování v Horní Blatné v roce 1535
    Uhelný průmysl v roce 1990
    Uhlí, koks a brikety v roce 2006
    Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996
    Vulkanická skla v roce 1987
    Výroba a doprava malých měst Moravy a Slezska po roce 1989
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Výsledky palynologického výzkumu v roce 1989
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Výsledky pylových analýz v roce 1990 (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 02-32 Teplice, 34-21 Hustopeče)
    Výsledky taxonomického výzkumu podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1997
    Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988
    Vývoj konjunktury vybraných nerostných surovin v roce 1990
    Vývoj služeb v malých moravských městech po roce 1990
    Vývoj systému pro ukládání a vyhodnocování údajů uhelných zdrojů a jeho využití pro analýzy využitelnosti zdrojů po roce 2000
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000 (25-24 Turzovka)
    Výzkum hranice křída/terciér v magurském flyši v roce 2000
    Výzkum pleistocénního zalednění Krkonoš v roce 2007
    Z činnosti montánní archeologie v Čechách v roce 1984
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1996
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1997
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1998
    Zabezpečení a likvidace starých důlních děl v roce 1999
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. I. část, Rudy, kovy, palivoenergetické suroviny
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení
    Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečné doporučení
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Změny v horním právu a v některých souvisejících oborech v roce 2009
    Změny v horním právu v roce 2008
    Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty)
    Zpráva o činnosti České zeolitové skupiny v roce 1997
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV v roce 1984
    Zpráva o činnosti ČSS ZO 1-05 Geospeleos v roce 1997 na území Českého krasu
    Zpráva o činnosti skupiny geoarcheologie na Katedře geologie a paleontologie PřF MU v roce 1999
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín v roce 1990
    Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
    Zpráva o geologickém mapování miocenních sedimentů na listu 34-222 Vracov v roce 1999 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998 (34-22 Hodonín)
    Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
Seriál
    Geol. výzk. Mor. Slez. v roce 2006
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2004
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007
    Geomorfologické výzkumy v roce 2006
    Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992
    Zprávy o geologických výzkumech na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
    Zprávy o geologických výzkumech v roce ?
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989. Praha
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 (Geoscience Research Reports for 2011)
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
    Zprávy o geologických výzkumech v roce (Geoscience Research Reports)