Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rostlin
Monografie
    Stanovisko ČGS k rozhodnutí MŽP ČR, odboru výkonu státní správy V Liberec, ze dne 27. září 2012 (č.j. 73697/ENV/12-789/540/12-33.3/541/12) ve věci zrušení a navrácení k novému projednání rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 11.května 2012 (č.j.KULK 31986/2012, kterým byla podle ustanovení §56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, udělena výjimka ze zákazů daných k ochraně zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v souvislosti se záměrem žadatele "Hornická činnost v dobývacím prostoru Luhov" v k.ú. Postřelná a Luhov u Mimoně
Článek
    Druhohory - svět podivuhodných živočichů a rostlin
    Gondwanská flóra : Svědectví rostlin o zaniklém kontinentu
    Jak sbírat otisky zkamenělých rostlin
    K původu rodových jmen některých českých křídových rostlin
    Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
    Kompasová orientace u některých korálů a rostlin
    Mokrsko - přenos As z půdy do rostlin
    Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu (12-41 Beroun)
    Nález nejstarších cévnatých rostlin v Českém masivu
    Neobvyklé interakce organizmů a rostlin ze sedimentů moravsko-slezského kulmu
    Nové nálezy spodnokřídových rostlin v těšínsko-hradišťském souvrství západních Karpat na severní Moravě
    Rekultivace vápencových lomů : navážka brání rozmanitosti rostlin
    Vývoj vyšších rostlin