Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rud
Monografie
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském rudním revíru
    Geofyzikální měření na úkolu: Výzkum možností dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornoměstském rudním revíru
    Geotechnika i budownictwo specjalne 2002. Ze szczególnym uwzgladnieniem problematyki towarzyszcej eksploatacji rud miedzi
    Hornicko-ekologické zhodnocení zlatohorského rudního revíru po ukončení těžby a úpravy rud a prognóza jeho dalšího vývoje - závěrečná zpráva
    Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
    Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud
    Posouzení záměru ukončení výškových měření na poddolovaném území v dobývacím prostoru Pb-Zn rud Horní Město
    Prognózní zdroje rud a energetických surovin a Prognózní zdroje nerud a stavebních surovin 1:1 mil
    Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrálí provincie a provincie Copperbelt
    Výzkum dlouhodobé eliminace rizik po těžbě rud v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Závěrečná zpráva ke grantovému projektu GAČR č. 105/07/1358
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v oblasti Copperbeltu v Zambii. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
Článek
    10 let od ukončení těžby rud v regionu Jeseníků a Rychlebských hor
    35 let Ústavu pro výzkum rud
    Aplikace metody izolinií při výpočtech těžitelných zásob rud na horizontálně uložených ložiskách
    Arimao, nové ložisko porfyrových měděných rud na Kubě
    Bakteriální úprava zlatonosných rud a detoxikace odpadních vod po kyanidovém loužení
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biogeochemická indikace anomálních koncentrací kovů v půdě oblastí postižených těžbou rud a hnědého uhlí
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Biohydrometalurgické metody loužení arzenopyritu při průmyslovém zpracování refraktorních zlatonosných rud
    Biologická přístupnost kovů v půdách kontaminovaných při těžbě a zpracování olověných a zinkových rud v Kabwe (Zambie)
    Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii
    Biomonitoring krajiny ovlivněné těžbou a úpravou uranových rud v okolí rožné na českomoravské vrchovině
    Budoucnost výroby koksu v ČR: 2-produktové koksovací jednotky nebo přímá redukce rud
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Charakteristické rysy některých polymetalických ložisek rudného Altaje (SSSR) a jejich srovnání s ložisky rud na Jesenicku
    Chemické složení magnetitových rud krkonošského krystalinika
    Chemismus křemitých hornin z ložiska sulfidických Zn-Pb rud Horní Benešov
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Dobývání rud na ložisku Kutná Hora
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Dobývání železných rud na Českolipsku
    Dolování železných rud v okolí hradu Pernštejna na západní Moravě
    Dva typy železných rud na lokalitě Horní Benešov v Nízkém Jeseníku
    Efektivita geofyzikálních metod průzkumu ložiska Cu rud Arimao na Kubě
    Ekologický model recirkulácie alkalických odpadových vod z úpravy Fe rúd
    Ekonomika Sn-W rud ze světového a českého pohledu
    Elektrické vlastnosti sulfidov a ich význam v oblasti vyhladávania a spracovania rúd neželezných kovov
    Faktory rudonosnosti intrúzií vo vzťahu k ložiskám Cu-Mo porfýrových rúd
    Fragmenty hematit-karbonátových rud lahndillského typu v polymetalickém sulfidickém zrudnění ložiska Zlaté Hory-východ
    Genetické postavenie výskytov polymetalických rúd stratiformného typu na juhovýchodnom úpätí Nízkých Tatier
    Geneze Cu-Ni-Co a Zn-Cu sulfidických rud ložiska Staré Ransko
    Geobarometrie sulfidických rud na lokalitě Svržno v západočeském proterozoiku
    Geochemické typy barrandienských železných rud
    Geochemický a mineralogický výzkum zlatohorských rud
    Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku
    Geologie, těžba Sn-W rud a likvidace závodu Stannum ve Slavkovském lese
    Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část 1.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc
    Heroltice - stará těžba Fe a Pb-Zn rud
    Historické dobývání rud v SPR "Na Stříbrné" u Českého Šternberka
    Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava.
