Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ropy
Článek
    5. európske sympózium o zvyšování vyťažiteľnosti ropy
    Akumulace ropy a zemního plynu na lokalitě Krásná
    Akumulace ropy ve svrchním bádenu ložiska starého pole Gbely
    Aplikace komplexní metodiky pro sledování drobných úniků ropy nebo produktu z dálkovodů
    Automatizácia v ťažbe ropy a zemného plynu - pohľad k susedom
    Duchovní rozměr ropy
    Geneze ropy a plynu ve vídeňské pánvi
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Geologická stavba sobraneckej kladnej gravimentrickej anomálie a jej perspektívnosť na výskyt ropy a plynu
    Historické a současné ekonomicko-politické aspekty průzkumu těžby ropy a zemního plynu
    Hĺbková zonálnosť tvorby uhlovodíkov - východisko prognózovánia ropy a plynu v sedimentárnych bazénoch
    K patnáctému výročí vzniku SGÚ o problematice vyhledávání ložisek ropy a zemního plynu
    Ložiska ropy a zemního plynu
    Ložiska ropy a zemního plynu v Kuvajtu
    Ložiska těžké ropy ve ždánické oblasti
    Metodika vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu (rešerše)
    Možnosti použitia mikrobiologických metód zvyšovania vyťažiteľnosti ropy
    Na ropné houpačce : ceny ropy jsou příliš nízké, neumožňují investice do ložisek. Hrozí proto další fáze globální krize
    Nálezisko zemného plynu a ropy Závod- mesozoikum
    Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
    Nové ložiskové pasce ropy a plynu v neogéne Gbelsko-cunínskej kryhy
    Odhad hodnoty ložiska ropy, zemního plynu
    Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU
    OPEC ve světovém hospodářství ropy a zemního plynu
    Paleofaciálna rekonštrukcia treťohorných panví východného Slovenska z hľadiska výskytu, ropy a plynu
    Perspektivy průzkumu ropy a zemního plynu v Hornoslezské pánvi
    Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů
    Posúdenie možnosti konverzie ropného ložiska Uhřice-2 na PZP a vplyv konverzie na zvýšenie vyťažitelnosti ropy
    Pozoruhodné nálezy stroncianitu, ropy a asfaltu
    Prognózování a vyhledávání neantiklinálních pastí ropy a zemního plynu
    Prospekčný význam organickej geochémie v Rakúsku a genéza ropy a plynu vo viedenskej panve : (abstrakt přednášky)
    Průzkum ložisek ropy a zemního plynu v Kamerunu v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky
    Prvý výskyt ropy v slovenskej časti podunajskej panvy
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
    Rynek ropy naftowej w krajach Grupy Wyszechradzkiej i Państwach Nadbałtyckich
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Staré ekologické zátěže po těžbě ropy a zemního plynu v oblasti jižní Moravy
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Ťažba ropy v ČSSR a možnosti jej intenzifikácie
    Termická těžba ropy z ložiska Měnín
    Těžba ropy na jižní Moravě
    Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí
    Vliv stylolitizace na vznik a těžbu ložisek ropy a plynu v karbonátových kolektorech
    Východoslovenská neogénna panva, geologická stavba jej podložia a nádejnosť z hľadiska výskytu ropy a plynu
    Výsledky průzkumu a další perspektivy ropy a zemního plynu v ČSSR
    Vývoj těžby ropy a plynu v MND a charakteristika současných těžebních podmínek
    Výzkum ropy a zemního plynu
    Význam těžby ropy a zemního plynu z offshore-ložisek
    Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu
    Zkusme si představit svůj běžný den bez ropy... [Anketa]