Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Rychlostí
Monografie
    Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy
    Příspěvek k sestavení rychlostního modelu západních Čech s využitím sumačních rychlostí podél seismického profilu 9HR/91,93
Článek
    Analýza koeficientu K v rovnici pro odhad maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolané trhací prací
    Analýza sedimentačních rychlostí a distribuce povodňových uloženin v nivě dolního toku Moravy
    Anizotropie rychlosti P-vln z dat mělké refrakční seismiky
    Anizotropie rychlosti v mělké seismice
    Experimentální měření rychlosti kmitání na povrchu v karvinské oblasti
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Navázání stupnice měřených rychlostí kmitání na podnikový etalon
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
    Rychlosti sedimentace spodního miocénu ve vrtu Nosislav-3
    Rychlosti seizmických vln šířících se Českým masívem z ohnisek v Polsku
    Uhelná petrologie uhelných klastů v limnických karbonských sedimentech kladensko-rakovnické pánve ve vztahu k charakteristice alteračních procesů a rychlosti prouhelnění
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Výpočet prostorového rozložení rychlostí seismických vln v hornině
    Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát
    Změny rychlosti šíření ultrazvukových vln v procesu deformace