    Historie a současnost úpravy polymetalických rud v Horním Benešově
    Historie dobývání rud v Slavkovském lese
    Historie dolování Ag, Pb, Zn rud na ložisku Nová Ves u Rýmařova
    Hitorická těžba polymetalických rud u Pláničky na Klatovsku
    Hlavní výsledky výzkumu molybdenových rud Českého masívu
    Hlubinná těžba železných rud u Spešova a Dolní Lhoty (okr. Blansko) v 18. a 19. století a její pozůstatky
    Hydrogeologie ložiska polymetalických rud v devonu u Horního Benešova
    Hydrotermální křemen-kalcit-turmalínové žíly na ložiskách železných rud typu Lahn-Dill na Konicku : 24-21 Jevíčko
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Inovace úpravy sideritových rud v závodech Rudňany a Nižná Slaná
    K historii těžby a zpracování rud mědi v Maroku
    K možnostem exploatace západočeských ložisek kovových rud v pravěku a raném středověku
    K možnostiam výskytu Au rúd typu Carlin na území SSR
    K některým otázkám stáří a geneze rud strážského bloku v severočeské křídě
    K počátkům těžby uranových rud v Čechách
    K pozícii sekundárnych kvarcitov na ložiskách porfýrových medených rúd
    K problematike vyhľadávania medenoporfýrových rúd v SSR
    K strategii vyhĺadávania Au rúd na území Slovenska
    K využitelnosti rud ranského masívu
    K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Keltská těžba rud v Krušných horách prokázána
    Komplexní hodnocení starých hald po těžbě rud na Kutnohorsku
    Ložiska měděných rud Džezkazgán
    Ložiska Sn-W rud Slavkovského lesa a světová ložiska
    Ložiska uranových rud na území bývalého Sovětského svazu
    Ložiska Zn-Pb rud vzniklá zvětráváním
    Ložiska železných rud v České republice a současné trendy v jejich průzkumu a těžbě ve světě
    Ložisko Ag, Pb, Cu rud Lošov (Velká Bystřice) v kulmu Nízkého Jeseníku
    Ložisko Au rud Petráčkova hora ve vulkanosedimentární sérii rožmitálské tektonické kry
    Ložisko Au rud Suchá Rudná
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Ložisko Cu, PB, Zn, (+-Au, Ag) rud Zlaté Hory - západ
    Ložisko Fe-Mn rud a pyritu Chvaletice
    Ložisko Sn-W rud Cínovec (minulost a budoucnost)
    Ložiskové poměry Ag, Pb, Zn rud Nová Ves u Rýmařova - Soukenná
    Maďarská Rudabánya - zajímavé ložisko železných rud
    Mestoroždenija olovjanno-voľframovych rud Modotinskoj oblasti MNR
    Metamorfizmus, paleovulkanizmus a stratiformné typy rúd na strednom Slovensku
    Mikrobiologická oxidace sulfidických rud
    Minerální složení rud na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Mineralogičeskije osobennosti regenerirovannych sul'fidnych rud
    Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie výskytu měďnatých rud pod Kotlem v Krkonoších
    Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník)
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov)
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti rozvoja ťažby rúd a magnezitu vo VHJ RBMZ z pohľadu súčasne platných ekonomických nástrojov
    Možnosti snížení spotřeby pyroluzitu při zpracování uranových rud severočeské křídy
    Možnosti úpravy titanových rud
    Muzeum těžby polymetalických stříbronosných rud Mikulov
    Následné využití odvalů po těžbě U rud
    Nechme je psát, ale přemýšlejme o tom, co čteme! : Ad: Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud (Diskuse)
    Nechte je žrát kyanidy! : rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Nechte je žrát kyanidy! Rizika spjatá s těžbou zlatých rud
    Největší světová ložiska molybdenových rud - Climax a Henderson v USA
    Několik poznámek k těžbě rud na Podblanicku
    Některá specifika asanačně rekultivační problematiky antropogenních lokalit po těžbě rud
    Některé aspekty efektivnosti exploatace tuzemských rud ve vazbě na efektivnost zahraničního obchodu
    Nerostné bohatství rtuťových rud ve slovinské Idriji : Po 500 letech těžby z dolů muzeum
    Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka)
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Nové výsledky vyhledávacího průzkumu Sn-W rud v okolí Krásna nad Teplou
    Nové zásoby cínovolframových rud v předpolí Huberova a Schnödova pně
    Nové způsoby výpočtů koncentrací prvků v rentgenové mikroanalýze nerostných surovin a rud
    O těžbě stříbronosných rud ve Vítkovské vrchovině
    Odkaliště závodu RD Horní Benešov 17 let po ukončení novodobé těžby rud
    Odrůdy idrijských cinabaritových rud
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Památky po těžbě cínových rud v Rolavě a Přebuzi v Krušných horách
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. Část I., Ložisko Zn-Pb rud
    Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb rud v širším okolí Horního Města u Rýmařova (Nízký Jeseník)
