Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rok
Monografie
    Aplikace environmentálně magnetických metod při studiu sedimentárních výplní v Ochozské jeskyni (Moravský kras) : Etapová zpráva za rok 2006
    Digitální zpracování báňských map z fondu ČGS-Geofond Kutná Hora. Závěrečná zpráva o řešení projektu za rok 2006
    Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska v měřítku 1:50 000 (Projekt v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky pro rok 2006)
    Geologický výzkum Antarktidy. Ostrov James Ross. Roční etapová zpráva za rok 2004
    Hodnocení přírodních rizik ve střední a horní části povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru, výzkum možností předvídání přírodních katastrof a zmírňování následků škod. Roční zpráva za rok 2005
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Mladoboleslavska: zpráva za rok 2004
    HYDROGEOLOGICKÁ RAJONIZACE - etapová zpráva za rok 2004
    Hydrogeologická rajonizace - etapová zpráva za rok 2005 a souhrnná zpráva za období 2002-2005
    IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012
    Kontinuální sledování korozní schopnosti a charakter proudění vody skapových vod v Ochozské jeskyni : Zpráva za rok 2004
    Kontrolní sledování stability Pravčické brány. Etapa II - zpráva za rok 1994
    Měření paleomagnetických vlastností hornin libkovických vrstev : zpráva za rok 2013
    Mikromorfologie vzorků z lokality Tel Abrid, sv. Sýrie : závěrečná zpráva za rok 2007
    Monitoring srážkových vod na území NPČŠ : závěrečná zpráva za rok 2013
    Obsah arsenu a chromu (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Obsah olova a zinku (třídy Igeo) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Obsah organického uhlíku (TOC % m/m) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Obsah radioaktivních izotopů - draslíku K [%], uranu U [ppm], thoria Th [ppm] ve vzorcích říčních sedimentů a suspendované hmoty (projekt SP/1b7/156/07 - rok řešení 2007-2011)
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Konečná zpráva za rok 2005
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2005
    Paleogeografická, paleoklimatologická a geochronologická rekonstrukce kontinentálního zalednění Česka. Roční etapová zpráva za rok 2006
    Projekt programu Kontakt MŠMT ČR č. ME 694 na léta 2003-2005 Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka (S.M.INT). Průběžná zpráva za rok 2003
    Roční etapová zpráva za rok 2005 na projektu MŽP VaV 1D/8/17/II/04 - Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudných surovin
    Rok v Antarktidě. Praha, 2001, 216 s. + 64 stran barevné přílohy.
    Sdružení knihoven České republiky. Rok 2009
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
    Stanovení migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků : odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2013 : dílčí zpráva za I. etapu : rešeršní a přípravné práce
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Etapová zpráva projektu OG MŽP ČR za rok 2006
    Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech a suspendované hmotě řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU ?g/kg) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Suma polychlorovaných bifenylů (PCB ?g/kg) v říčních sedimentech odebraných v rámci projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Třídy Igeo arsenu, chromu, olova a zinku v říčních sedimentech řeky Dyje projektu SP/1b7/156/07 (rok řešení 2007-2011)
    Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív. Průběžná zpráva za rok 2007
    Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999
    Výroční zpráva Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. za rok 2012
    Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009
    Vývoj reliéfu města Brna, etapa IV : závěrečná zpráva za rok 2007
    Závěrečná zpráva o pilotním projektu Revize zajištění starých důlních děl a výsledky revize zajištění SDD za rok 2007
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2006
    Zpráva o porovnávacím měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu na referenčních plochách za rok 2007
    Zpráva o řešení projektu 340300 za rok 2012
    Zprávy o geologických výzkumech za rok 1994
Článek
    Aktivita Slovenskej geologickej společnosti pri SAV za rok 1987
    Aký bude rok 1990 pre čs. rudné baníctvo?
    Bently Systems - Geoinženýrské produkty pro rok 2001
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1981
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1982
    Čtvrtý rok Severočeských dolů, a.s.
    Dvouletá bilance iniciativy 'Mezinárodní rok planety Země: Geologické vědy pro společnost' v ČR
    Geologie ve finančním rozpočtu USA na rok 1992
    Hodnocení podnikatelského záměru OKD, a.s. za rok 1997
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Mezinárodní rok planety Země: geologové pro společnost
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Nová chráněná území přírody v ČSSR ze rok 1985. část 2
    Nové druhy minerálů popsané v roce 1984 a doplňky za rok 1983
    Ocenění pro ženu a muže roku ČGÚ za rok 1995 uděleno
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    První rok systematického monitoringu chemického složení atmosférické depozice v koněpruské oblasti
    Přehled kvartérních palynologických výzkumů za rok 1994 (12-14 Rakovník, 12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-13 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 23-21 Havlíčkův Brod, 34-21 Hustopeče, 34-22 Hodonín, 02-234 Ostrov u Macochy)
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Přežije geologický průzkum a těžba nerostných surovin v ČSFR rok 2000?
    Přežijí uhelná ložiska Československa rok 2000?
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2009
    Rok horní a geologické legislativy
    Rok planety Země v České republice 2007-2008-2009
    Udělení ceny Akademika Quido Záruby za rok 2012
    Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Vltavy za rok 2002
    Výroční zpráva o činnosti Slezského zemského muzea za rok 1998
    Závěrečná zpráva o činnosti ZO ČSS 1-02 Tetín za rok 1993
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1982
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1983
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV za rok 1986
    Zpráva o činnosti Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV ze rok 1987
    Zpráva o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1980 : mineralogicko-petrografické oddělení
    Zpráva o činnosti odborných oddělení Národního muzea-přírodovědeckého muzea za rok 1980 : paleontologické oddělení
    Zpráva o činnosti speleologického pracoviska GÚ SAV a speleologickej odbočky SGS pri SAV za rok 1979
    Zpráva o činnosti za rok 1997
    Zpráva o činnosti ZO ČSS 1-05 Geospeleos za rok 1994
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Mineralogicko-petrologické oddělení.
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Výzkumná chemická laboratoř
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Mineralogicko-petrologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Výzkumná chemická laboratoř
Seriál
    Zprávy o geologických výzkumech za rok 1999
    Zprávy o geologických výzkumech za rok 2002