    Perspektiva průzkumu ložisek Au rud na Jesenicku
    Perspektivy Cu-porfýrových rúd v neovulkanitoch Slovenska
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách
    Počátky těžby a zpracování polymetalických rud na Českokrumlovsku
    Podmínky dobývání rozsypového ložiska Sn-W rud Modoto - Bajan Mod v MoLR
    Podmínky pro úpravu zlatých rud v Chemické úpravně MAPE
    Podzemní vyluhování uranových rud. I. část
    Podzemní vyluhování uranových rud. II. část
    Pohled ložiskového geologa na článek Jaroslava Bílka "K začátkům těžby stříbrných rud v kutnohorském revíru"
    Povaha ložiska sulfidických rud Cu-Mo u Videl z hlediska metalogeneze v pojetí tektoniky litosférických desek
    Povrchové pozůstatky po těžbě rud a jejich vyhodnocení
    Poznámka k přepočtům raně novověkých kovnatostí stříbrných rud v Kutné Hoře
    Poznámky k existenci větráním obohacených zón stříbronosných rud v Brodském a Jihlavském rudním revíru
    Poznámky k problematice dolování železných rud u Citonic, Plavče a Přímětic na Znojemsku
    Poznatky z prospekce rud ve středním Švédsku
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Príspevok k úprave polymetalických rúd z lokality Zlaté Hory "A"
    Príspevpok k termodynamike rozpúšťania zložiek sirníkových komplexných rúd a kolektívnych koncentrátov
    Problematika úpravy jemných podílů cínových rud
    Problémy úpravy domácích zlato- a stříbronosných rud
    Prognózní kritéria Sn-W rud Českého masívu
    Prognózy a ověřování regionálních indikací rud
    Prognózy Cu rúd v neovulkanitoch západných Karpát
    Prognózy niklovo-kobaltových rúd v okolí Dobšinej
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Průzkum a těžba wolframových rud v okolí Horažďovic
    Předběžné výsledky průzkumu Sn, W rud na menších lokalitách v širším okolí Horního Slavkova
    Příčiny nízkých kovnatostí rud jesenických ložisek stratiformní kyzové formace
    Příčiny změn ve využívání našich ložisek cínových rud od doby bronzové do 15. století
    Příspěvek k datování těžby železných rud na Českolipsku
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Příspěvek ke stanovení veškerých kyanidů v odpadních roztocích po loužení zlatonosných rud
    Pt-Pd-As-Te mineralizace na ložiskách měďnato-niklových rud z Kunratic a Rožan na Šluknovsku
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Quo vadis res metallica Bohemoslovaca : Budoucnost naší těžby (rud) je možná jen s informatikou
    Radiometrická předúprava polymetalických a Sn-W rud
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Retrospektíva a rozvoj tepelnej úpravy železných rúd v železorudných baniach n. p. závod Rudňany
    Rozmístění cínových a wolframových rud Českého masívu
    Rozvoj technologických procesov rúd v aplikácii projektovej činnosti Rudného projektu Košice
    Rozvoj úpravy rúd v závode Železnorudné bane Rudňany
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Scheelit z železných rud na ložisku Zn, Pb, Ag a barytu v Horním Benešově (předběžná informace) (15-31 Bruntál)
    Seminár Genetická interpretácia textúr a štruktúr rúd
    Separátní hutnění galenitových, stříbrem bohatých rud těžených na Českomoravské vrchovině
    Shrnutí technologického výzkumu úpravy zlatonosných rud z českých ložisek
    Silicity českého proterozoika - prognózní zdroj rud?
    Skúsenosti zo sledovania výrubnosti a znečistenia na ložiskách komplexných Fe rud v ČSSR
    Současné ekonomické podmínky těžení a zpracování zlatonosných rud v Čechách
    Současné zkušenosti v oblasti úpravy zlatonosných rud v ČSSR
    Současný stav a perspektivy rozvoje technologií zpracování uranových rud založených na suchém drcení a mletí
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Současný stav vyhledávacího průzkumu scheelitových rud
    Spékárny prachových rud a kovonosné odpady
    Stanovení vzniku rud ložiska Okrouhlá Radouň
    Strategie činnosti Ústavu pro výzkum rud v období přechodu na vyrovnání ekonomické úrovně s vyspělým světovým hospodářstvím
    Stručná historie těžby polymetalických rud a železa v Hornobenešovském revíru
    Struktury a textury rud polymetalického ložiska Oskava v Jeseníkách
    Středověké barytem bohaté strusky po tavbě polymetalických rud na vybraných lokalitách v Jihlavě
    Studium fluidních inkluzí na ložisku polymetalických rud Kutná Hora
    Suchá Rudná - poznatky z 1. fáze vyhledávání Au rud
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Surovinová politika ČR v oblasti rud v podmínkách tržního hospodářství
    Surovinová základna pro zpracování zlatonosných rud v úpravně MAPE Mydlovary
    Světová produkce rud a nerud
    Štatistický model morfológie žilných ložísk rúd
    Technický vývoj banskoštiavnickej úpravy rúd
    Technologické vlastnosti uranových rud severočeské křídy
    Technologie úpravy rozsypových rud ložiska Modoto a její výsledky
    Textury a struktury recentních submarinních hydrotermálních rud středooceánských hřbetů a zaobloukových pánví
    Textury a struktury rud polymetalického ložiska Oskava a poznámky k jejich genezi
    Těžba a úprava rud na jihlavských Starých Horách ve 13. století (Montánní archeologický výzkum a aplikace přírodovědných analýz)
    Těžba rud v jáchymovském rudním revíru podle geochemického záznamu v aluviálních sedimentech řeky Bystřice. Případová studie/ Der Abbau von Erzen im Joachimsthaler Erzrevier als geochemische Spur in den alluvialen Sedimenten der Wistritz (Bystřice) - Eine Fallstudie
    Těžba zinkových rud na Merklínsku
    Těžba železných rud na Krušné hoře u Berouna
    Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku
    Typologie povrchových tvarů vzniklých těžbou rud a jejich časové zařazení
    Úkoly a činnost Ústavu pro výzkum rud v nejbližším období
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti dachangského rudního revíru v jižní Číně
    Unikátní památky Slavkovského lesa v souvislosti s těžbou Sn, W rud
    Úprava tuzemských polymetalických rud pro zpracování v HMZ Bruntál
    Uranofán z ložiska uranových rud Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Užití cínu, jeho produkce a pozice na světovém trhu a možnosti dalšího zefektivnění úpravy cínových rud
    Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny
    Vliv těžby Sn-W rud na životní prostředí
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Voda v dějinách dobývání a zpracování rud
    Vulkanická ložiska masívních sulfidických rud
    Vulkanosedimentární ložiska Fe rud na severní Moravě a ve Slezsku
    Vyhledávací průzkum Sn, W rud v hornoslavkovském revíru
    Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945
    Vyhodnocení kruhových analýz vzorků zlatonosných rud
    Vyhodnocení zásob Au-Ag rud na ložisku Kremnica-Šturec metodou prostorového (příp. i časového) modelování
    Výpočet zásob rúd metódou matematickej pravdepodobnosti
    Výroba zlata ze zlatonosných rud ve světě - technologické a ekologické problémy
    Výročí se samými šestkami ke 160 letům nálezům uhlí a rud a 60. výročí dokumentace F.J. Reže a vydání knihy V.Tejbla
    Výskum akcesorických minerálov hornín pri vyhľadávání rúd
    Výskum problematiky zefektívnenia úpravy karbonátových rúd
    Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)
    Výskyt polymetalických rud u Zvěstova, jz. od Vlašimi
    Výskyt rud barevných a drahých kovů a jejich vliv na osídlení Podblanicka
    Výskyt stratiformných rúd zlata a striebra v bývalom banskom poli pri Dobšinej
    Výskyt zlatých rud u Santa Clary na Kubě
    Výskyty a ložiskové typy železných rud v Krušných horách
    Výskyty molybdenových rud v Krušných horách
    Výsledky novodobé těžby rud s obsahem zlata na ložisku Zlaté Hory-západ
    Výsledky prognózních výzkumů na novém ložiskovém výskytu polymetalických rud u Oskavy v Jeseníkách
    Výsledky vyhľadávania a prieskumu medených rúd v Novoveskej Hute
    Výsledky vyhledávacího průzkumu Sn, W rud v oblasti Krásna - Huberova pně a Lánského dvora
    Využití důlních vod v úpravnách rud barevných kovů
    Využití mikroorganismů při těžbě a úpravě zlatonosných rud
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie slovenských antimónových rúd
    Vývoj světových cen kovů, rud a koncentrátů, oxidů kovů, ferroslotin a vybraných nerudných surovin v průběhu roku 1985
    Výzkum opuštěných odkališť po úpravě rud v Horním Benešově na Bruntálsku
    Výzkum rud
    Významné ložisko porfyrových měděných rud Bingham v USA
    Významné výročia v Rudňanoch. 115. výročie ťažby železných rúd a 25. výročie Nového priemyselného závodu ŽB Rudňany
    Z historie dobývání železných rud v širším okolí Trhových Svinů
    Z historie těžby železných rud na Benecku
    Zajištění prognóz zlatých a wolframových rud
    Zameranie výskumu a dosiahnuté výsledky na ložiskách železných a polymetalických rúd
    Zhodnocení těžby a úpravy Pb-Zn-Ag rud na ložisku Horní Benešov
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy měděných a kobaltových rud na životní prostředí v zambijské části Copperbeltu: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Zirkonium a možnosti jeho získávání z uranových rud severočeské křídy
    Zlato a striebro na ložisku antimónových rúd v Liptovskej Dúbrave
    Zonálnost rud a primárních aureol sulfidických rud ložiska Staré Ransko
    Zpracování chudých zlatých a stříbrných rud
    Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách